2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 8/2008

Burmistrz Świecia
ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 8/08 na realizację zadania publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki.


 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ).
 

Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka.
Rodzaj zadania: Program edukacyjno – profilaktyczny z zakresu promocji zdrowia.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 15.000 złotych słownie piętnaście tysięcy złotych.

Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ) oraz poniższymi kryteriami: a. dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrania w niniejszym postępowaniu,
b.złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o którą występuje oferent,
c. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań ureguluje umowa między Gminą Świecie a oferentami.

Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.
Termin składania ofert : Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2008 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym.                                                                                             
Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 8/08, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124,( pok. 21, I piętro), w Biurze Obsługi Mieszkańców ( parter) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ).Druki ofert można pobierać w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie www.bip.um-swiecie.pl Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: Złożone w konkursie oferty zostaną skierowane pod obrady Komisji Oceniającej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia propozycje Burmistrzowi Świecia.
Oferty ocenione będą wg. kryteriów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz o następujące kryteria:
- zgodność oferty z zadaniami konkursu,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.

Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej przez nie nadzorowanych: w roku 2007 ogólna dotacja wyniosła: 8.000 złotych.
w roku 2006 ogólna dotacji wynosiła : 8.000 złotych.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest
Sekretarz Gminy Leszek Żurek tel. 052 33 32 315.

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (27 lutego 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (27 lutego 2008, 13:53:46)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:10:31)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1338