2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs nr 5/08

Nazwa zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej.
 
Rodzaj zadania:                       
- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla osób starszych – Dom Dziennego Pobytu
- Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD.
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa.
- Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
                                                                                  
Termin składania ofert: 10.03.2008r.


 
BURMISTRZ ŚWIECIA ogłasza otwarty konkurs na:
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku.

 
 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy o pomocy społecznej oraz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2005- 2015 wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.


1. Nazwa zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej

2. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w 2008 r.:
- Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla osób starszych – 200.000 zł
- Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD – 30.000 zł
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa – 10.000 zł
- Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych – 10.000 zł

3. Zasady przyznawania dotacji:
- dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną  uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
- dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe
- złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
- szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.

4. Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 22 grudnia 2008 roku.
Zadania przedstawione w ofercie powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami. Zadania należy realizować stosując zasadę efektywności, skuteczności i celowości działań adresowanych do konkretnych grup potrzebujących będących mieszkańcami Gminy Świecie.
Ponadto jeśli realizowane zadanie tego wymaga – udokumentowanie posiadania odpowiedniej bazy lokalowej do realizacji zadania, programu działania placówki oraz zatrudnienie kadry z niezbędnymi kwalifikacjami.   

5. Termin składania ofert:
Oferty zaadresowane „Burmistrz Świecia Konkurs Nr    /08” należy składać w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2008r. do godz. 14 00 sekretariacie OPS w Świeciu ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 I piętro lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów. Formularz ofertowy stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427). Jest dostępny również w Ośrodku Pomocy Społecznej w sekretariacie, oraz na  stronie internetowej: www.ops-swiecie.pl,

6. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie o pomocy społecznej) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świecia dokona wyboru ofert w dniu 11.03.2008r.

7. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia  otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczegółowym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom:
1. Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla osób starszych:
rok 2008 – 0 zł
rok 2007 – 0 zł
2. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Świecie w ramach programu PEAD:
rok 2008 – 0 zł
rok 2007 – 30.000 zł – Zarząd Miejsko – Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Świeciu
3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci – świetlica środowiskowa:
      rok 2008 – 0 zł
      rok 2007 – 10.000 zł – Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu
4. Inne zadania wynikające ze Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych:
rok 2008 – 0 zł
rok 2007 – 0 zł
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępny jest w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Lidia Lemańska
pok. Nr 6, tel. 0 52 33 15 990, 0 52 33 15 965. 
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
 - ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427)
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428)
- rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 04.04.2005r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545).
 

metryczka


Wytworzył: Ośrodek Pomocy Społecznej (11 lutego 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (11 lutego 2008, 09:40:54)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:09:30)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1220