Projekt: „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”.


Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) wspólnie z Gminą Świecie, Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie (partnerzy projektu) przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pn. “Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”, które jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki]. 

Celem projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania czterech urzędów (Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Unisław i Urzędu Gminy Papowo Biskupie) w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podwyższenie kompetencji 145 urzędników, w tym co najmniej 20% w wieku 45+ w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Cele szczegółowe projektu to:

1) poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miasta Chełmna, Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz Urzędu Gminy Papowo Biskupie dzięki stosowaniu systemu zarządzania CAF, 
2) doskonalenie obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Świeciu poprzez wdrożenie systemu monitorowania jakości obsługi klientów,
3) poprawa systemu zarządzania kadrami poprzez wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz w Urzędzie Gminy Unisław,
4) wzmocnienie działań jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Miasto Chełmno, Gminy Świecie oraz Gminy Papowo Biskupie) skierowanych na wzrost partycypacji społecznej mieszkańców poprzez usprawnienie procedur prowadzenia konsultacji społecznych,
5) promowanie postaw etycznych wśród urzędników poprzez przyjęcie kodeksu etycznego
w Urzędzie Gminy Unisław i Urzędzie Gminy Papowo Biskupie,
6) usprawnienie procesu przygotowania aktów administracyjnych poprzez przeszkolenie 60 urzędników,
7) wzmocnienie zdolności stanowienia prawa miejscowego i realizacji wybranych funkcji kierowniczych poprzez objęcie szkoleniami 24 urzędników,
8) wzrost kompetencji urzędników poprzez szkolenia specjalistyczne dla 52 osób oraz szkolenia komputerowe dla 60 osób,
9) wzrost adekwatności kwalifikacji formalnych na stanowisku pracy poprzez udział 16  urzędników w studiach podyplomowych.

Wartość projektu ogółem: 863 496,00 zł
Wysokość dofinansowania projektu: 745 696,00 zł (w tym płatność ze środków europejskich - 733 971,60 zł oraz dotacja celowa z budżetu krajowego – 11 724,40 zł) tj. 86,36% wartości projektu.

Zadanie 7: Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 4 JST przygotowujących decyzje administracyjne.
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Pobierz (154kB) word  

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach:

Nr 1 - Formularz zgłoszenia w ramach zadania 7-9 (Szkolenia) Projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” Pobierz (143kB) word

Nr 2 - Zgoda pracodawcy na udział pracownika w zadaniach 7-9 (Szkolenia) Projektu pt. „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” Pobierz (129kB) word

Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz (149kB) word

Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz (124kB) word


Zadanie 10: Studia podyplomowe dla urzędników z 4 JST wg potrzeb stanowiska pracy.

Regulamin studiów podyplomowych Pobierz (150kB) word
(opublikowano na stronie UM Chełmno w dniu 20.07.2011 r.)

Załączniki do regulaminu studiów podyplomowych:

Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe Pobierz (133kB) word

Nr 2 - Zgoda pracodawcy na udział pracownika w studiach Pobierz (104kB) word  

Nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie Pobierz (128kB) word

Nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz (104kB) word

Nr 5 - Zaswiadczenie o przyjęciu na studia podyplomowe Pobierz (105kB) word

Nr 6 - Umowa uczestnictwa w studiach podyplomowych Pobierz (121kB) word


Raport końcowy - Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej" Pobierz (5757kB) pdf

Raport końcowy - sprawozdanie z wyników samooceny w Urzędzie Miejskim w Świeciu Pobierz (770kB) pdf

Raport - podsumowanie badania jakościowego Urzędu Miejskiego w Świeciu (System rozwoju kompetencji kadr oparty na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu) Pobierz (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marcin Ciesielski (29 marca 2011)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (29 marca 2011, 14:04:16)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 września 2019, 14:44:58)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12450