2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Nabór wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie od października do grudnia 2008 roku.

OGŁOSZENIE


o naborze wniosków na
dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie
od października do grudnia 2008 roku.


 
Burmistrz Świecia ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego.


Na realizację zadania w okresie październik-grudzień 2008 roku przeznacza się kwotę 60.000,- zł.


Warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Świecie określa Uchwała Nr 133/8 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Świecie.


Wsparcie finansowe w ramach ustawowej delegacji wspierania sportu kwalifikowanego mogą uzyskać kluby sportowe, które prowadzą działania w zakresie sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców gminy i miasta Świecie i uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.


Przez zwrot „klub sportowy” rozumie się formę prawno – organizacyjną zdefiniowaną w ustawie z dnia 18 stycznia 1996r, o kulturze fizycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) spełniającą jednocześnie formalne wymogi ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).
Przedmiotem dotacji jest wsparcie klubu sportowego w zakresie dofinansowania wydatków bieżących z tytułu przygotowań i udziału klubu lub zawodnika tego klubu  we współzawodnictwie IV i III ligi w Piłce Siatkowej, Koszykówce, Piłce Nożnej oraz zespołów młodzieżowych  w  Wojewódzkiej Lidze Piłki Nożnej.


Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 do dnia 24 września 2008r. godz. 15.00.

Formularz wniosku można pobrać w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu ul. Sienkiewicza 18 oraz na stronie internetowej www.swiecie.eu   - zakładka BIP – Organizacje pozarządowe.

Wykaz dokumentów, które obowiązkowo należy dołączyć do wniosku:
-  kalendarz imprez (organizacja lub uczestnictwo),
-  plan zajęć szkoleniowych,
-  kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (ważny 6 miesięcy, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym)  lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne  dokumenty potwierdzające  status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
- kserokopia licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
- informacje, dokumenty zawierające referencje, potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie wnioskodawcy.
 
Wnioski złożone na innym druku,  niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota dotacji przyznanej może być niższa od wnioskowanej.

Wykaz klubów sportowych oraz informacja o wysokości przyznanej dotacji zamieszczona zostanie stronie internetowej www.um-swiecie.pl  - zakładka BIP –Organizacje pozarządowe
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację zawarta pomiędzy Gminą Świecie, a wnioskującym klubem sportowym.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do:
- prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych   otrzymanych na realizację zadania,
- sporządzania i składania sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminach określonych w umowie,
- udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego, celem dokonania kontroli i oceny realizacji zadania w szczególności prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (17 września 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (17 września 2008, 10:24:19)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (3 grudnia 2015, 15:05:44)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2760