2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Nabór wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenia Gminy Świecie

Burmistrz Świecia
ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w roku 2009
na terenie Gminy Świecie


 
Burmistrz Świecia ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie

Warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Świecie określa Uchwała Nr 133/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie

Wsparcie finansowe w ramach ustawowej delegacji wspierania sportu kwalifikowanego mogą uzyskać kluby sportowe, które prowadzą działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy i miasta Świecie i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

Przez zwrot „klub sportowy” rozumie się formę prawno – organizacyjną zdefiniowaną w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r, o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami) spełniającą jednocześnie formalne wymogi ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem rocznej dotacji może być wsparcie klubu sportowego w zakresie:
a) dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, do 80 % ogółu kosztów zgłoszonego projektu,
b) dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego, do 80 % kosztów zgłoszonego projektu,
c) dofinansowanie wydatków z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego, do 100 % ogółu kosztów.
 
Dofinansowywanie nie obejmuje wydatków z tytułu:
1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego,
2. wypłaty stypendiów i nagród przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,
3. transferów i opłat z nim związanych,
4. zapłat kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,
5. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
6. kosztów promocji, zakupu nieruchomości, działalności gospodarczej.
 
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład poza finansowy (np. praca wolontariuszy).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 do dnia 22 września 2008 r. godz. 15.00.

Formularz wniosku można pobrać w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 oraz na stronie internetowej www.swiecie.eu - zakładka BIP –Organizacje pozarządowe

Wykaz dokumentów, które obowiązkowo należy dołączyć do wniosku:
-  kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo) każdej grupy szkoleniowej;
-  roczny plan zajęć szkoleniowych każdej grupy szkoleniowej;
-  kosztorys ze względu na rodzaj kosztów z podziałem na sekcje i grupy wiekowe;
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 6 miesięcy, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
- kserokopia licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
- umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku współpracy przy realizacji zadania;
-informacje, dokumenty zawierające referencje, potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie wnioskodawcy.
 
Wnioski złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota dotacji przyznanej może być niższa od wnioskowanej.

Wykaz klubów sportowych oraz informacja o wysokości przyznanej dotacji zamieszczona zostanie stronie internetowej www.swiecie.eu - zakładka BIP – Organizacje pozarządowe
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację zawarta pomiędzy Gminą Świecie, a wnioskującym klubem sportowym.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do:
- prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- sporządzania i składania sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminach określonych w umowie,
- udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego, celem dokonania kontroli i oceny realizacji zadania w szczególności prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (4 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (4 września 2008, 15:11:44)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2015, 15:08:00)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum 2009

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2690