2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 17/2008

Rodzaj zadania: Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2009 r.
 
Nazwa zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej.
 
Termin składania ofert: 29.12.2008 r.


 
BURMISTRZ ŚWIECIA
ogłasza otwarty konkurs na:
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2009 roku.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.
Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 
1. Nazwa zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej
2. Rodzaj zadania: Dożywianie uprawnionych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie posiłków jednodaniowych w 2009 r.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009 r.: 90.000 zł, (słownie dziewięćdziesiąttysięcyzłotych).
4. Zasady przyznawania dotacji:
- dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną  uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
- dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe
- złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
- szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.
5. Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.
Zadania przedstawione w ofercie powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami. Zadania należy realizować stosując zasadę efektywności, skuteczności i celowości działań adresowanych do konkretnych grup potrzebujących będących mieszkańcami Gminy Świecie.
Ponadto jeśli realizowane zadanie tego wymaga - posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej do realizacji zadania oraz programu działania placówki.
6. Termin składania ofert:
Oferty zaadresowane „Burmistrz Świecia Konkurs Nr 17/08” należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2008r. do godz. 14.00 w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 I piętro lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów. Formularz ofertowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).
Jest dostępny również w Ośrodku Pomocy Społecznej w sekretariacie oraz na stronach internetowych: www.ops-swiecie.pl, www.um-swiecie.pl.
7. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie o pomocy społecznej) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świecia dokona wyboru ofert w dniu 30.12.2008 r.
8. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia  otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczegółowym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom:
rok 2008 - 54.000 zł - TWON Świecie – jadłodajnia „Kajtek”
- 36.000 zł - Parafialny Zespół „Caritas” Świecie – jadłodajnia przy Kościele     Św. Józefa              
 
rok 2007 – 51.000 zł - TWON Świecie – jadłodajnia „Kajtek”
- 29.000 zł - Parafialny Zespół „Caritas” Świecie – jadłodajnia przy Kościele Św. Józefa               
               
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępny jest w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Lidia Lemańska- pokój Nr 6, tel. 33 15 990, 33 15 965.
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
 - ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427)
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428)
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 04.04.2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545).
 
 
                                                                                                    
 
                                                                                                    Burmistrz  Świecia
 
                                                                                                      Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Lidia Lemańska (3 grudnia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (3 grudnia 2008, 11:27:41)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:13:34)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1045