kadencja 2006-2010 (lata 2006-2007)

kadencja 2006-2010 (lata 2006-2007)

Uchwała Nr 109/07

Uchwała Nr 109/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników [...]

Uchwała Nr 108/07

Uchwała Nr 108/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek [...]

Uchwała Nr 107/07

Uchwała Nr 107/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie  przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok [...]

Uchwała Nr 106/07

Uchwała Nr 106/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę [...]

Uchwała Nr 105/07

Uchwała Nr 105/07Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Sołectwa [...]

Uchwała nr 104/07

Uchwała Nr 104/07Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Sołectwa [...]

Uchwała Nr 103/07

UCHWAŁA NR 103/07R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIUz dnia  27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2008. Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 102/07

Uchwała Nr 102/07Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 27 grudnia 2007 r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. [...]

Uchwała Nr 101/07

Uchwała Nr 101/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 27 grudnia 2007r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Uchwała Nr 100/07

Uchwała Nr 100/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr 90/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i [...]

Uchwała Nr 99/07

Uchwała Nr 99/07Rady  Miejskiej   w  Świeciuz dnia  29 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie [...]

Uchwała Nr 98/07

Uchwała Nr 98/07Rady  Miejskiej  w  Świeciuz dnia 29 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania [...]

Uchwała Nr 97/07

Uchwała Nr 97/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 listopada 2007r.  w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku [...]

Uchwała Nr 96/07

Uchwała Nr 96/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w [...]

Uchwała Nr 95/07

Uchwała Nr 95/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października  2007 r.  w sprawie powołania Koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Gminy w Świeciu. [...]

Uchwała Nr 94/07

Uchwała Nr 94/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo, Gmina [...]

Uchwała Nr 93/07

Uchwała  Nr 93/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków [...]

Uchwała Nr 92/07

Uchwała Nr 92/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym [...]

Uchwała Nr 91/07

Uchwała Nr 91/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Uchwała Nr 90/07

Uchwała Nr 90/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października 2007 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wybudowania i zarządzania Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów dla powiatów świeckiego i [...]

Uchwała nr 89/07

Uchwała Nr 89/07R a d y M i e j s k i e j w Świeciuz dnia 25 października 2007 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. „GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO”, oraz udzielenia [...]

Uchwała Nr 88/07

Uchwała Nr 88/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu.       [...]

Uchwała Nr 87/07

Uchwała Nr 87/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 października 2007 r. w sprawie przyjęcia uchwały nr 12/ 07 Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu z dnia 19 września 2007 r.  dotyczącej wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i [...]

Uchwała Nr 86/07

Uchwała Nr 86/07Rady Miejskiej w Świeciez dnia 10 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]

Uchwała Nr 84/07

Uchwała Nr 84/2007Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 10 września 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Uchwała Nr 85/07

Uchwała Nr 85/07 Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 10 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zakładu „Mondi” oraz tereny przyległe położone w Świeciu.   Na podstawie [...]

Uchwała Nr 83/07

Uchwała Nr  83/2007Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007r.      w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2007 r.  Na podstawie art. 198 [...]

Uchwała Nr 82/07

Uchwała Nr 82/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007 r.      w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wniosków do budżetu i wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczących zadań inwestycyjnych  o wartości [...]

Uchwała Nr 81/07

Uchwała Nr 81/07R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi [...]

Uchwała Nr 80/07

Uchwała Nr 80/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 79/07

Uchwała Nr 79/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Parkowej na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie. [...]

Uchwała Nr 78/07

Uchwała Nr 78/07Rady  Miejskiej  w  Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. [...]

Uchwała Nr 77/07

Uchwała Nr 77/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko - Gminnej Przychodni w [...]

Uchwała Nr 76/07

Uchwała Nr 76/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Miejsko - Gminnej Przychodni w [...]

Uchwała Nr 75/07

Uchwała Nr 75/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Świecie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż [...]

Uchwała Nr 74/07

Uchwała Nr 74/07Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w [...]

Uchwała Nr 73/07

Uchwała Nr 73/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości [...]

Uchwała Nr 72/07

Uchwała Nr 72/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: wydania opinii o lokalizacji salonu gier na [...]

Uchwała Nr 71/07

Uchwała Nr 71/2007Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Uchwała Nr 70/07

Uchwała Nr 70/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 czerwca  2007 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 63/07 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni [...]

Uchwała nr 69/07

Uchwała Nr 69/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Uchwała nr 68/07

Uchwała Nr 68/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała nr 67/07

Uchwała Nr 67/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała nr 66/07

Uchwała Nr 66/07Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w [...]

Uchwała nr 65/07

Uchwała Nr 65/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Świecie.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 [...]

Uchwała nr 64/07

Uchwała Nr 64/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Uchwała nr 63/07

Uchwała Nr 63/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007 r.  w sprawie zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy. Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała nr 62/07

Uchwała Nr 62/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 4 czerwca 2007 r.  w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świecie w latach 2007 - 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. [...]

Uchwała nr 61/07

Uchwała Nr 61/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych miedzy ulicami Sportową, Wojska Polskiego i [...]

Uchwała nr 60/07

Uchwała Nr 60/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 50/07 z dnia 21 lutego 2007 r. dotyczącej przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu [...]

Uchwała nr 59/07

Uchwała Nr 59/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 kwietnia 2007 r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok [...]

Uchwała nr 58/07

Uchwała Nr 58/07Rady Miejskiej w Świeciu z dnia  26 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania - „Zakup samochodu [...]

Uchwała nr 57/07

Uchwała Nr 57/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy de minimis, [...]

Uchwała nr 56/07

Uchwała Nr 56/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Świecie.       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 [...]

Uchwała nr 55/07

Uchwała Nr 55/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi [...]

Uchwała Nr 51/07

Uchwała Nr  51/07R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia  29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.          [...]

Uchwała nr 54/07

Uchwała Nr 54/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Świecia.             [...]

Uchwała Nr 53/07

Uchwała Nr 53/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie poinformowania Rady Miejskiej przez Przewodniczącego o wykonaniu obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa [...]

Uchwała Nr 52/07

Uchwała Nr 52/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania obowiązków nałożonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa [...]

Uchwała Nr 50/07

Uchwała Nr 50/07Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 21 lutego 2007 r.  w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicą Tucholską a terenami Zakładu Mondi zgodnie z [...]

Uchwała nr 49/07

UCHWAŁA  NR 49/07R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I UZ DNIA 21 LUTEGO 2007r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07z dnia 18 stycznia 2007r. o uchwaleniu  budżetu  [...]

Uchwała nr 48/07

Uchwała Nr 48/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 21 lutego 2007 r.  w sprawie powołania kierownika urzędu stanu [...]

Uchwała nr 47/07

Uchwała Nr 47/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 21 lutego 2007 r.  w sprawie odwołania kierownika urzędu stanu [...]

Uchwała nr 46/07

Uchwała Nr 46/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 21 lutego 2007 r.  w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla [...]

Uchwała nr 45/07

Uchwała Nr 45/07 Rady Miejskiej  w  Świeciu z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zabezpieczenia corocznie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych  na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz formy udzielania tej pomocy. Na [...]

Uchwała nr 43/07

Uchwała Nr 43/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 21 lutego 2007 r.  w sprawie wydania opinii odnośnie proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Zamek [...]

Uchwała nr 44/07

Uchwała Nr 44/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 21 lutego 2007 r.   w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2007 [...]

Uchwała nr 42/07

Uchwała Nr 42/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie powołania Sekretarza [...]

Uchwała nr 41/07

Uchwała Nr 41/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie odwołania Sekretarza [...]

Uchwała nr 40/07

Uchwała Nr 40/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi  na rok 2007.            [...]

Uchwała nr 39/07

Uchwała Nr 39/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 18 stycznia 2007 r.  w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie [...]

Uchwała nr 38/07

UCHWAŁA NR 38/07 RADY MIEJSKIEJ  W  ŚWIECIU z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie  przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok [...]

Uchwała nr 37/07

Uchwała Nr 37/07Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2007 [...]

Uchwała Nr 36/07

UCHWAŁA NR 36/07R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIUz dnia  18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007. Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała nr 35/06

Uchwała Nr 35/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za [...]

Uchwała nr 34/06

  UCHWAŁA NR 34/06R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIUz dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 [...]

Uchwała nr 33/06

UCHWAŁA  NR 33/06R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I UZ DNIA 28 GRUDNIA  2006r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  [...]

Uchwała nr 32/06

Uchwała Nr 32/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zajmowanego oraz przyległego do zakładu Mondi zgodnie z załącznikiem graficznym [...]

Uchwała nr 31/06

Uchwała Nr 31/06Rady Miejskiej w  Świeciu z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu [...]

Uchwała nr 30/06

Uchwała Nr 30/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2006 r.   w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy. [...]

Uchwała nr 29/06

Uchwała Nr 29/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania radnego p. Józefa Pawłowskiego w skład Komisji Polityki Gospodarczej i [...]

Uchwała nr 28/06

Uchwała Nr 28/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania radnego p. Józefa Pawłowskiego w skład Komisji Prawa, Porządku Publicznego i  Spraw [...]

Uchwała Nr 27/06

Uchwała Nr 27/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.          Na podstawie art. 194 ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - [...]

Uchwała nr 26/06

Uchwała Nr 26/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  o wyborze przewodniczącego Komisji [...]

Uchwała nr 25/06

Uchwała Nr 25/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania Komisji [...]

Uchwała nr 24/06

Uchwała Nr 24/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Sportu, Turystyki i [...]

Uchwała nr 23/06

Uchwała Nr 23/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania Komisji Sportu, Turystyki i [...]

Uchwała nr 22/06

Uchwała Nr 22/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Oświaty i [...]

Uchwała nr 21/06

Uchwała Nr 21/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i [...]

Uchwała nr 20/06

Uchwała Nr 20/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki [...]

Uchwała nr 19/06

Uchwała Nr 19/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki [...]

Uchwała nr 18/06

Uchwała Nr 18/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony [...]

Uchwała nr 17/06

Uchwała Nr 17/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony [...]

Uchwała nr 16/06

Uchwała Nr 16/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i [...]

Uchwała nr 15/06

Uchwała Nr 15/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i [...]

Uchwała nr 14/06

Uchwała Nr 14/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  o wyborze przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw [...]

Uchwała nr 13/06

Uchwała Nr 13/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania Komisji Prawa Porządku Publicznego i Spraw [...]

Uchwała nr 12/06

Uchwała Nr 12/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  o wyborze przewodniczącego Komisji [...]

Uchwała nr 11/06

Uchwała Nr 11/06Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie powołania Komisji [...]

Uchwała nr 10/06

UCHWAŁA  Nr  10/06R A D Y  M I E J S K I E J  W  Ś W I E C I Uz dnia 14 grudnia 2006r.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała Nr 9/06

UCHWAŁA  NR  9/06R A D Y  M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I Uz dnia 14 grudnia 2006r.  w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym [...]

Uchwała Nr 8/06

UCHWAŁA Nr 8/06R A D Y  M I E J S K I E J  W  Ś W I E C I Uz dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia  podatku rolnego na obszarze gminy Świecie [...]

Uchwała nr 7/06

Uchwała Nr 7/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.           Na podstawie art. 194 ust. 1,  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - [...]

Uchwała nr 6/06

Uchwała Nr 6/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 14 grudnia 2006 r.  w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego.          Na podstawie art. 194 ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - [...]

Uchwała nr 5/06

Uchwała Nr 5/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa Edwarda [...]

Uchwała nr 4/06

Uchwała Nr 4/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 listopada 2006 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza [...]

Uchwała nr 3/06

Uchwała Nr 3/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 listopada 2006 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Grzegorza [...]

Uchwała nr 2/06

Uchwała Nr 2/06 Rady Miejskiej  w Świeciuz dnia 30 listopada 2006 r.  o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w [...]

Uchwała nr 1/06

Uchwała Nr 1/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 30 listopada 2006 r.  o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w [...]

metryczka