Skarbnik

Marzenna Rzymek - tel. 52 333 23 35, 52 333 23 70

Powołana na stanowisko Skarbnika Gminy przez Radę Miejską w Świeciu uchwałą Nr 405/98  z dnia 18 czerwca 1998 r.

Do zakresu  obowiązków Skarbnika Gminy w Świeciu należą następujące zadania :

 1. Przestrzeganie Konstytucji RP, ustaw i innych przepisów prawa.2. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 2. Rozwijanie własnej wiedzy zawodowej.
 3. Realizowanie budżetu gminy.
 4. Przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego.
 5. Przygotowywanie projektu budżetu i sprawozdania z jego wykonania.
 6. Dokonywanie kontroli finansowej, i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych.
 7. Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji.
 8. Współpraca z sołectwami w zakresie tworzenia budżetów sołectw w ramach budżetu gminy oraz udzielanie pełnych informacji, a także pomocy w planowaniu budżetu przez sołectwa.
 9. Przedstawianie propozycji co do mienia sołeckiego i nadzorowanie jego zarządzania.
 10. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Miejskiej i komisji Rady.
 11. Opracowywanie prognoz budżetu gminy na lata następne, dla celów zaciągania kredytów i pożyczek.
 12. Organizowanie prac skutkujących maksymalizacją dochodów gminy.
 13. Inspirowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych będących w dyspozycji gminy.
 14. Przygotowywanie propozycji podwyżek wynagrodzeń pracowników, zgodnie z założeniami przyjętymi w budżecie.
 15. Weryfikowanie sprawozdań rocznych i półrocznych sporządzanych przez jednostki organizacyjne.
 16. Analizowanie wykonanych zadań realizowanych przez gminę, pod kątem zgodności z budżetem.
 17. Wykonywanie bezpośredniego nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie Wydziału Finansowego .

metryczka


Wytworzył: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003)
Opublikował: Krystyna Radtke (30 czerwca 2003, 13:59:22)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (4 grudnia 2018, 13:18:48)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12267