2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 6/10

Burmistrz Świecia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.
 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ),
2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ).
 
Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka.
Rodzaj zadania: dofinansowanie programów edukacyjno – profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia, mające na celu zwiększenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa, wytworzenie prawidłowych nawyków zdrowotnych, oraz pokazanie znaczenia wczesnej diagnostyki i skuteczności leczenia.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 15.000 złotych słownie piętnaście tysięcy złotych.
Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ) oraz poniższymi kryteriami: a. dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrania w niniejszym postępowaniu,
b.  złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o którą występuje oferent,
c. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań ureguluje umowa między Gminą Świecie a oferentami.

Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.

Termin składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2010 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym. Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 6/10, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124,( pok. 21, I piętro), w Biurze Obsługi Mieszkańców ( parter) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Druki ofert można pobierać w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie www.bip.um-swiecie.pl

zakładka (Organizacje pozarządowe ).  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Złożone w konkursie oferty zostaną skierowane pod obrady Komisji Oceniającej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia propozycje Burmistrzowi Świecia.
Oferty ocenione będą wg. kryteriów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o następujące kryteria:

zgodność oferty z zadaniami konkursu,
dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.
Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej przez nie nadzorowanych: w roku 2009 przekazana dotacja wynosiła: 5.380 złotych.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Sekretarz Gminy Leszek Żurek tel. 052 33 32 315.
 
 
Druk oferty Pobierz

Zarządzenie powołujące Pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Zarządzenie Nr 1312/10 Pobierz

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (2 lutego 2010)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (2 lutego 2010, 12:05:21)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 12:54:07)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2010

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1534