2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 4/2008


 
BURMISTRZ ŚWIECIA
ogłasza otwarty konkurs na:
Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.


 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Konkurs kierowany jest do organizacji pożytku publicznego, pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, które ukończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, organizacji które prowadzą profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 
1. Nazwa zadania: działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   
2. Rodzaj zadania: Wspieranie procesu reintegracji dla osób uzależnionych od   alkoholu i narkotyków (po zakończonym programie psychoterapii  w zakładzie lecznictwa odwykowego)
-  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 75.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz poniższymi kryteriami:
- Dotację na realizację zadania otrzymują organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 87), których oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu konkursowym,
- Dotacja udzielona zostanie wyłącznie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym,
- Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie, a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku. Warunki realizacji zadania:
- Uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach trzymanej dotacji, będą mieszkańcy Gminy Świecie,
- Posiadana lub wynajęta baza lokalowo – techniczna do przeprowadzenia zadania,
- Wykwalifikowana kadra lub ścisła współpraca z wykwalifikowaną kadrą.
 

6. Termin składania ofert:  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
14 lutego 2008 roku  na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów.

Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 4, „Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, I piętro, pok. 21, lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Urzędzie Miejskim w Świeciu, w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Panią Klaudię Subkowską – Koordynatora Gminnego Programu PRPA (pok. 13 Urzędu Miejskiego) oraz na stronie internetowej www.bip.um-swiecie.pl
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferta na realizację zadania niezależnie od składników obowiązkowych, (wymienionych w ustawie) zawierać powinna:
- Termin i miejsce realizacji zadania,
- Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
- Informację o posiadanych własnych zasobach finansowych przeznaczonych na realizację zadania,
- Informację o dotychczasowych zadaniach realizowanych przez podmiot składający ofertę,
- W przypadku prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.

8. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym: Rok 2007 -  100.300,00 zł 
 
 
 
 
Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z:
- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
-  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Klaudia Subkowska (14 stycznia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (14 stycznia 2008, 11:04:24)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:08:48)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1520