Uchwała Nr 101/07

Uchwała Nr 101/07
Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2007r.
 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r.
o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007.
 
                                                     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami[1]),
 

uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Rady Miejskiej Nr 36/07 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia
        budżetu  Gminy  Świecie na rok 2007 zmienioną:
 
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/07 z dnia 21 lutego 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 59/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 64/07 z dnia 04 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 71/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 84/07 z dnia 10 września 2007r.
- Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 91/07 z dnia 25 października 2007r.
- Zarządzeniem Nr 152/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 marca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 193/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 kwietnia 2007r.
- Zarządzeniem Nr 226/07 Burmistrza Świecia z dnia 15 maja 2007r.
- Zarządzeniem Nr 254/07 Burmistrza Świecia z dnia 12 czerwca 2007r.
- Zarządzeniem Nr 361/07 Burmistrza Świecia z dnia 30 lipca 2007r. 
- Zarządzeniem Nr 416/07 Burmistrza Świecia z dnia 24 września 2007r.
- Zarządzeniem Nr 454/07 Burmistrza Świecia z dnia 19 października 2007r.
- Zarządzeniem Nr 485/07 Burmistrza Świecia z dnia 21 listopada 2007r.
- Zarządzeniem Nr 498/07 Burmistrza Świecia z dnia 05 grudnia 2007r.
 
      1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 167.388,-zł i plan po zmianach wynosi
          89.932.155,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
      2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę  167.388,-zł i plan po zmianach wynosi
          93.620.155,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
        inwestycyjnych na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 

 Przewodniczący
Rady Miejskiej
 
Jerzy Wójcik
    
 
 

[1]  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337, Dz. U. oraz  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974  i  Nr  173, poz. 1218

Załączniki (169kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Jasińska (Biuro Rady Miejskiej) (15 stycznia 2008, 07:49:54)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 08:46:55)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1709