Uchwała Nr 352/06

Uchwała Nr 352/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006 roku

w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu

Na podstawie art. 6 ust. 1, w związku z art. 5 b ust. 3 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami,

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy w Świeciu i nadaje się jej Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się datę pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu

na dzień 11 kwietnia 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu warunki umożliwiające czynny udział
w kształtowaniu samorządności lokalnej, Rada Miejska w Świeciu niniejszą uchwałą powołuje do życia Młodzieżową Radę Gminy. Powołanie tej Rady to także, a raczej przede wszystkim, odpowiedź na inicjatywę samorządów uczniowskich.

Aktywne uczestnictwo młodych ludzi w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne. Wspierając
i promując to uczestnictwo przyczyniamy się do społecznej integracji młodzieży pomagając stawić jej czoło nie tylko problemom ale także wyzwaniom współczesnego społeczeństwa,
w którym dość często dominuje anonimowość i indywidualizm.

Powołując Młodzieżową Radę gwarantujemy jednocześnie, że wszystkie programy i działania mające na celu rozwój uczestnictwa młodzieży będą odbywać się w środowisku gwarantującym szacunek oraz biorącym pod uwagę różnorodność potrzeb, warunków i dążeń.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 352/06 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006 r. w spawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy

 

S T A T U T

MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W ŚWIECIU

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Statut określa zasady, cele i zadania oraz tryb wyborów Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu, zwanej dalej “Radą”.

§ 2.

 1. Rada jest organem samorządowym młodzieży Gminy Świecie.
 2. Rada jest organem konsultacyjnym , wnioskodawczym i doradczym dla organów Gminy Świecie.
 3. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Świeciu.

§ 3.

Rada działa na podstawie art.. 5 b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

 1. Terenem działalności Rady jest Gmina Świecie.
 2. Rada może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 

 

§ 5.

 1. Rada liczy 21 członków.
 2. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określonych w Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II

Cele oraz zakres działania Rady.

§ 6.

Celami Rady są w szczególności :

 1. kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw wśród młodzieży,
 2. propagowanie i rozwój idei demokratycznych,
 3. prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu,
 4. integracja środowisk młodzieżowych,
 5. reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego.

§ 7.

Do zadań Rady należy :

 1. współpraca z organami gminy, jednostkami pomocniczymi i organizacyjnymi Gminy Świecie, zwłaszcza z Radą Miejską,
 2. opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przekazanych do konsultacji przez Radę Miejską w Świeciu,
 3. współpraca z samorządami uczniowskimi szkół oraz z organizacjami młodzieżowymi,
 4. inicjowanie organizacji spotkań, narad, konferencji i dyskusji dla młodzieży, w tym w szczególności związanych z zagrożeniami społecznymi,
 5. wskazywanie przypadków, w których naruszane są prawa człowieka oraz prawa ucznia, inicjowanie interwencji w obronie tych praw,
 6. promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska,
 7. udział w szkoleniach sprzyjających propagowaniu idei samorządności oraz ochrony praw i godności ucznia.

 

 

Rozdział III

Radni Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu

§ 8

 1. W skład Rady wchodzą :
 1. przedstawiciele szkół gimnazjalnych, w liczbie 8,
 2. przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, w liczbie 11,
 3. przedstawiciele organizacji młodzieżowych działających na terenie Gminy Świecie,

osoby uczące się poza terenem Gminy Świecie i osoby nie uczące się, w liczbie 2 .

 1. Radnym Młodzieżowej Rady Gminy może zostać każda osoba w wieku od 14 do 20 lat, mająca w chwili wyborów stałe zameldowanie w Gminie Świecie, nie karana oraz nie zawieszona w prawach ucznia.
 2. Kadencja Rady trwa 2 lata i kończy się z dniem ogłoszenia kolejnych wyborów do Rady.

§ 9.

Radny ma prawo :

 1. zgłaszania wniosków do organów Rady,
 2. składania interpelacji i zapytań w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,
 3. zgłaszania wniosków, postulatów i inicjatyw,
 4. uczestnictwa w pracach komisji Rady,
 5. uczestnictwa w szkoleniach.

§ 10

Radny ma obowiązek :

 1. godnego reprezentowania młodzieży Gminy Świecie,
 2. aktywnego uczestnictwa w działalności Rady,
 3. przestrzegania Statutu i uchwał Rady,
 4. informowania wyborców o działalności Rady,
 5. przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady.

§ 11

Warunkiem objęcia mandatu radnego jest złożenie ślubowania o treści :

“Ślubuję uroczyście jako młodzieżowy radny, pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Świecie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie
i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań”.

 

§ 12.

Członkostwo w Radzie wygasa na wskutek :

 1. pisemnego zrzeczenia się mandatu,
 2. odwołania z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub zawieszenia w prawach ucznia,
 3. przekroczenia limitu wieku,
 4. ukończenia lub zmiany szkoły, w której radny uzyskał mandat,
 5. śmierci
 6. uzyskania mandatu radnego gminy, powiatu lub sejmiku województwa.

Rozdział IV

Organy Rady

§ 13.

Organami Rady są :

 1. Przewodniczący Rady,
 2. Wiceprzewodniczący Rady,
 3. Sekretarz Rady.

 

 

 

 

§ 14.

 1. Przewodniczący Rady , Wiceprzewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady powoływani są na pierwszej sesji, którą zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.
 2. Rada wybiera Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
 3. Rada może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady na pisemny wniosek co najmniej 5 radnych, w głosowaniu tajnym.
 4. Wniosek o odwołanie rozpatrywany jest na sesji następującej po sesji, na której zgłoszono wniosek, lecz nie później niż po upływie jednego miesiąca.

§ 15.

  1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji. Oprócz uchwał Rada może podejmować oświadczenia, deklaracje oraz apele, które podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
  2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba, że Statut stanowi inaczej.
  3. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia lub w terminie określonym w uchwale.
  4. Rada używa pieczęci o następujące treści : Młodzieżowa Rada Gminy
   w Świeciu.

§ 16.

Rada obraduje na sesjach, które odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 17.

Rada Miejska i Rada Młodzieżowa informują się wzajemnie o terminie posiedzeń oraz porządku obrad sesji.

§ 18.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności :

 1. organizacja i kierowanie bieżącymi sprawami Rady,
 2. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 3. zwoływanie sesji, przygotowywanie porządku obrad i przewodniczenie obradom,
 4. przygotowywanie projektów uchwał,
 5. prezentowanie materiałów na sesjach.

2. Do zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy w szczególności :

 1. opracowywanie planu wydatków finansowych,
 2. koordynowanie działań komisji Rady,
 3. zastępowanie w razie nieobecności Przewodniczącego Rady.

3. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności :

 1. prowadzenie dokumentacji Rady,
 2. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
 3. sporządzanie protokołów z sesji .

§ 19.

 1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności, Rada wybiera Komisję Rewizyjną.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim :
 1. kontrola przestrzegania Statutu,
 2. kontrolowanie wykonywania uchwał Rady,
 3. opiniowanie wniosków w sprawach odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych, za wyjątkiem osób pełniących funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada wybiera spośród członków tej komisji.

§ 20.

Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe, określając ich skład i zadania.

§ 21.

Rada działa na podstawie programu działania sporządzonego w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego.

Program powinien być przygotowany na początku każdego roku działalności i może składać się z mniejszych projektów.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§ 22.

Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

Rada Miejska może zapewnić wsparcie finansowe Rady w ramach budżetu gminy.

§ 23.

Rada Miejska w Świeciu spośród radnych ustanowi funkcję koordynatora ds. współpracy z Radą, którego zadaniem będzie :

  1. zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy młodzieżową radą a organami gminy,
  2. wspieranie Rady oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności.

§ 24.

1. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu.

2. W razie powtarzającego się naruszania przez Radę przepisów prawa oraz niniejszego

Statutu, Rada Miejska w Świeciu może w drodze uchwały rozwiązać Radę

Młodzieżową.

 1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być wprowadzone przez Radę Miejską w Świeciu.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy

 

ORDYNACJA WYBORCZA

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W ŚWIECIU

§ 1.

Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy, w Świeciu, zwanej dalej “Radą”.

§ 2.

Członkowie Rady wybierani są w wyborach wolnych, bezpośrednich i tajnych.

§ 3.

Wybory Zarządza Rada Miejska w Świeciu.

§ 4.

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza w składzie od 3 do 6 osób, powołana przez Burmistrza Świecia spośród pracowników Urzędu Miejskiego.

W pierwszych wyborach do Rady, w skład Miejskiej Komisji Wyborczej Burmistrz Świecia powołuje przedstawicieli Grupy Inicjatywnej w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu.

§ 5.

W celu przeprowadzenia wyborów , Miejska Komisja Wyborcza powołuje 3-osobowe Obwodowe Komisje Wyborcze.

§ 6.

Członkiem komisji wyborczych nie może być osoba kandydująca na radnego Młodzieżowej Rady.

§ 7.

Gmina Świecie dzieli się na okręgi wyborcze, które otrzymują następującą ilość mandatów :

1) Gimnazjum Nr 1 w Świeciu - 2 mandaty,

  1. Gimnazjum Nr 2 w Świeciu - 2 mandaty,
  1. Gimnazjum Nr 3 w Świeciu - 2 mandaty,
  2. Gimnazjum Nr 4 w Grucznie - 2 mandaty,
  3. I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu - 2 mandaty,
  4. II Liceum Ogólnokształcące w Świeciu - 2 mandaty,
  5. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Świeciu - 2 mandaty,
  6. Zespół Szkół Menedżerskich w Świeciu - 2 mandaty,
  7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu - 3 mandaty
  8. Okręg ogólny z siedzibą w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu dla : grup i organizacji młodzieżowych, osób uczących się poza terenem

Gminy Świecie, oraz osób nie uczących się - 2 mandaty.

§ 8.

1. Listy wyborców w okręgach szkolnych tworzą listy uczniów.

2.Listę wyborców w okręgu ogólnym tworzy się poprzez zebranie wpisów osób

zainteresowanych.

§ 9.

Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

§ 10.

Wyborca może być wpisany tylko na jedną listę wyborców.

§ 11.

 1. Kandydaci na radnych powinni uzyskać poparcie co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania z własnego okręgu wyborczego.
 2. Listy osób popierających powinny zawierać : imię i nazwisko, rok urodzenia i własnoręczny podpis osoby popierającej.
 3. W terminie 14 dni od daty zarządzenia wyborów listy popierające składa się w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
 4. Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia list ustala listę osób uprawnionych do kandydowania.
 5. Miejska Komisja Wyborcza ustala również wzór karty do głosowania.
 6. Miejska Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska kandydatów na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.

§ 12.

Jeżeli na 14 dni przed zarządzonym terminem wyborów, w okręgu wyborczym zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu, lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów ( lub kandydata).

§ 13.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów.

§ 14.

W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza.

§ 15.

1. Głosowanie odbywa się przy zastosowaniu urn wyborczych, do których będą

oddawane głosy.

2. Głosujący otrzymują od Obwodowej Komisji Wyborczej kartę do głosowania

opatrzoną pieczęcią Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej.

3. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.

 1. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwiskach kandydatów, których popiera, znak “X”.
 2. Postawienie większej liczby znaków “X” niż liczba mandatów przypadająca w danym okręgu, powoduje nieważność głosu.
 3. Kartę pustą należy uznać za głos ważny, ale bez dokonania wyboru.
 4. Kary podarte i przekreślone są nieważne.

§ 16.

Niezwłocznie , po zakończeniu głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, który powinien zawierać :

  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,
  2. liczbę wydanych kart do głosowania,
  3. liczbę kart ważnych,
  4. liczbę kart nieważnych
  5. liczbę oddanych głosów,
  6. liczbę głosów ważnych
  7. liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
  8. liczbę głosów nieważnych,
  9. nazwiska i imiona osób, które uzyskały mandaty radnych w okręgu.

§ 17.

Protokół podpisują wszyscy członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej i podają wyniki głosowania do wiadomości wyborcom.

§ 18.

Protokół wraz z kartami do głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 19.

Mandat radnego uzyskują osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów w okręgu.

§ 20.

W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej ilości głosów, dla obsadzenia ostatniego mandatu, Obwodowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą, w ciągu 3 dni od dnia wyborów, przeprowadza publiczne losowanie. Na kartach biorących udział w losowaniu umieszcza się jedynie nazwiska kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów.

§ 21.

Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego okręgu wyborczego, mandat ten pozostaje nieobsadzony.

§ 22.

Protesty związane z przebiegiem wyborów , ustaleniem ich wyników , można zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od daty zakończenia głosowania. Protesty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

§ 23.

Miejska Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w ciągu 10 dni po zakończeniu głosowania.

§ 24.

W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równiej liczbie głosów , Miejska Komisja Wyborcza przeprowadza publiczne losowanie.

W przypadku braku kolejnych kandydatów przeprowadza się wybory uzupełniające.

Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się , gdy do końca kadencji zostało mniej niż 6 miesięcy.

§ 25.

Zmiany w Ordynacji Wyborczej uchwala Rada Miejska w Świeciu.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1394