2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 2/2008

BURMISTRZ ŚWIECIA  
Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.


 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem
własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


 
1. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

2. Rodzaj zadania: zadanie kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest szkolenie zespołów seniorskich, rozwijanie ruchu amatorskiego i sportowego trybu życia, organizacja imprez masowych, festynów, rajdów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców. Udział w rozgrywkach Związków Sportowych, turniejach, mityngach, spartakiadach, meczach, sparingach. Zabezpieczenie kosztów działalności statutowej w tym: zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty badań lekarskich, licencji zawodników, ekwiwalentów sędziowskich, wynajmu obiektu, obsługi technicznej, transportu, diet, płacy instruktorskiej, zabezpieczenia administracyjnego itp.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania – 141.200,00 /słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście złotych/.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.) oraz poniższymi kryteriami:
a. dotację na realizację zadania otrzyma klub sportowy lub organizacja, której oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym,
b. dotacje otrzyma podmiot, który :
- zamierza realizować zadanie dla grup dzieci , młodzieży i dorosłych.
- prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę do realizacji zadania,
- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących podmiotem konkursu
c. dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe,
d. złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań ureguluje umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji: dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje 2008 rok. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.
 
6. Termin składania ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2008 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym.

Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 2/08, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, (pokój 21, I piętro), w biurze Obsługi Mieszkańców (parter) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. W sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Urzędzie Miejskim – w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu – Stadion Sportowy lub na stronie www.swiecie.eu  /sport i rekreacja/jak również na stronie www.bip.um-swiecie.pl

Szczegółowych informacji udziela Pan Zbigniew Iwański – tel. 052 3330430

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a. zgodność oferty z zadaniami konkursu,
b. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ,
c. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.

8. Informacja o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej przez nie nadzorowanych: w roku 2007 – 115.500 zł.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Czubkowska (9 stycznia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (9 stycznia 2008, 13:15:46)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:07:35)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1355