Uchwała nr 42/07

Uchwała Nr 42/07
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 18 stycznia 2007 r.
 

w sprawie powołania Sekretarza Gminy.
 
                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza  Świecia,


uchwala się, co następuje :

§ 1. Powołać  Pana Leszka Żurka na Sekretarza Gminy.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 roku.


                                                                      Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                    Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e


Wobec złożenia wniosku o odwołanie, właściwym jest, aby powierzyć obowiązki Sekretarza Gminy innej osobie.
W związku z powyższym składam wniosek o powołanie pana Leszka Żurka na stanowisko Sekretarza Gminy.
Kandydatura pana Leszka Żurka z racji wieloletniej pracy w strukturach samorządowych, daje gwarancję należytego i pełnego wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 stycznia 2007)
Opublikował: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (30 stycznia 2007, 11:05:10)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (8 grudnia 2014, 09:12:20)
Zmieniono: przeniesienie do katalogu archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2109