do 2016 r. (włącznie)

do 2016 r. (włącznie)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

 na działkach nr 1/3, 15/1, 3/7, 3/9, 3/5, 3/11 (ark. mapy 3), 4/25, 4/5, 4/7, 5/6, 5/13, 13, 3/11 (ark. mapy 4), 3/18, 6, 3/8, 7/2, 7/1, 12, 1 w Polskim Konopacie, obręb Polski Konopat oraz na działkach nr 23/1, 60, 8, 64, 50 w Drozdowie, [...]

Sieć wodociągowa w Świeciu (Przechowo) AQUA-PROJECT

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach w Świeciu... [...]

Pozwolenie wodnoprawne dla p. Tomasza Kruczkowskiego

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w budynku mieszkalnym na terenie zagrożonym powodzią [...]

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o przyjęciu przez Rade Miejską w Świeciu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2014-2019 z perspektywą do 2032 r."

Obwieszczenie Burmistrza Świecia o przyjęciu przez Rade Miejską w Świeciu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2014-2019 z perspektywą do 2032 r." [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (...)"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świecie na lata 2014-2019 z perspektywą do 2032 r." [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o możliwości zlożenia uwag i wniosków do projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o możliwości zlożenia uwag i wniosków do projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. [...]

Ocena przydatności wody w kąpielisku nad Jeziorem Deczno w Sulnówku, gm. Świecie z dnia 2013-07-28.

Ocena przydatności wody w kąpielisku nad Jeziorem Deczno w Sulnówku, gm. Świecie z dnia 2013-07-28. [...]

INFORMACJA o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, w dniach od 24 czerwca do 30 września 2013 r.

INFORMACJA o inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świecie, w dniach od 24 czerwca do 30 września 2013 r. [...]

INFORMACJA dla podmiotów korzystających ze srodowiska o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny.

INFORMACJA dla podmiotów korzystających ze srodowiska o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na r [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Świecia o przystąpieniu do opracowania projektu: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r."

Świecie, dnia 2012-11-09 ROŚiGK 602.1.1.2012.GPOŚ  OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania...

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. [...]

AZBEST - SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST,  DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE    ZGODNIE Z ZAPISAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 R. W [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania      Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr [...]

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii zasilających podstację trakcyjną ...

O B W I E S Z C Z E N I E         Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazu ziemnego

O B W I E S Z C Z E N I E         Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) [...]

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo – rowerowego...

O B W I E S Z C Z E N I E            Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, [...]

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz z liniami elektroenergetycznymi kablowymi SN-15kV ...

O B W I E S Z C Z E N I E        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 [...]

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

O B W I E S Z C Z E N I E                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego w sprawie rozbudowy drogi...

Świecie, dnia 03-10-2011 r. AB.6744.Św.1254.2011   O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie ...

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 [...]

Wszczęcie postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 [...]

Decyzja zmieniająca

O B W I E S Z C Z E N I E                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu ...

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania...

  O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 [...]

Obwieszczenie....

O B W I E S Z C Z E N I E                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. – „o [...]

Decyzja - ciąg pieszo-rowerowy...

  O B W I E S Z C Z E N I E                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r [...]

Decyzja - kanał sanitarny z odcinkami łączącymi w Sulnowie i Sulnówku

                                         &nbs [...]

Projekt uchwały

- pobierz [...]

Obwieszczenie - stacja transformatorowa Sn i nn PROVIMI Świecie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Obwieszcenie Wojewody

Obwieszcenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa i rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnowo-Sulnówko i rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 i drogą powiatową nr 1249C w Suln [...]

Kanał sanitarny z odcinkami łączącymi w Sulnowie i Sulnówku

                                         &nbs [...]

Ciąg pieszo - rowerowy Kozłowo - Świecie

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie - budowa sieci gazowej

O B W I E S Z C Z E N I E              Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r [...]

Sieć gazu ziemnego w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Decyzja - linia elektroenergetyczna śr. i nn stacja transformatorowa w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Jeżewo - ENEA

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY JEŻEWO Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

OBWIESZCZENIE Starosty o budowie drogi Morsk...

Świecie, dnia 07-10-2010 r. AB.I.7330/Św.1490/2010   O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z  dnia 24  września 2010 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE STAROSTY o wydaniu decyzji...

Świecie, dnia 27-09-2010 r. AB.I.7330/Św.1491/2010   O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania [...]

Decyzja - budowa oświetlenia odcinka ul. Młyńskiej w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Świecie działającego zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DZ. U. Nr 124, poz. 1154 z [...]

Linia elektroenergetyczna średniego i nieskiego napięcia - stacja transformatorowa w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jeżewo

Jeżewo 10.09.2010 r. UG-7331-515/2010       OBWIESZCZENIE   Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. [...]

Obwieszczenie o uzgodnienie sieci - Dubielno

Wójt Gminy Jeżewo             ul. Świecka 12, 86-131 [...]

Decyzja - budowa ul. Gen. Bema w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Starosty

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O   Na podstawie art. 11d, ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [...]

Budowa oświetlenia odcinka ulicy Młyńskiej w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Decyzja-linia elektroener. kablowa i przebudowa linii napowietrznej nn w Kozłowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rurociąg kablowy i kabel światłowodowy w Morsku

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania                 Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Decyzja o usteleniu lokalizacji dla sieci gazowej

O B W I E S Z C Z E N I E                        Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Obwieszczenie - budowa ulicy Gen. Józefa Bema w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie - linia elektroenergetyczna, kablowa i przebudowa linii napowietrznej nn w Kozłowie

                                         &nbs [...]

Sieć gazu ziemnego w Sulnowie i Dzikach

                                         &nbs [...]

decyzja - ścieżka rowerowa IV etap w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-rurociąg kablowy i kabel światłowodowy we Wiągu i Morsku

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rurociąg kablowy i kabel światłowodowy we Wiągu i Morsku

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Decyzja elektroenergetyczna kablowa we Wiągu

O B W I E S Z C Z E N I E                       Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - linia elektroenergetyczna kablowa nn w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” [...]

Decyzja - linia elektroenergetyczna w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - linia elektroenergetyczna kablowa Kozłowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - sieć wodociągowa w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - budowa ulicy Gen. J. Bema w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-świetlica wiejska dobudowana do budynku SP w Czaplach

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-sieć kanalizacji sanitarnej w Kozłowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Linia elektroenergetyczna kablowa w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Przebudowa wału przeciwpowodziowego etap IIa Grabowo-Świecie

                                         &nbs [...]

Linia elektroenergetyczna kablowa 15 kV w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Budowa ulicy Gen. J. Bema w Grucznie

                                         &nbs [...]

Decyzja - linia elektroenergetyczna kablowa SN-15kV w Przechowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - przebudowa wału p. powodz. I etap Grabowo - Świecie

                                         &nbs [...]

Sieć kanalizacji sanitarnej w Kozłowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej w Kozłowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Budowa sieci wodociągowej w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Świetlica wiejska dobudowa do budynku SP w Czaplach

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Ogłoszenie Burmistrza Świecia o możliwości zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów w Sunówku

 OgłoszenieBurmistrza Świecia     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Przebudowa wału p.powodziowego I etap Grabowo - Świecie

                                         &nbs [...]

Decyzja - rurociąg kablowy i kabel światłowodowy w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Deczyja - linia elektroenergetyczna kablowa nn w Sulnowie

                                         &nbs [...]

Decyzja - ścieżka rowerowa - II etap w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Linia elektroenergetyczna kablowa nn w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Ścieżka rowerowa IV etap w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Ścieżka rowerowa II etap w Sulnowie

                                         &nbs [...]

Linia elektroenergetyczna kablowa SN 15kV w Przechowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie

Świecie, dnia 2009-06-03  ROŚiGK 7610/GPOŚ/6/2009  INFORMACJA    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

przyjęcie Programu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie

Świecie, dnia 2009-06-03 ROŚiGK 7661 GPGO/8/2009  INFORMACJA    Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Decyzja - elektroenergetyczna kablowa nn i SN 15kV w Kozłowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - linia kablowa elektroenergetyczna nn w Skarszewach i Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

możliwość zapoznania się z treścia zmiany miejscowego planu ul. Laskowicka i Chmielniki oraz miejscowego planu dla działek 88/12, 88/13 i 88/15 Kozłowo

 OgłoszenieBurmistrza Świecia   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od strategicznej OOŚ dla aktualizacji GPOŚ

Świecie, 2009-05-28    ROŚiGK – 7610/GPOŚ/5/2009    POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

postanowienie Burmistrza o odstąpieniu od strategicznej OOŚ dla aktualizacji GPGO

Świecie, 2009-05-28    ROŚiGK – 7661/GPGO/7/2009    POSTANOWIENIE               Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

ogłoszenie Burmistrza Świecia - zmiana miejscowego planu dla działki Nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu

OgłoszenieBurmistrza Świecia    o możliwości zapoznania się ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr [...]

Decyzja - sieć gazu I przejście pod drogą wojewódzką w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - sieć gazu ziemnego III w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

przystąpienie do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie

Świecie, dnia 2009-04-15 ROŚiGK 7610 GPOŚ/2/2009  OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o przystąpienie do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świecie (aktualizacja)

Świecie, dnia 2009-04-15  ROŚiGK 7610 GPOŚ/2/2009    OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

przystąpienie do opracowania projektu Programu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie (aktualizacja)

Świecie, dnia 2009-04-15  ROŚiGK 7661 GPGO/4/2009    OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świecie (aktualizacja)

Świecie, dnia 2009-04-15  ROŚiGK 7661 GPGO/4/2009  OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o budowie linii kablowej w Kozłowie

 Obwieszczenie o  wszczęciu  postępowania Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz [...]

Obwieszczenie o budowie linii kablowej w Skarszewach i Sulnowie

Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania  Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 i [...]

Sieć gazowa III w pasie drogi wojew. w Sulnowie

SIEĆ GAZOWA III W PASIE DROGI WOJEW. W SULNOWIE [...]

Sieć gazowa II w pasie drogi wojew. w Sulnowie

SIEĆ GAZOWA II W PASIE DROGI WOJEW. W SULNOWIE [...]

Sieć gazowa I w pasie drogi wojew. w Sulnowie

SIEĆ GAZOWA I W PASIE DROGI WOJEW. W SULNOWIE [...]

obwieszczenie o o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/12, 88/13 i 88/15 w miejscowości Kozłowo,

Obwieszczenie Burmistrza Świecia     Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

obwieszczenie Burmistrza Świecia

Obwieszczenie Burmistrza Świecia       Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa  w [...]

obwieszczenie Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTu PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA miejscowego planu ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na [...]

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA             O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PROJEKTu PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania [...]

Decyzja - dobudowa świetlicy wiejskiej do budynk SP

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - przebudowa drogi gminnej w ul. Tucholskiej w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - linia kablowa elektroenergetyczna w ulicy Tucholskiej

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Budowa zastawki

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Przebudowa drogi gminnej, ul. Tucholskiej w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Dobudowa budynku świetlicy wiejskiej do budynku SP w Czaplach

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Linia kablowa elektroenergetyczna, ul. Tucholska w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Budowa linii napowietrznej w Sulnówku

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Przebudowa linii napowietrznej w Sulnówku

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej w Sulnówku

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Budowa liniii elektroenergetycznej kablowej w Sulnówku

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Obwieszczenie: przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo – Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy km 22+500 ÷ 26+595

BAGiGG-7331-I-  /2008                                    &nb [...]

Decyzja dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej tj. ułożenie nawierzchni bitumicznej na działkach położonych w Polskim Konopacie

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamia strony, że w [...]

Decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie rurociągu kablowego i kabla światłowodowego na trasie Święte – Morsk

O B W I E S Z C Z E N I E    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 KPA zawiadamia [...]

Obwieszczenie - droga w Polskim Konopacie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Decyzja-światłowód relacji Polski Konopat-Drozdowo

                                         &nbs [...]

Decyzja - budowa drogi gminnej w Polskim Konopacie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-zm. sp.użyt. części budynku szkoły przy ul. Mickiewicza

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Świtłowód Polski Konopat-Drozdowo

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Decyzja - linia elektroenergetyczna kablowa w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Linia kablowa elektroenergetyczna w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Linia energetyczna kablowa w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. remontu świetlicy w Topolinku

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w Topolinku. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano:IZOBUD – [...]

Decyzja-światłowód relacji Święte-Morsk

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania z przebudową części obiektu szkoły na salę korekcyjną oraz kuchnię ze stołówką na działce nr 1138/8 położonej w Świe

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania  Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717 z późniejszymi [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej o sale dydaktyczno – wychowawcze na działce nr 79/10 położonej w Czaplach.

O B W I E S Z C Z E N I E   Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kpa [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup paliwa do środków transportowych

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu przetargu.  Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup paliwa do środków transportowych Urzędu Miejskiego w Świeciu.Przetarg wygrała Firma „TANK” Sp. J. [...]

Decyzja-światłowód relacji Świecie-Nowe Marzy

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozbudowa budynku SP w Czaplach

O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Decyzja-sieć wodociągowa kan. san. i deszczowej ...

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. remontu ul. Szymanowskiego

  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont ul. Szymanowskiego na osiedlu mieszkaniowym „Paderewskiego” w Świeciu. W wyniku przeprowadzonego [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. remontu ul. Małcużyńskiego w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznej ul. Małcużyńskiego na osiedlu mieszkaniowym „Paderewskiego” w Świeciu na odcinku od ul. [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. oświetlenia .. os. Paderewskiego III w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Burmistrz Świecia informuje, że dnia 13 grudnia 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Stromej i Wyczółkowskiego na osiedlu mieszkaniowym [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. Modernizacji świetlicy w Wiągu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU   Burmistrz Świecia informuje, że dnia 11 grudnia 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na Modernizację świetlicy w Wiągu. W wyniku przeprowadzonego postępowania do [...]

Światłowód relacji Świecie - Nowe Marzy

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Decyzja - stacja transformatorowa i linia kablowa ...

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. budowy oś. 800-lecia w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU     Burmistrz Świecia informuje, że dnia 22 listopada 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego osiedla 800 – lecia w Świeciu. W wyniku [...]

Decyzja - wiatrołap ze schodami z budynku szpitala w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - odstojnik wód popłucznych na terenie Szpitala w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. budowy ul. Gierymskiego w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU     Burmistrz Świecia informuje, że dnia 14 listopada 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę ulicy Gierymskiego na osiedlu mieszkaniowym Paderewskiego III w [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. budowy ul. Cisowej - II etap

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Burmistrz Świecia informuje, że dnia 7 listopada 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę ulicy Cisowej o nawierzchni z tłucznia kamiennego twardego w Świeciu – Sulnowie [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Odnowa techniczna i społeczna .... w Świeciu

Gmina Świecie informuje, że w dniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Odnowa techniczna i społeczna budownictwa wielkopłytowego na Osiedlu Miasteczko w Świeciu”.Przetarg [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. całodobowej ochrony hali ... w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Całodobową ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu elektronicznego z [...]

Wiatrołap ze schodami wyjściowymi ze szpitala w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Odstojnik wód popłucznych na terenie szpitala w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. remontu chodników na os. Marianki w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 67, 67A, 67B, 67C, 67D na osiedlu mieszkaniowym [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zagospodarowania świetlicy w Dworzysku

                            INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że [...]

Rozstrzygnięcie przeatrgu - dot. oczka wodnego w Terespolu ...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zagospodarowanie istniejącego oczka wodnego na osiedlu w Terespolu Pomorskim. W wyniku przeprowadzonego postępowania do [...]

Decyzja-linia oświetleniowa drogi w Sartowicach

  O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-linia oświetleniowa drogi w Dworzyskach

O B W I E S Z C Z E N I E                     Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygniecie przetargu dot. zakupu ambulansu medycznego

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Prezes Zarządu Ochotniczej Straży w Przechowie informuje, ze dnia 10 września 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu pożarniczego.Przetarg Wygrała [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. kompleksowego sprzątania hali w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Kompleksowe sprzątanie hali widowiskowo-sportowej w Świeciu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. remontu ul. Parowej w Świeciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU      Burmistrz Świecia informuje, że dnia 27 września 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont ulicy Parowej w Świeciu. W wyniku przeprowadzonego [...]

Informacja o wydaniu decyzji - dot. GASTEL

                                         &nbs [...]

Rozstrzygniecie przetargu - dot. oświetlenia Malinowa

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU    Burmistrz Świecia informuje, że dnia 24 września 2007 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym „Malinowa w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dot. budowy sieci wodociągowej (...) przy ul. W.P. w Świeciu

                                         &nbs [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. budowy pieszojezdni ulic ... w Grucznie

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę pieszojezdni ulicy Sportowej, Źródlanej i Polnej w Grucznie. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji [...]

Rewitalizacja - odbudowa, przebudowa Zamku Krzyżackiego

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. zakupu ambulansu medycznego

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem typu W W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano:AUTO [...]

Linia oświetleniowa drogi w Sartowicach

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Linia oświetleniowa drogi w Dworzyskach

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                     Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. remontu ul. Buczka w Grucznie

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont ulicy Buczka w Grucznie. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano:Zakład Drogowo – [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. cieku wodnego Struchawa

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU                 Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na modernizację obiektów [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. monitoringu dla miasta Świecia

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji monitoringu dla miasta Świecia. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. oznakowania dróg

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie miasta i gminy Świecie. W wyniku przeprowadzonego postępowania [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. drogi Głogówko

                     INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU   Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg [...]

Rozstrzygniecie przetargu dot. ul. Parowej w Świeciu

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) unieważnił popstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont ulicy Parowej w [...]

Decyzja-kanalizacja deszczowa i zbiornik wód deszczowych

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-kablowa linia elektroenergetyczna Kozłowo

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. budynku w Terespolu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę budynku socjalnego w Terespolu” W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano: Zakład Usług Budowlanych ENT – BUD, [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. wymiany pokrycia dachowego ...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego wraz z budową klatki schodowej w budynku Nr 1 (stara szkoła) – III etap budowy Szkoły [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. remontu nawierzchni drogi ...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w Sulnówku. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania [...]

Rozstrzygnięcie przeatrgu - dot. remontów dróg ...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na remont dróg dojazdowych, placów manewrowych i chodników przy budynkach mieszkalnych  ul. Kościuszki 4, 4a, 4b, 4c na [...]

Sprzedaż działki przy ulicy Ciepłej [Ogłoszenie PRATERM Północ Sp. z o.o.]

PRATERM Północ Sp. z o.o.86-105 Świecie   ul. Ciepła 9   ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na zakup prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 9.060 [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji gazowej w Kozłowie.

O B W I E S Z C Z E N I E                       Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem wód deszczowych

  O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                      Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. budowy ul. Lipowej w Sulnowie

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na  „Budowę ulicy Lipowej o nawierzchni tłuczniowej (kamień twardy) na osiedlu mieszkaniowym w Sulnowie” W wyniku przeprowadzonego postępowania [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. przebudowy budynku adm. ...

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na " Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z [...]

Obwieszczenie - światłowód Chełmno - Świecie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. konserwacji rowów

    INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na konserwację rowów przydrożnych przy drogach gminnych na terenie gminy Świecie. W wyniku przeprowadzonego [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. ulicy Kusocińskiego

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę ulicy Kusocińskiego na osiedlu mieszkaniowym Sportowa w Świeciu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano: [...]

rozstrzygnięcie przetargu dot. opracowania dokumentacji projektowej ...

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg i chodników, sieci podziemnych i infrastruktury towarzyszącej w ramach II etapu [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. budowy ul. Poziomkowej

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę ulicy Poziomkowej o podbudowie tłuczniowej na osiedlu mieszkaniowym 800 – lecia w Świeciu” W wyniku przeprowadzonego postępowania do [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. urządzenia terenów ... w Czaplach

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na urządzenie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych w Czaplach . W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. zakupu urządzeń zabawowych

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Gmina Świecie informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup urządzeń zabawowych . W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano:Firma [...]

Stacja gazowa PBDiM Kozłowo

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. drogi Dziki - Morsk

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej nr 031014 C dziki – Morsk”. W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano: Zakład [...]

Kablowa linia elektroenergetyczna Kozłowo

O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  [...]

Budowa sieci telekomunikacyjnej – podwieszenie przewodu światłowodowego na istniejącej linii relacji Chełmno – Świecie

 O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                      Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z [...]

rozstrzygnięcie przetargu - dot. ul. Krótkiej w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę ulicy Krótkiej o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk wraz z oświetleniem w Świeciu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania do [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. budowy ulic Modrakowej i Dębowej w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę ulicy Modrakowej w zakresie wykonania podbudowy i ulicy Dębowej w zakresie ułożenia kostki brukowej betonowej na osiedlu mieszkaniowym [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej i przyłącza energetycznego kablowego na działkach nr 88/13 i 88/15 położonych w Kozłowie

 O B W I E S Z C Z E N I E                       Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o [...]

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup paliwa do środków transportowych Urzędu Miejskiego w Świeciu

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu przetargu.   Burmistrz Świecia informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zakup paliwa do środków transportowych Urzędu Miejskiego w Świeciu.Przetarg wygrała Firma [...]

Opracowanie projektów decyzji...

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w [...]

Rozstrzygnięcie przetargu - dot. świetlicy w Wiągu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Wiągu". W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano: Firmę "LEMAR" s.c. M.W. [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. obsługi geodezyjnej UM w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego w Świeciu" W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadania wybrano: Przedsiębiorstwo Geodezyjno [...]

Decyzja - siec kanalizacji w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E                     Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-kanalizacja teletechniczna ul. Konopnickiej w Świeciu

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przeatrgu dot. budowy ulic na os. Paderewskiego III w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę ulic: Matejki, Malczewskiego i Cisowej o podbudowie z tłucznia kamiennego (twardego) na osiedlu Paderewskiego III w Świeciu" W wyniku [...]

Rozstrzygnięcie przetargu na prowadzenie komunikacji miejskiej

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU  Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie. W wyniku przeprowadzonego postępowania, do [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. budowy ul. Owocowej w Świeciu

Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na "Budowę ulicy Owocowej o nawierzchni tłuczniowej (kamień twardy) na osiedlu 800 - lecia w Świeciu" W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji [...]

Decyzja-budowa ul. Źródlanej w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja - budowa ul. Sportowej w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Decyzja-budowa ul. Polnej w Grucznie

O B W I E S Z C Z E N I E                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca  2003r – „o planowaniu i [...]

Rozstrzygnięcie przetargu dot. pomostów w Decznie

INFORMACJAO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU  Urząd Miejski w Świeciu informuje, że rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na „Uatrakcyjnienie bazy rekreacyjnej gminy Świecie poprzez rozbiórkę dwóch starych i budowę dwóch [...]

Sieć kanalizacji sanitarnej w Sulnowie

O B W I E S Z C Z E N I E o  wszczęciu  postępowania                    Burmistrz Świecia zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 [...]

metryczka