kadencja 2018-2023

kadencja 2018-2023

XXX Sesja - 2 czerwca 2021 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1. powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Świeciu do zbadania zakresu i mechanizmów ewentualnych nadużyć finansowych w gospodarce kasowej i rozliczeniach Urzędu Miejskiego w Świeciu 2. wyrażenia zgody na [...]

XXIX Sesja - 29 kwietnia 2021 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-20262) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021 3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami [...]

XXVIII Sesja - 25 marca 2021 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2021 rok 2) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 3) udzielenia pomocy finansowej [...]

XXVII Sesja – 04 lutego 2021 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)  ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2021 rok   2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026   3)  zmiany budżetu gminy Świecie [...]

XXVI Sesja - 29 grudnia 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026, uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2021, wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, przyjęcia [...]

XXV Sesja - 26 listopada 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku udzielenia [...]

XXIV Sesja – 29 października 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za rok obrotowy 2020 i 2021 2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na [...]

XXIII Sesja – 30 września 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2020 r. 2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami [...]

XXII Sesja - 27 sierpnia 2020 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020-2025 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2020 3) określenia zasad zwolnienia z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów [...]

XXI Sesja – 30 lipca 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie :     1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Vistula Park I na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym   2) przystąpienia do procedury [...]

XX Sesja – 25 czerwca 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie:   1) udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania   2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok 2019, zatwierdzenia stopnia [...]

XIX Sesja - 28 maja 2020r.

Projekty Uchwał w sprawie:1)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020-20252) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 20203) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu4) [...]

XVIII Sesja - 30 kwietnia 2020r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1) zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 2) [...]

XVII Sesja – 27 lutego 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2020 rok   2) przekazania skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu nr 106/19 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego [...]

XVI Sesja – 23 stycznia 2020 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2020 rok   2) skargi na działania Burmistrza Świecia dotyczące odmowy przyznania dotacji na inwestycję poprawiającą stan środowiska naturalnego [...]

XV Sesja – 20 grudnia 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2020,część I 2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie     na lata 2020-2025 3) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem [...]

XIV Sesja – 27 listopada 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 3) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego [...]

XIII Sesja – 30 października 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie: 1)  ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz ośrodkach wsparcia 2)  przyjęcia wniosków [...]

XII Sesja - 26 września 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie:  1) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie     za I półrocze 2019  r.    Zarządzenie Nr 249/19: część I  pobierz [...]

XI Sesja - 11 lipca 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Świecie [...]

X Sesja – 27 czerwca 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie:   1) udzielenia Burmistrzowi Świecia wotum zaufania  2) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2018,       sprawozdania finansowego za rok 2018, [...]

IX Sesja - 30 maja 2019 r.

Projekty uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu 2) powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu   3) wykazu kąpielisk oraz sezonu [...]

VIII Sesja – 25 kwietnia 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 2) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie [...]

VII Sesja – 28 marca 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Świeciu 2) wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej     w Świeciu 3) nadania Statutu Miejsko-Gminnej [...]

VI Sesja – 28 lutego 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2019 rok 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 3) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2019 4) [...]

V Sesja – 31 stycznia 2019 r.

Projekty Uchwał w sprawie :   1) ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2019 rok  2) określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych      i tworzenia [...]

IV Sesja – 28 grudnia 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)  uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2019 uchwała 2)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025     uchwała 3)  wykazu [...]

III Sesja – 06 grudnia 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025 2)  zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2018 3)  wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz [...]

II Sesja - 29 listopada 2018 r.

Projekty Uchwał w sprawie : 1) powołania Komisji Rewizyjnej, 2) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 3) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 5) powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw [...]

metryczka