Uchwała Nr 385/06

Uchwała Nr 385/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41/2 położonej we wsi Gruczno gmina Świecie.

 

                               Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.[1]), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]),

 

 

uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41/2 położonej we wsi Gruczno gmina Świecie.

2. Podstawę prawną niniejszej zmiany stanowi uchwała nr 274/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 41/2, 421/3 położonej we wsi Gruczno, zatwierdzonym uchwałą Nr 232/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 115 z dnia 25 listopada 2004 r. w zakresie przeznaczenia części działki nr 41/2 pod zabudowę siedliskową i funkcję rolniczą.

3. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zasady zagospodarowania obszaru objętego planem zgodnie z załącznikiem nr 1 - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.

4. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

5. Stwierdza się zgodność niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętym uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r.

 

§ 2. Ustalenia planu określają:

1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)    zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i środowiska kulturowego,

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

7)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętej planem miejscowym,

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

11) stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały,

2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3)    właściwych przepisach – należy przez to rozumieć obowiązujące w chwili uchwalenia planu ustawy (np. o drogach publicznych, o odpadach, o nawozach i nawożeniu) i rozporządzenia (np. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe),

4)    liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5)    infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się:

   1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uchwały,     

   2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 5. Obszar objęty planem przeznacza się pod:

1)    funkcję komunikacyjno-infrastrukturalną z przeznaczeniem na drogę ekspresową oraz istniejący i planowany gazociąg – oznaczoną symbolem KDE/ITG,

2)    funkcję rolniczą – oznaczoną symbolem R,

3)    zabudowę zagrodową - oznaczoną symbolem RM,

4)    zieleń leśną – oznaczoną symbolem ZL.

 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1.     Obszar objęty planem położony jest w granicach Nadwiślańskiego Parku  Krajobrazowego.

2.     Należy stosować przepisy ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.09.2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 108 z dnia 21.09.2005r. poz. 1874).

3.     Ograniczyć do niezbędnego minimum trwałe przekształcenia powierzchni ziemi oraz profilu glebowego poprzez wykonanie rekultywacji terenu objętego pracami ziemnymi, nie należy prowadzić chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową.

 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.

 

§ 8. Szczegółowe zasady i warunki podziałów nieruchomości

1. Dopuszcza się bez ograniczeń dokonywanie podziałów nieruchomości na działki pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w celu przyłączenia fragmentu działki do nieruchomości sąsiedniej.

2. Dodatkowo dopuszcza się podziały nieruchomości po liniach rozgraniczających.

3. W pozostałych przypadkach wprowadza się zakaz podziałów na działki.

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1.     Obszar objęty planem należy skomunikować z drogą krajową docelowo poprzez drogę zbiorczą w terenie 1 KDE/ITG.

2.     Do czasu wybudowania drogi zbiorczej dopuszcza się korzystanie z istniejącego zjazdu indywidualnego.

3.     Droga wewnętrzna powinna mieć szerokość co najmniej taką, jaką wymagają przepisy przeciwpożarowe.

 

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 10. Teren 1 KDE/ITG

1. Teren 1 KDE/ITG stanowiący pas terenu o szerokości maksymalnie 87 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej jezdni drogi krajowej przeznacza się pod funkcję komunikacyjno-infrastrukturalną:

1)    pod rozbudowę istniejącej drogi krajowej (docelowo drogi ekspresowej), w pasie terenu o szerokości maksymalnie 30m od istniejącej zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej,

2)    pod istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną,

3)    pod planowany gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną,

4)    pod inną infrastrukturę techniczną i komunikację.

2.     Wprowadza się zakaz lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z gospodarką drogową oraz tymczasowych obiektów usługowo-handlowych.

3.     Dopuszcza się w pasie drogowym poza jezdnią, za zgodą i na warunkach zarządcy drogi, lokalizację obiektów małej architektury i zieleni.

4.     Nośniki reklamowe można lokalizować wzdłuż drogi w odległości zgodnej z właściwymi przepisami.

5.     Grunty nie zajęte pod komunikację oraz naziemne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej pozostawia się w rolniczym użytkowaniu.

6.     Przez działkę przebiega trasa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 2,5 MPa relacji Grudziądz – Bydgoszcz oraz projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Świecie – Mrocza:

1)   w strefie ochronnej (po 15 m na obie strony od istniejącego gazociągu DN 200) nie wolno np. garażować pojazdów, urządzać składowisk materiałów, posadawiać szklarni, tuneli foliowych itp. obiektów kubaturowych,

2)   w odległości po 3 m od osi gazociągów nie należy sadzić drzew i krzewów oraz budować ogrodzeń stałych,

3)   konstrukcja ogrodzenia powinna być rozbieralna lub samonośna w miejscu skrzyżowania z gazociągami,

4)   skrzyżowania urządzeń nadziemnych i podziemnych z gazociągami wysokiego ciśnienia należy wykonywać zgodnie z wymogami właściwych przepisów i  norm,

5)   gazociągi wysokiego ciśnienia nie mogą być sytuowane w pasie drogowym, lecz w odległości od jezdni zgodnej z właściwymi przepisami,

6)   wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia oraz w miejscu skrzyżowania należy każdorazowo uzgadniać z użytkownikiem gazociągu,

7)   operatorowi sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągów celem prowadzenia ich eksploatacji w niezbędnym zakresie.

 

§ 11. Teren 2 R

1.     Teren 2 R przeznacza się pod funkcję rolniczą.

2.     Wprowadza się zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacji.

3.     W przypadku lokalizacji infrastruktury technicznej należy zapewnić do niej dostęp dla odpowiednich służb.

 

§ 12. Teren 3 RM

1.     Teren 3 RM przeznacza się pod zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym.

2.     Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej i komunikacji.

3.     Dla zabudowy ustala się następujące wymagania:

1)    wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), lecz nie więcej niż 8 m,

2)    dachy dwu, czterospadowe o nachyleniu połaci 10-45 stopni,

3)    pokrycie dachów – dachówka lub materiały dachówkopodobne w różnych odcieniach czerwieni,

4)    kolory elewacji – pastelowe.

4. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu – maksymalnie 15 %.

5. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu – minimum 60%.

6. Należy podłączyć się do wodociągu komunalnego.

7.  Docelowo ścieki bytowe należy odprowadzać do komunalnej sieci kanalizacyjnej, a do czasu wybudowania kanalizacji – do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków.

8. Wody deszczowe można odprowadzać do gruntu w granicach swojej własności.

9. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach i wywozić na komunalne wysypisko śmieci.

10. Ścieki i odpady związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym należy odprowadzać/usuwać zgodnie z właściwymi przepisami.

11. Do ogrzewania należy stosować takie czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii.

12. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną dopuszcza się jeden z trzech wariantów do wyboru przez inwestora:

     1) budowę abonenckiej linii kablowej niskiego napięcia o długości około 800 m (z przepustem pod drogą krajową) od stacji transformatorowej Górne Gruczno 5 zlokalizowanej po północnej stronie drogi krajowej,

     2) budowę abonenckiej stacji transformatorowej i odcinka linii średniego napięcia jako odgałęzienia od linii przebiegającej poza południową granicą opracowania, a zasilającej stacje transformatorowe Górne Gruczno 02, 03, 05 (proponowana lokalizacja stacji została wskazana na rysunku planu),

     3) zainstalowanie agregatu prądotwórczego, elektrowni wiatrowej, względnie innego źródła energii.

 

§ 13. Teren 4 ZL

1.     Teren 4 ZL przeznacza się pod zieleń leśną.

2.     Wprowadza się zakaz zabudowy.

 

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 14. Do czasu realizacji ustaleń planu teren objęty planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

 

§ 15. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 16. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                         PRZEWODNICZĄCY

                                   RADY MIEJSKIEJ

                            

                                   Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

 

Działka Nr 41/2 położona we wsi Gruczno w przedłożonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę siedliskową i funkcję rolniczą. Właściciel 5 ha terenu zamierza realizować swoje zainteresowania rolnicze.

W związku z tym uzasadnione jest przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 41/2 z przeznaczeniem pod zabudowę siedliskową i funkcję rolniczą. 

 

 

załącznik nr 2 do uchwały nr 385/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

 

 

Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41/2 położonej we wsi Gruczno gmina Świecie

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu w związku z czym nie występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

załącznik nr 3 do uchwały nr 385/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41/2 położonej we wsi Gruczno gmina Świecie

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  zadania własne gminy, do których należą m.in. sprawy:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) zieleni gminnej i zadrzewień.

 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja gminnych dróg publicznych (budowa lub remont) z zielenią i urządzeniami technicznymi na terenach przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

 

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

2. Na terenie objętym niniejszą zmianą planu nie wystąpią inwestycje należące do zadań własnych gminy.

 

Załącznik graficzny do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

 

 

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:46:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557