KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 662/20 Burmistrza Świecia z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Świecia.

Zarządzenie nr 670/20 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie dotyczących zmiany granic administracyjnych miasta Świecia [...]

Zarządzenie nr 457/20 Burmistrza Świecia z dnia 19 marca 2020 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Świecie dotyczących przebiegu trasy sezonowej linii komunikacji miejskiej.

pobierz (704kB) Załączniki pobierz (770kB) pobierz (765kB) pobierz (758kB) pobierz (841kB) Raport z konsultacji społecznych instytucji [...]

Zarządzenie nr 1068/17 Burmistrza Świecia w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok dla gminy Świecie.

Zarządzenie pobierz (164kB) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok dla gminy Świecie [...]

Zarządzenie Nr 370/15

Zarządzenie i załącznik (Gminny Program) w sprawie konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok dla gminy Świecie   [...]

Zarządzenie Nr 350/15

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu „Planu odnowy miejscowości Sulnowo” [...]

Zarządzenie Nr 345/15

­Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020 [...]

Zarządzenie Nr 319/15

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie Załącznik - Projekt Planu [...]

­Zarządzenie Nr 318/15

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie Załącznik - Projekt Planu [...]

Uchwała Nr 137/12

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Świecie [...]

Zarządzenie Nr 184/11

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu Programu Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013 [...]

Uchawała Nr 365/10

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. [...]

metryczka