2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Konkurs Nr 1/2008

BURMISTRZ ŚWIECIA  
Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
.


 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Świecie wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.


 
1. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. Rodzaj zadania: zadanie kierowane jest do uczniowskich klubów i organizacji sportowych, których celem jest szkolenie i udział w rozgrywkach Związków Sportowych, turniejach, mityngach, spartakiadach, meczach, sparingach. Zabezpieczenie kosztów działalności statutowej w tym: zakup odzieży sportowej, zakup sprzętu sportowego, opłaty badań lekarskich, licencji zawodników, ekwiwalentów sędziowskich, wynajmu obiektu, obsługi technicznej, transportu, diet, płacy instruktorskiej, wyżywienia i noclegów, zabezpieczenia administracyjnego, itp.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania330.500,00 /słownie: trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych/.

4. Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz poniższymi kryteriami:
a. dotację na realizację zadania otrzyma klub sportowy lub organizacja, której oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym,
b. dotacje otrzyma podmiot, który :
- zamierza realizować zadanie dla grup dzieci i młodzieży,
- prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę do realizacji zadania,
- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu
c. dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających wymogi konkursowe,
d. złożenie oferty konkursowej nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań ureguluje
umowa pomiędzy Gminą Świecie a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji:
dofinansowanie zadania przez Gminę Świecie obejmuje 2008 rok. Zadania przedstawione w ofercie powinny być realizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi standardami i przepisami.
 
6. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11.02.2008 roku na dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu ofertowym.

Oferty zaadresowane: Burmistrz Świecia, Konkurs Ofert Nr 1/08, należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, (pokój 21, I piętro), w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. W sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Druki ofert pobierać można w Urzędzie Miejskim – w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu – Stadion Sportowy lub na stronie www.swiecie.eu  /sport i rekreacja/ jak również na stronie www.bip.um-swiecie.pl

Szczegółowych informacji udziela Pan Zbigniew Iwański – tel. 052 3330430

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

7. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a. zgodność oferty z zadaniami konkursu,
b. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta ,
c. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.

8. Informacja
o realizowanych przez Gminę Świecie w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej przez nie nadzorowanych: w roku 2007 – 305.000,- zł

metryczka


Wytworzył: Grażyna Czubkowska (9 stycznia 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (9 stycznia 2008, 13:08:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (12 stycznia 2012, 14:07:11)
Zmieniono: Przeniesienie do katalogu 2008

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349