2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 3/2008

BURMISTRZ ŚWIECIA  
Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki


 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 
1. Nazwa zadania: Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki

2. Rodzaj zadania: zadanie kierowane jest do klubów i organizacji które zorganizują dla mieszkańców Gminy Świecie imprezy o charakterze krajoznawczo - turystycznym oraz uczestniczą w spływach, zlotach turystycznych i konkursach.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania – 14.000,00 /słownie: czternaście tysięcy złotych/.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz poniższymi kryteriami :
a. dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym,
b. dotacje otrzyma podmiot, który :
- zamierza realizować zadanie dla mieszkańców Gminy
- prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących podmiotem konkursu,
c. dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe,
d. złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań ureguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji:
dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje 2008 rok. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.

6. Termin składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2008 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym.

Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 3/08, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, (pokój 21, I piętro), w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. W sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Urzędzie Miejskim – w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu – Stadion Sportowy lub na stronie www.swiecie.eu  /sport i rekreacja/ jak również na stronie www.bip.um-swiecie.pl

Szczegółowych informacji udziela Pan Zbigniew Iwański – tel. 052 3330430

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a. zgodność oferty z zadaniami konkursu,
b. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ,
c.  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.

8.  Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej przez nie nadzorowanych: w roku 2007 – 14.000 zł.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Czubkowska (9 stycznia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (9 stycznia 2008, 13:21:54)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:07:55)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1330