2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs nr 18/08

Nazwa zadania: Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

Rodzaj zadania:
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie.

Termin składania ofert:
25 styczeń 2009 r.


BURMISTRZ ŚWIECIA
ogłasza otwarty konkurs na
realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku zimowego
dla dzieci i młodzieży.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami Gminy Świecie w formie zimowisk dochodzących, zimowisk stałych i obozów.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

12.500,- zł, słownie : dwanaścietysięcypięćsetzłotych.

4. Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi kryteriami:
- dotację na realizację zadania otrzymają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
- dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe,
- kwota przydzielonej dotacji będzie proporcjonalna do ilości osobodni organizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
- szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 10 marca 2009 roku. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.
Warunki realizacji zadania:
- uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą mieszkańcy Gminy Świecie,
- posiadana lub wynajęta baza lokalowo-techniczna do przeprowadzenia zadania,
- wykwalifikowana kadra lub ścisła współpraca z wykwalifikowaną kadrą.

6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2009 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym [ Pobierz formularz (66kB) word ]
Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 18/08, należy składać w sekretariacie Ośrodka Oświaty i Wychowania  w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie(II piętro, pok. nr 36) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Ośrodku Oświaty i Wychowania w Świeciu,pok.36, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie. Szczegółowe informacje udzielane są przez Pana Waldemara Furę, Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu (pok. nr36 , tel. 33 11 525).
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
- zgodność oferty z zadaniami konkursu,
- realizacja podczas wypoczynku programu wychowawczego, terapeutycznego lub edukacyjnego,
- dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ( zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Gminą Świecie),
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.

8. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub prze nie nadzorowanym :
rok 2007 –67 500 zł
rok 2008 –70 900zł

Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

metryczka


Wytworzył: Waldemar Fura (23 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (23 grudnia 2008, 08:25:06)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (12 stycznia 2012, 13:17:27)
Zmieniono: zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1178