kadencja 2002-2006

kadencja 2002-2006

Uchwała Nr 392/06

Uchwała Nr 392/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 4/06 Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu w sprawie wyboru delegata do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolskiej [...]

Uchwała nr 391/06

Uchwała Nr 391/06 Rady  Miejskiej w  Świeciu z dnia 27 października 2006 r.   w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku [...]

Uchwała Nr 390/06

Uchwała Nr 390/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2006r.   w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków, przyznanych w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury [...]

Uchwała nr 389/06

Uchwała Nr 389/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2006 r.   w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków, przyznanych w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania [...]

Uchwała Nr 388/06

Uchwała Nr 388/06 R a d y   M i e j s k i e j  w  Świeciu z dnia 27 października  2006 r.   w sprawie zmian w uchwale Nr 379/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r. w sprawie udzielania bonifikat [...]

Uchwała Nr 387/06

Uchwała Nr 387/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.   w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do stowarzyszenia gmin i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów [...]

Uchwała Nr 386/06

Uchwała Nr 386/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.   w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Świeciu w zakresie zmiany [...]

Uchwała Nr 385/06

Uchwała Nr 385/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.   w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 41/2 położonej we wsi Gruczno gmina [...]

Uchawała Nr 384/06

Uchwała Nr 384/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.   w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w [...]

Uchwała Nr 383/06

Uchwała Nr 383/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko gmina [...]

Uchwała Nr 382/06

Uchwała Nr 382/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia  odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy [...]

Uchwała Nr 381/06

Uchwała Nr 381/06 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 28 września 2006 r.    w sprawie nadania statutu Klubowi Integracji Społecznej w Świeciu               [...]

Uchwała nr 378/06

Uchwała Nr 378/06 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 28 września 2006 r.   w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z [...]

Uchwała Nr 380/06

Uchwała Nr 380/06   Rady Miejskiej w Świeciu   z dnia 28 września 2006 r.     w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta [...]

Uchwała Nr 379/06

Uchwała Nr 379/06 Rady Miejskiej w Świeciu   z dnia 28 września  2006 r.   w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele [...]

Uchwała Nr 373/06

UCHWAŁA  NR 373/06 R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U Z DNIA 31 SIERPNIA 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  [...]

Uchwała Nr 377/06

Uchwała Nr 377/06 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 31 sierpnia 2006 r.    w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świecie o nazwie „Klub Integracji [...]

Uchwała nr 376/06

Uchwała Nr 376/06 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 31 sierpnia 2006 r.   w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki [...]

Uchwała Nr 375/06

                                         &nbs [...]

Uchwała Nr374/06

Uchwała Nr 374/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2006 r.   w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych.                Na podstawie art. 5 a ust. [...]

Uchwała nr 372/06

Uchwała Nr 372/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006 r.   w sprawie wyrażenia woli na wsparcie działań związanych z wydarzeniem określanymjako PAMIĘĆ I [...]

Uchwała nr 371/06

Uchwała Nr 371/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006 r.   w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2005 – 2010.               Na podstawie art. 18 ust. 2 lit [...]

Uchwała nr 370/06

Uchwała Nr 370/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006 r.   w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody [...]

Uchwała nr 369/06

Uchwała Nr 369/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006 r.   w sprawie zmiany uchwały Nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Świecie na okręgi wyborcze oraz ustalenia [...]

Uchwała nr 368/06

Uchwała Nr 368/06Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania lokalu Nr 4 znajdującego się w budynku położonym w Sulnowie Nr 29  do korzystania przez sołectwo Sulnowo. [...]

Uchwała nr 367/06

Uchwała Nr 367/06 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 22 czerwca 2006 r.   w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. ”Budowa [...]

Uchwała nr 366/06

UCHWAŁA  NR 366/06 R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U Z DNIA 22 CZERWCA 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  [...]

Uchwała nr 363/06

Uchwała Nr 363/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Pieszyce na podstawie umowy między jednostkami samorządu [...]

Uchwała nr 365/06

Uchwała Nr 365/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r.   w sprawie wyrażenia opinii do uchwały Nr XLV/687/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. projektu likwidacji oddziału rehabilitacji neurologicznej [...]

Uchwała Nr 364/06

Uchwała Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r.   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.   Na [...]

Uchwała Nr 360/06

UCHWAŁA  NR 360/06R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I UZ DNIA 27 KWIETNIA 2006r.  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  [...]

Uchwała nr 362/06

Uchwała Nr 362/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia  27 kwietnia 2006 r.   w sprawie: realizacji projektu pn. „Świecki  Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa” współfinansowanego przez [...]

Uchwała Nr 361/06

Uchwała Nr 361/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2006 r.   w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.             [...]

Uchwała nr 359/06

Uchwała Nr 359/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2006 r.   w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu  Gminy  Świecie za rok 2005        oraz udzielenia [...]

Uchwała Nr 358/06

Uchwała Nr 358/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zgłoszenia do finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pn. „Otwarcie na kontakty” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju [...]

Uchwała Nr 357/06

Uchwała Nr 357/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie: zgłoszenia do finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pn. „ANALIZA RYNKU PRACY GMINY ŚWIECIE” w ramach Zintegrowanego Programu [...]

Uchwała Nr 356/06

Uchwała Nr 356/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. dotyczącej powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy w [...]

Uchwała Nr 355/06

Uchwała Nr 355/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”.           [...]

Uchwała Nr 354/06

Uchwała Nr 354/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r.   w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Laskowicka i Chmielniki. Na [...]

Uchwała Nr 353/06

Uchwała Nr353/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004r. dotyczącej uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych [...]

Uchwała Nr 352/06

Uchwała Nr 352/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu Na podstawie art. 6 ust. 1, w związku z art. 5 b ust. 3 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr 351/06

Uchwała Nr 351/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Wodna, Nadbrzeżna oraz teren “Starego [...]

Uchwała Nr 350/06

Uchwała Nr 350/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006r.   w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu Jeziora [...]

Uchwała Nr 349/06

Uchwała Nr 349/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu [...]

Uchwała Nr 348/06

Uchwała Nr 348/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i [...]

Uchwała nr 347/06

UCHWAŁA  NR 347/06 R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U Z DNIA 02 MARCA 2006r.   w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu budżetu Gminy [...]

Uchwała Nr 346/06

Uchwała Nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i [...]

Uchwała Nr 345/06

Uchwała Nr 345/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr 344/06

UCHWAŁA NR 344/06 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 19 STYCZNIA 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia [...]

Uchwała Nr 343/06

Uchwała Nr 343/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek [...]

Uchwała Nr 342/06

Uchwała Nr 342/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. Lit. E ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, [...]

Uchwała Nr 341/06

Uchwała Nr 341/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 oraz art. 18 ust. 1 i ust. [...]

Uchwała Nr340/06

Uchwała Nr 340/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o [...]

Uchwała Nr 339/06

Uchwała Nr 339/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2006 rok.   Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 337/05

UCHWAŁA NR 337 /05R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I UZ DNIA 29 GRUDNIA 2005r w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Uchwała Nr 338/05

Uchwała Nr 338/05 Rada Miejska w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr 336/05

Uchwała Nr 336/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji [...]

Uchwała Nr 335/05

Uchwała Nr 335/05 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o [...]

Uchwała Nr 334/05

Uchwała Nr 334/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Na podstawie art. 5 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

Uchwała Nr 333/05

Uchwała Nr 333/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Sołectwie Sartowice. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr 332/05

Uchwała Nr 332/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. [...]

Uchwała Nr 331/05

UCHWAŁA NR 331/05 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok [...]

Uchwała Nr 330/05

Uchwała Nr 330/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2006. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 329/05

UCHWAŁA NR 329/05 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 24 LISTOPADA 2005r w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 328/05

UCHWAŁA NR 328/05 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 317/05 z 13 października 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała Nr 327/05

UCHWAŁA NR 327/05 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr 326/05

Uchwała Nr 326/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Terespolu Pomorskim na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 [...]

Uchwała Nr 325/05

Uchwała Nr 325/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 324/05

UCHWAŁA NR 324/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2006. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 10a, art. 49 ust.2 oraz [...]

Uchwała Nr 323/05

Uchwała Nr 323/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr 112/03 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych [...]

Uchwała Nr 322/05

Uchwała Nr 322/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie osiedla mieszkaniowego Paderewskiego II Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr 321/05

Uchwała Nr 321/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie byłej Cukrowni Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 320/05

Uchwała Nr 320/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym przy ul. Wojska Polskiego na terenie po Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Na podstawie [...]

Uchwała Nr 319/05

Uchwała Nr 319/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza na terenie Gminy Świecie w ramach pomocy [...]

Uchwała Nr 318/05

Uchwała Nr 318/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Uchwała Nr 317/05

UCHWAŁA NR 317/05 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 13 października 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “b” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z [...]

Uchwała Nr 316/05

UCHWAŁA Nr 316/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia października 2005r. w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr 261/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2005 r. Na [...]

Uchwała Nr 315/05

UCHWAŁA NR 315/05 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 13 października 2005r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Ośrodku Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem [...]

Uchwała Nr 314/05

Uchwała Nr 314/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 13 października 2005 r. w sprawie opinii do Uchwały Nr XXXVI/470/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie projektu likwidacji oddziałów: [...]

Uchwała nr 313/05

Uchwała Nr 313/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 13 października 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świecie na lata 2005-2015.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 [...]

Uchwała Nr 312/05

Uchwała Nr 312/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji [...]

Uchwała nr 311/05

Uchwała Nr 311/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. lit. e ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 310/05

Uchwała Nr 310/05Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie [...]

Uchwała Nr 309/05

Uchwała Nr 309/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie współpracy Gminy Świecie z Organizacjami Pozarządowymi. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 308/05

Uchwała Nr 308/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego “Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu” [...]

Uchwała nr 307/05

Uchwała Nr 307/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała Nr 300/05

Uchwała Nr 300/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków [...]

Uchwała Nr 306/05

Uchwała Nr 306/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr [...]

Uchwała Nr 305/05

Uchwała Nr 305/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia zakazu używania silników spalinowych do napędu jednostek pływających na jeziorze Deczno. Na podstawie art. 7 [...]

Uchwała Nr 304/05

Uchwała Nr 304/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]

Uchwała nr 303/05

Uchwała Nr 303/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie darowizny gruntów komunalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Uchwała Nr 302/05

Uchwała Nr 302/05 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn ”Budowa węzła [...]

Uchwała Nr 301/05

Uchwała Nr 301/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie art. 6 ust. 1 art. 22 [...]

Uchwała Nr 299/05

Uchwała Nr 299/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Uchwała Nr 298/05

Uchwała Nr 298/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 197/05

Uchwała Nr 297/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej [...]

Uchwała Nr 296/05

Uchwała  Nr 296/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i [...]

Uchwała nr 295/05

Uchwała Nr 295/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 294/05

Uchwała Nr 294/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków [...]

Uchwała Nr 293/05

Uchwała Nr 293/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Uchwała Nr 292/05

Uchwała Nr 292/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja [...]

Uchwała Nr 291/05

Uchwała Nr 291/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Wiąg” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 [...]

Uchwała Nr 290/05

Uchwała Nr 290/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Terespol Pomorski” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 289/05

Uchwała Nr 289/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Sulnowo” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 288/05

Uchwała Nr 288/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Sartowice” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 287/05

Uchwała Nr 287/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Morsk” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 [...]

Uchwała Nr 286/05

Uchwała Nr 286/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Głogówko Królewskie” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

Uchwała Nr 285/05

Uchwała Nr 285/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Dworzysko” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 284/05

Uchwała Nr 284/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Gruczno” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 282/05

Uchwała Nr 282/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Czaple” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 281/05

Uchwała Nr 281/05 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do przygotowania dokumentów niezbędnych do przygotowania emisji obligacji i alternatywnie zaciągnięcia kredytu lub [...]

Uchwała Nr 280/05

Uchwała Nr 280/05 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2004. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr 273/05

Uchwała Nr 273/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zawarty między ulicami Laskowicką i Chmielniki polegające na [...]

Uchwała Nr 279/05

UCHWAŁA NR 279/2005 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 31 MARCA 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 278/05

Uchwała Nr 278/05 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 277/05

UCHWAŁA NR 277/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia31 marca 2005 r. w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 276/05

UCHWAŁA NR 276/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świecie. Na podstawie art. 90f ustawy z [...]

Uchwała Nr 275/05

Uchwała Nr 275/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie promocji gminy poprzez umieszczenie na sztandarze Jednostki Wojskowej w Bydgoszczy herbu Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 [...]

Uchwała Nr 274/05

UCHWAŁA Nr 274/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 41/2, 421/3 położonych we wsi Grucznie zatwierdzonego uchwałą [...]

Uchwała Nr 272/05

UCHWAŁA NR 272/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Uchwała Nr 271/05

UCHWAŁA NR 271/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu Aglomeracji Świecie – Bukowiec. Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 283/05

Uchwała Nr 283/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Kosowo” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr [...]

Uchwała Nr 270/05

UCHWAŁA NR 270/05 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 269/05

UCHWAŁA NR 269/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca [...]

Uchwała Nr 268/05

UCHWAŁA NR 268/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 [...]

Uchwała Nr 267/05

UCHWAŁA NR 267/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu. Na [...]

Uchwała Nr 266/05

UCHWAŁA NR 266/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 10a, art. 49 ust.2 oraz art.54 [...]

Uchwała Nr 265/05

UCHWAŁA NR 265/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla [...]

Uchwała Nr 264/05

UCHWAŁA NR 264/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr 263/05

Uchwała Nr 263/05 Rady Miejskiej w Świeciuz dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, [...]

Uchwała Nr 262/05

UCHWAŁA NR 262/05 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Straży Miejskiej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 261/05

UCHWAŁA Nr 261/05 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. [...]

Uchwała Nr 252/04

UCHWAŁA NR 252/2004 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 30 GRUDNIA 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała nr 260/04

UCHWAŁA NR 260/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2005 r. Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr 259/04

UCHWAŁA Nr 259/04 R ADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok dla Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z [...]

Uchwała Nr 258/04

UCHWAŁA NR 258/ 04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z [...]

Uchwała Nr 257/04

UCHWAŁA NR 257/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr 256/04

UCHWAŁA NR 256/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Wodnej w Świeciu na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr 254/04

UCHWAŁA NR 254/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 29/02 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń [...]

Uchwała Nr 253/04

UCHWAŁA NR 253/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr [...]

Uchwała Nr 251/04

UCHWAŁA NR 251/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok [...]

Uchwała Nr 255/04

UCHWAŁA NR 255/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art.18 ust. 1 i ust. 2 [...]

Uchwała Nr 243/04

UCHWAŁA NR 243/2004 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 25 LISTOPADA 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 250/04

Uchwała Nr 250/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 370/98 z dnia 12 marca 1998 r. dotyczącej zasad odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli i żłobków [...]

Uchwała Nr 249/04

Uchwała Nr 249/ 04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 [...]

Uchwała Nr 248/04

Uchwała Nr 248/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2005 Gminy Świecie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. [...]

Uchwała Nr 247/04

Uchwała Nr 247/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. [...]

Uchwała Nr 246/04

Uchwała Nr 246/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z [...]

Uchwała Nr 245/04

Uchwała Nr 245/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 244/04

Uchwała Nr 244/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2005. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 242/04

Uchwała Nr 242/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli sprawdzającej Izby Regionalnej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 237/04

UCHWAŁA NR 237/2004 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 241/04

Uchwała Nr 241/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 217/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych [...]

Uchwała Nr 240/04

Uchwała Nr 240/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2004r. w sprawie przekształcenia i prywatyzacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 239/04

Uchwała Nr 239/ 04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Dworzysko na rzecz mienia komunalnego Gminy [...]

Uchwała Nr 238/04

Uchwała Nr 238/ 04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 236/04

Uchwała Nr 236/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 6/10, 26 położonych we wsi Sulnówko gmina Świecie. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 [...]

Uchwała Nr 235/04

Uchwała Nr 235/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 7/3, 7/4, 19/12 położonych we wsi Morsk gmina Świecie. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 [...]

Uchwała Nr 234/04

Uchwała Nr 234/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 22/3 położonej we wsi Wiąg gmina Świecie. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Uchwała Nr 233/04

Uchwała Nr 233/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 53/1, 53/2 położonych we wsi Dworzysko gmina Świecie. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 [...]

Uchwała Nr 232/04

Uchwała Nr 232/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 41/2, 421/3 położonych we wsi Gruczno gmina Świecie. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 [...]

Uchwała Nr 231/04

UCHWAŁA NR 231/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU Z DNIA 26 SIERPNIA 2004 R. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Uchwała Nr 230/04

Uchwała Nr 230/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2005. Na [...]

Uchwała Nr 229/04

Uchwała 229/04 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Sołectwie Topolinek. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 228/04

Uchwała Nr 228/04 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Sołectwie Dworzysko. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr 227/04

Uchwała Nr 227/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 226/04

Uchwała Nr 226/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr 225/04

Uchwała Nr 225/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2004r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Uchwała Nr 224/04

UCHWAŁA NR 224/04 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Ośrodku Oświaty i Wychowania.    Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała Nr 223/04

UCHWAŁA NR 223/2004 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU Z DNIA 24 CZERWCA 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r.o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów [...]

Uchwała Nr 222/04

Uchwała Nr 222/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Modernizacja kotłowni [...]

Uchwała Nr 221/04

UCHWAŁA NR 221/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 27 maja 2004r. w sprawie inkasa podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości.     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 220/04

Uchwała Nr 220 /04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Świecia umowy na dofinansowanie zadania pn. “Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w [...]

Uchwała Nr 219/04

Uchwała Nr 219/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej Hali Widowiskowo – Sportowej w Świeciu. Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr 218/04

Uchwała Nr 218/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia na wniosek od Skarbu Państwa 70/1401 części zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5 oraz nieruchomości położonych we wsi [...]

Uchwała Nr 217/04

UCHWAŁA NR 217/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Uchwała nr 216/04

UCHWAŁA NR 216/2004 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 27 MAJA 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 215/04

Uchwała Nr 215/ 04 R a d y M i e j s k i e j w Ś w i e c i u z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla mieszkań w budynku położonym w Świeciu na OM Marianki IV przy ul. Piłsudskiego 11 wchodzącym w [...]

Uchawała Nr 214/04

Uchwała Nr 214/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie programu współpracy na 2004 r. Gminy Świecie z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami [...]

Uchwała Nr 213/04

Uchwała Nr 213/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 [...]

Uchwała Nr 212/04

Uchwała Nr 212/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania diety dla sołtysów. Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymDz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z [...]

Uchwała Nr 211/04

UCHWAŁA NR 211/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie inkasa podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości.             Na podstawie art.18 ust.2 pkt [...]

Uchwała Nr 210/04

Uchwała Nr 210/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Uchwała Nr 209/04

UCHWAŁA Nr 209/04 RADY MIEJSKIEJ W Ś W I E C I U z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 208/04

UCHWAŁA Nr 208/04 RADY MIEJSKIEJ W Ś W I E C I U z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowa zgodnie z [...]

Uchwała Nr 207/04

UCHWAŁA Nr 207/04 RADY MIEJSKIEJ W Ś W I E C I U z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany przeznaczenia jednostki bilansowej 17 UH na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednostkę bilansową 35US/U0 [...]

Uchwała Nr 206/04

Uchwała Nr 206/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Świeciu. Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała Nr 205/04

UCHWAŁA Nr 205/ 04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 1 kwietnia 2004 r w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, [...]

Uchwała Nr 204/04

Uchwała nr 204/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji [...]

Uchwała Nr 203/04

Uchwała nr 203/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji [...]

Uchwała Nr 202/04

Uchwała Nr 202 / 04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok dla Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 [...]

Uchwała Nr 201/04

Uchwała Nr 201/ 04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Gruczno. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr [...]

Uchwała Nr 196/04

UCHWAŁA NR 196/2004 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U Z DNIA 26 LUTEGO 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu [...]

Uchwała Nr 200/04

Uchwała Nr 200/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Świeciu. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, 7, 9, 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o [...]

Uchwała Nr 199/04

Uchwała Nr 199/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania nowego Statutu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 ustawy [...]

Uchwała Nr 198/04

Uchwała Nr 198/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr 197/04

Uchwała Nr 197/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świecie – Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała Nr 195/04

Uchwała Nr 195 /04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego sposobu obliczania “wagi P5” dotyczącej dodatku na finansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym [...]

Uchwała Nr 194/04

UCHWAŁA NR 194/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarowania na gruntach w strefie ochronnej “Frantschach” Świecie S.A. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 193/04

Uchwała Nr 193/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 lutego 2004r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie [...]

Uchwała Nr 186/04

UCHWAŁA NR 186/04R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU  Z  DNIA 29 STYCZNIA 2004R. w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i  wydatków  [...]

Uchwała Nr 192/04

Uchwała Nr 192 /04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r, o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Rolnictwa. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, [...]

Uchwała Nr 191/04

Uchwała Nr 191 /04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa . Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, [...]

Uchwała Nr 190/04

Uchwała Nr 190/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 189/04

Uchwała Nr 189/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska . Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Uchwała Nr 188/04

UCHWAŁA NR 188/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, [...]

Uchwała Nr 187/04

UCHWAŁA NR 187/04 R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2004r. Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr 185/04

UCHWAŁA NR 185/04 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 [...]

Uchwała Nr 184/04

Uchwała Nr 184/04 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 183/03

UCHWAŁA NR 183/03RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIUz dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania [...]

Uchwała Nr 182/03

UCHWAŁA Nr 182/03RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIUz dnia  29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 167/03 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o [...]

Uchwała Nr 181/03

UCHWAŁA NR 181/03R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIUZ DNIA 29 GRUDNIA 2003R. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003. [...]

Uchwała Nr 180/03

Uchwała  Nr 180/03R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia  29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 123/03 Rady Miejskiej  w Świeciu z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie podjęcia inwestycji w [...]

Uchwała Nr 179/03

UCHWAŁA  NR 179/2003 R A D Y   M I E J S K I E J  w Świeciuz dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie [...]

Uchwała Nr 178/03

Uchwała Nr  178/03R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia  29 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty [...]

Uchwała Nr 177/03

Uchwała Nr 177/03R a d y  M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia  29 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Gminy Świecie oraz zasad prowadzenia działalności [...]

Uchwała nr 176/03

UCHWAŁA NR 176/03RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIUz dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania [...]

Uchwała Nr 175/03

UCHWAŁA  Nr 175/03R A D Y  M I E J S K I E J  W  Ś W I E C I Uz dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała Nr 174/03

UCHWAŁA NR 174/03RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIUz dnia  27 listopada 2003 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu [...]

Uchwała Nr 173/03

UCHWAŁA NR 173/03     RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIUz dnia 27 listopada 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza [...]

Uchwała Nr 172/03

UCHWAŁA NR  172/03RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIUz dnia  27 listopada 2003r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego dz. nr 23/11 we wsi Morsk gmina [...]

Uchwała Nr 171/03

UCHWAŁA  NR  171/03RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIUz dnia 27 listopada  2003r o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wodnej w mieście [...]

Uchwała Nr 170/03

UCHWAŁA  Nr  170/03RADY MIEJSKIEJ  w ŚWIECIUz dnia 27 listopada  2003  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo [...]

Uchwała Nr 169/03

UCHWAŁA  Nr 169/03RADY MIEJSKIEJ  w ŚWIECIUz dnia  27 listopada 2003r o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego terenyzawarty między ulicami: Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w mieście [...]

Uchwała Nr 168/03

UCHWAŁA  NR  168/03 R A D Y    M I E J S K I E J   W  ŚWIECIUz dnia 27 listopada 2003r w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres [...]

Uchwała Nr 167/03

UCHWAŁA Nr 167/03RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIUz dnia  27 listopada 2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie [...]

Uchwała Nr 166/03

UCHWAŁA Nr 166/03 R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E CI U z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Świecie . Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 165/03

UCHWAŁA  NR  165/03R A D Y  M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I Uz dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku [...]

UCHWAŁA Nr 164 /03

UCHWAŁA Nr 164 /03 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i  Sądu Pracy Sądu i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego  w  Bydgoszczy. [...]

UCHWAŁA Nr 163/03

UCHWAŁA Nr 163/03 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy Sądu Rejonowego w Świeciu [...]

UCHWAŁA Nr 162/03

UCHWAŁA Nr 162/03RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 30 października 2003r. w sprawie określenia liczby nowych   licencji  na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową  w roku [...]

UCHWAŁA NR 161 /2003

UCHWAŁA  NR 161 /2003 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIUz dnia  30 października 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

UCHWAŁA NR 160/03

UCHWAŁA NR 160/03 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 30 października 2003r w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli kompleksowej Izby [...]

UCHWAŁA NR 159/03

UCHWAŁA NR 159/03 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 30 października 2003r. w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania środków finansowych sołectwa Polski Konopat i [...]

UCHWAŁA NR 158/03

UCHWAŁA NR 158/03  RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIU z dnia 30 października 2003r  w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady [...]

UCHWAŁA Nr 157/03

UCHWAŁA Nr 157/03 RADY MIEJSKIEJ w ŚWIECIUz dnia 30 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu [...]

Uchwała Nr 155/03

UCHWAŁA NR 155/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r. w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 7/3, 7/4 położonych we wsi Morsk z przeznaczeniem pod zalesienie i [...]

Uchwała nr 154/03

UCHWAŁA NR 154/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 22/3 położonej we wsi Wiąg z przeznaczeniem pod zalesienie. Na [...]

Uchwała nr 153/03

UCHWAŁA Nr 153/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r. w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 14, 15, 26 położonych we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 152/03

UCHWAŁA Nr 152/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod zalesienie. Na [...]

Uchwała Nr 151/03

Uchwała Nr 151/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 53/1, 53/2 położonych we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 150/03

UCHWAŁA NR 150/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 sierpnia 2003r. w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 41/2 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod zalesienie. Na [...]

Uchwała Nr 149/03

UCHWAŁA NR 149/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 28 położonej we wsi Święte z przeznaczeniem pod zalesienie. Na [...]

Uchwała Nr 148/03

UCHWAŁA NR 148/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 233/4 LP położonej we wsi Wiąg z przeznaczeniem pod zalesienie. Na [...]

Uchwała Nr 147/03

UCHWAŁA NR 147/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 421/3 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod zalesienie. Na [...]

Uchwała Nr 146/03

UCHWAŁA Nr 146/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 51/7, 52/4 położonych we wsi Święte z przeznaczeniem pod agroturystykę wraz [...]

Uchwała Nr 145/03

UCHWAŁA NR 145/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 6/10 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod zabudowę [...]

Uchwała Nr 144/03

UCHWAŁA NR 144/03 RA D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4 położonych we wsi Kozłowo z [...]

Uchwała Nr 143/03

UCHWAŁA NR 143/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 91 położonej we wsi Święte z przeznaczeniem pod zabudowę [...]

Uchwała Nr 142/03

UCHWAŁA Nr 142/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r. w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 122 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod zabudowę [...]

Uchwała nr 141/03

UCHWAŁA NR 141/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 18/1, 18/2 położonych we wsi Polski [...]

Uchwała Nr 140/03

UCHWAŁA NR 140/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 736, 733 położonych we wsi Sulnowo z przeznaczeniem pod zabudowę [...]

Uchwała Nr 139/03

UCHWAŁA NR 139/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003 w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 2/6, 8a/7 położonych we wsi Sulnówko. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 [...]

Uchwała Nr 138/03

UCHWAŁA NR 138/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 19/12 położonej we wsi Morsk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z [...]

Uchwała Nr 137/03

UCHWAŁA NR 137/03 R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 18/11, 4/11 położonych we wsi Polski Konopat z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 135/03

UCHWAŁA  NR 135/03R A D Y    M I E J S K I E J  w   ŚWIECIUz dnia 18 września 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/02 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu  budżetu  [...]

Uchwała Nr 156/03

UCHWAŁA NR  156/03 R A D Y     M I E J S K I E J   w  ŚWIECIUz dnia 18 września 2003r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu [...]

Uchwała Nr 136/03

UCHWAŁA  NR 136/03 R A D Y    M I E J S K I E J   W  ŚWIECIUz dnia 18 września 2003r w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i [...]

Uchwała Nr 134/03

UCHWAŁA NR 134/03 R A D Y    M I E J S K I E J   w  ŚWIECIU z dnia 18 września 2003r. w sprawie przyjęcia protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatkowania środków [...]

Uchwała Nr 133/03

UCHWAŁA NR  133/03 R A D Y     M I E J S K I E J     W   ŚWIECIU z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie zaliczenia drogi do wsi Chrystkowo do kategorii dróg [...]

Uchwała Nr 132/03

Uchwała Nr  132 /03R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu [...]

Uchwała Nr 130/03

Uchwała  Nr  130/03R a d y    M i e j s k i e j     w Świeciuz dnia  28 sierpnia  2003 r. w  sprawie przystąpienia Gminy Świecie do spółki z ograniczoną [...]

Uchwała Nr 129/03

Uchwała Nr 129/03 R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Ośrodku Pomocy [...]

Uchwała Nr 131/03

Uchwała  Nr  131/03R a d y    M i e j s k i e j w Świeciuz dnia  28 sierpnia 2003 r. w  sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie byłej jednostki wojskowejw Świeciu oraz we wsi [...]

Uchwała Nr 126/03

Uchwała Nr 126 / 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała Nr 125/03

Uchwała Nr 125/ 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grucznie na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera [...]

Uchwała nr 121/03

Uchwała Nr 121 /03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki: nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68 i 105/69 w mieście Świeciu. Na [...]

Uchwała Nr 120/03

Uchwała Nr 120/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 17 lipca 2003roku w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu obejmującego działki nr 105/62, 105/63, [...]

Uchwała Nr 119/03

Uchwała Nr 119/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Uchwała Nr 128/02

  Uchwała Nr 128/03 R a d y   M i e j s k i e j  w  Świeciu z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. [...]

Uchwała Nr 127/03

Uchwała  Nr 127/03R a d y    M i e j s k i e j   w   Świeciuz dnia  17 lipca 2003 r. w  sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji [...]

Uchwała Nr 124/03

  Uchwała Nr 124/ 03 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy      ul. Wodnej w [...]

Uchwała Nr 123/03

Uchwała Nr 123/03 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 17 lipca 2003r w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2002 - 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 122/03

Uchwała Nr 122/ 03 R a d y   M i e j s k i e j  w  Świeciu z dnia 17 lipca 2003r w sprawie przystąpienia Gminy Świecie do spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjne "EKOLAND" sp. z o.o. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. [...]

Uchwała Nr 118/03

Uchwała Nr 118/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przyjęcia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2003r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z [...]

Uchwały Nr 117/03

Uchwała Nr 117 / 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przejęcie na wniosek od Skarbu Państwa 268/1401 części zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5 Na podstawie art.18 [...]

Uchwała Nr 116/03

Uchwała Nr 116 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 18/1, 18/2 położonych we wsi Polski [...]

Uchwała Nr 115/03

Uchwała Nr 115/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1/5 i części działki nr 1/1 położonych we wsi Sulnówko gmina Świecie Na [...]

Uchwała Nr 114/03

Uchwała Nr 114/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/7, 64/6 położonych przy ul. Łukasiewicza oraz działki nr 64/9 położonej [...]

Uchwała Nr 113/03

Uchwała Nr 113/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej kontroli kompleksowej dot. działalności Ś w i e t l i c y [...]

Uchwała Nr 112/03

Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 133 z 2003r,poz. 1860 Uchwała Nr 112 / 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 maja 2003r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów [...]

Uchwała Nr 111/03

Uchwała Nr 111/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia zmian w uchwale nr 213/96 Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin – Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w [...]

Uchwała nr 110/04

Uchwała Nr 110/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Uchwała Nr 109/03

Uchwała Nr 109/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 maja 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Uchwała Nr 108/03

Uchwała Nr 108/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. o wyborze przewodniczącej stałej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 107/03

Uchwała Nr 107/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Oświaty i Kultury. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity [...]

Uchwała Nr 106/03

Uchwała Nr 106/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r, o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 105/03

Uchwała Nr 105/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Świecie obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz [...]

Uchwała Nr 104/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 50, z dnia 28 maja 2003r, poz.844 Uchwała Nr 104 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w zakładach opieki [...]

Uchwała Nr 103/03

Uchwała Nr 103/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2002. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( [...]

Uchwała Nr 102/03

Uchwała Nr 102/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie powołania stałej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej . Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Uchwała Nr 101/03

Uchwała Nr 101/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej . Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( [...]

Uchwała Nr 100/03

Uchwała Nr 100/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 99/03

Uchwała Nr 99/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Izbie Regionalnej w Świeciu przez Komisję Rewizyjną. Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 98/03

Uchwała Nr 98/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia [...]

Uchwała Nr 97/03

Uchwała Nr 97/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 96/03

Uchwała Nr 96 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia od sołectwa Polski Konopat nieruchomości stanowiącej część działki nr 10 położonej w Terespolu Pomorskim zabudowanej budynkiem [...]

Uchwała nr 95/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 56 z dnia 12 czerwca 2003r, poz. 952 Uchwała Nr 95/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003roku w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu [...]

Uchwała Nr 94/03

Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 56 z dnia 12 czerwca 2003r,poz. 951 Uchwała Nr 94/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza [...]

Uchwała Nr 93/03

Uchwała Nr 93/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Uchwała Nr 92/03

Uchwała Nr 92/ 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Tucholskiej oraz we wsi Wielki Konopat na rzecz mienia [...]

Uchwała Nr 91/03

Uchwała Nr 91/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia [...]

Uchwała Nr 90/03

Uchwała Nr 90/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia [...]

Uchwała Nr 89/03

Uchwała Nr 89/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów szkół [...]

Uchwała Nr 88/03

Uchwała Nr 88/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2003 r. Na podstawie art.18 ust.1 [...]

Uchwała Nr 87/03

Uchwała Nr 87/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji [...]

Uchwała Nr 86/03

Uchwała Nr 86/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 lutego 2003r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 85/03

Uchwała Nr 85/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Świecia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [...]

Uchwała Nr 84/03

Uchwała Nr 84/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w uchwale Nr 40/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r w sprawie opracowania miejscowego planu [...]

Uchwała Nr 83/03

Uchwała Nr 83/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w uchwale Nr 41/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r w sprawie opracowania miejscowego planu [...]

Uchwała Nr 82/03

Uchwała Nr 82 / 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki dotyczącej podstawy prawnej uchwały Nr 44/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r w sprawie ustalania [...]

Uchwała Nr 81/03

Uchwała Nr 81/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1/2, 2/3, 2/4, 3/9 położonych we wsi Wiąg z [...]

Uchwała Nr 80/03

Uchwała Nr 80 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 51/7, 52/4 położonych we wsi Święte z przeznaczeniem [...]

Uchwała Nr 79/03

Uchwała Nr 79/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 19/12 położonej we wsi Morsk. Na podstawie art. 18 ust. [...]

Uchwała Nr 78/03

Uchwała Nr 78 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ul. Paderewskiego, Piłsudskiego a [...]

Uchwała Nr 77/03

Uchwała 77/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej D7MN, planu ogólnego Miasta Świecia z [...]

Uchwała Nr 76/03

Uchwała Nr 76 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 736, 733 położonych we wsi Sulnowo z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 75/03

Uchwała Nr 75 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 18/11, 4/11 położonych we wsi Polski Konopat z [...]

Uchwała Nr 74/03

Uchwała Nr 74/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 91 położonej we wsi Święte z przeznaczeniem pod zabudowę [...]

Uchwała Nr73/03

Uchwała Nr 73/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 122 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 72/03

Uchwała Nr 72 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/6, 8a/7 położonych we wsi Sulnówko. Na [...]

Uchwała Nr 71/03

Uchwała Nr 71 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 6/10 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 70/03

Uchwała Nr 70 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 23/11 położonej we wsi Morsk. Na podstawie art. 18 [...]

Uchwała Nr 69/03

Uchwała Nr 69 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 7/3, 7/4 położonych we wsi Morsk z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 68/03

Uchwała Nr 68 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 53/1, 53/2 położonych we wsi Dworzysko z [...]

Uchwała Nr 67/03

Uchwała Nr 67/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 14, 15, 26 położonych we wsi Sulnówko z przeznaczeniem [...]

Uchwała Nr 66/03

Uchwała Nr 66/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 28 położonej we wsi Święte z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 65/03

Uchwała Nr 65 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 421/3 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 64/03

Uchwała Nr 64 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4 położonych we [...]

Uchwała Nr 63/03

Uchwała Nr 63/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 1374/50, 1381/7, 1381/11, 1361/1, 1380/2 położonych w [...]

Uchwała nr 62/03

Uchwała Nr 62 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 41/2 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 61/03

Uchwała Nr 61 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 22/3 położonej we wsi Wiąg z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 60/03

Uchwała Nr 60 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod [...]

Uchwała Nr 59/03

Uchwała Nr 59 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia zasad promocji uczniów zdolnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst [...]

Uchwała nr 58/03

Uchwała Nr 58 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 [...]

Uchwała Nr 57/03

Uchwała Nr 57/ 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 16 na rzecz mienia komunalnego Gminy [...]

Uchwała Nr 56/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 23 z dnia 21 marca 2003r , poz. 462 Uchwała Nr 56/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania osobom fizycznym prawnym i [...]

Uchwała Nr 55/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 23 z dnia 21 marca 2003r, poz. 461 Uchwała Nr 55 / 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 r w sprawie przyjęcia “Szczegółowych zasad utrzymania czystości i [...]

Uchwała Nr 54/03

Uchwała Nr 54/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ,,Gniazdo’’w Świeciu. Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 53/03

Uchwała Nr 53 / 03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok dla Gminy Świecie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. [...]

Uchwała Nr 52/03

Uchwała Nr 52/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2002r. o planie pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 51/03

Uchwała Nr 51/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie powołania radnego p. Zdzisława Plewę w skład doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na podstawie art. 21 ust.1 [...]

Uchwała Nr 50/03

Uchwała Nr 50/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r o wyborze przewodniczącego doraźnej Komisji – Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 49/03

Uchwała Nr 49 /03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie powołania radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego w skład Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 48/03

Uchwała Nr 48/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r o wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr [...]

Uchwała Nr 47/03

Uchwała Nr 47/03 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r w sprawie rezygnacji radnego p. Zdzisława Plewy z funkcji przewodniczącego doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na [...]

Uchwała Nr 46/02

Uchwała Nr 46/02 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie rezygnacji radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 45/02

Uchwała Nr 45/02 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok [...]

Uchwała Nr 44/02

Uchwała Nr 44/02 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie [...]

Uchwała Nr 43/02

Uchwała Nr 43/02 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Świeciu. Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 42/02

Uchwała Nr 42/02 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Świecia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [...]

Uchwała Nr 41/02

Uchwała Nr 41/02 R a d y M i e j s k i e j w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Uchwała Nr 40/02

Uchwała Nr 40/02 R a d y   M i e j s k i e j    w  Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy [...]

Uchwała Nr 39/02

Uchwała Nr 39 /02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Sulnowo dla działek nr 81, 80/2, 27/1, 27/2, 26, 20/1, [...]

Uchwała Nr 38/02

Uchwała Nr 38/02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 12 położonej we wsi Polski Konopat gmina [...]

Uchwała Nr 37/02

Uchwała Nr 37/02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r  w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ulicy Miodowej w [...]

Uchwała Nr 36/02

Uchwała Nr 36/02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia  27 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 420/2 położonej we wsi Gruczno gmina [...]

Uchwała Nr 33/02

Uchwała Nr 33/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w [...]

Uchwała Nr 35/02

Uchwała Nr 35 / 02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 83/1 położonej we wsi Topolinek gmina [...]

Uchwała Nr 34/02

Uchwała Nr 34 / 02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia  27 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 186/2, 186/3, 189/1, 189/2, 194/2, 194/1, 195/6, 195/4, [...]

Uchwała Nr 32/02

Uchwała Nr 32 /02 R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z [...]

Uchwała Nr 31/02

Uchwała  Nr 31 / 02 R a d y  M i e j s k i e j  w  Świeciu z dnia  27 grudnia  2002 r w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji [...]

Uchwała Nr 30/02

Uchwała Nr 30/02 R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu z dnia 27 grudnia 2003r. w sprawie określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie [...]

Uchwała Nr 29/02

Uchwała  Nr  29 / 02 R a d y  M i e j s k i e j  w  Świeciu z dnia  27 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, [...]

Uchwała Nr 28/02

Uchwała Nr  28/02 R a d y  M i e j s k i e j  w  Ś w i e c i uz dnia  27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny i [...]

Uchwała Nr 27/02

  Uchwała Nr 27/02R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2002 roku. [...]

Uchwała Nr 26/02

Uchwała Nr 26/02R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 407/01 z dnia 27 grudnia 2001r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz [...]

Uchwała Nr 25/02

Uchwała Nr 25/02 R a d y    M i e j s k i e j  w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002rw sprawie Statutu Gminy Świecie Statut opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2003r. Nr 3, [...]

Uchwała Nr 24/02

Uchwała Nr 24/02 R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej - Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie art. 21 ust. [...]

Uchwała Nr 23/02

Uchwała Nr 23/02 R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciuz dnia 5 grudnia 2002r w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej - Komisji Sportu, Turystki i Rekreacji. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr 22/02

Uchwała Nr 22/02 R a d y    M i e j s k i e   w  Świeciuz dnia 5 grudnia 2002r w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej - Komisji Oświaty i Kultury. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Uchwała Nr 21/02

Uchwała Nr 21/02R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 5 grudnia  2002r. w sprawie powołania doraźnej  Komisji Rady Miejskiej - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i [...]

Uchwała Nr 20/02

Uchwała Nr  20/02 R a d y    M i e j s k i e j  w Świeciu z dnia 5 grudnia  2002r. w sprawie  powołania stałej  komisji Rady Miejskiej - Komisji  Polityki Gospodarczej i Finansowej. Na podstawie [...]

Uchwała Nr 19/02

Uchwała Nr 19/02 R a d y    M i e j s k i e j  w  Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie  powołania stałej komisji Rady Miejskiej - Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich. Na podstawie [...]

Uchwała Nr 18/02

Uchwała Nr  18/02 R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie  powołania  Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art.18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Uchwała Nr 17/02

Uchwała Nr 17/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. o wyborze przewodniczącej  doraźnej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Na podstawie art.18 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 16/02

Uchwała Nr 16/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. o wyborze przewodniczącego  Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji . Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 15/02

Uchwała Nr 15/02 R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r o wyborze przewodniczącego doraźnej Komisji Oświaty i Kultury. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Uchwała Nr 14/02

Uchwała Nr 14/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. o wyborze przewodniczącego doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na podstawie art.18 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 13/02

Uchwała Nr 13/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. o wyborze przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Finansowej. Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Uchwała Nr 12/02

Uchwała Nr 12/02 R a d y    M i e j s k i e j  w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r o wyborze przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich. Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r [...]

Uchwała Nr 11/02

Uchwała Nr 11/02 R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r o wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Uchwała Nr 10/02

Uchwała Nr  10/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia  5 grudnia  2002r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy. Na [...]

Uchwała Nr 9/02

Uchwała Nr 9/02R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

Uchwała Nr 8/02

Uchwała Nr 8/02 R a d y   M i e j s k i e j   w   Świeciuz dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie [...]

Uchwała Nr 7/02

Uchwala Nr 7/ 02 R a d y  M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 05 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała Nr 6/02

Uchwała Nr 6/02 R a d y    M i e j s k i e j    w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza [...]

Uchwała Nr 5/02

Uchwała Nr 5/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 5 grudnia  2002r w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej. Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 1998r Ordynacja wyborcza do [...]

Uchwała Nr 4/02

Uchwała Nr 4/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 16 listopada 2002r.  o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 3/02

Uchwała Nr 3/03  R a d y    M i e j s k i e j    w  Świeciu z dnia 16 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Na podstawie art. 18 ust.1 i art.19 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 2/02

  Uchwała Nr  2/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu z dnia  16 listopada 2002r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego p. Tadeusza Pogody. Na podstawie art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 [...]

Uchwała Nr 1/02

Uchwała Nr 1/02 R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciuz dnia 16 listopada 2001r. o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na podstawie art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( [...]

metryczka