Uchwała Nr 196/04

UCHWAŁA NR 196/2004

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

Z DNIA 26 LUTEGO 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.458,-zł, plan po zmianach wynosi 53.991.937- zł. zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.458,-zł, plan po zmianach wynosi 55.391.937,- zł. zgodnie
z załącznikiem nr 2

§ 2 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2004 zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały oraz
w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej- Przychody i wydatki GFOŚiGW zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą wynikają ze zwiększenia dla naszej Gminy ostatecznej kwoty subwencji oświatowej o 24.458,-zł (rozdz.75801), którą rozdysponowuje się po stronie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Oświacie w następujacych wysokościach: 18.000,-zł (rozdz. 80101) oraz 6.458,-zł (rozdz. 85401).

Ponadto zmienia sie plan finansowy GFOŚr i GW wprowadzając środki na początek roku, które stanowią bilans otwarcia. Jest to kwota wynikająca z różnicy wykonanych dochodów i realizowanych wydatków w 2003 roku w wysokości - 193.370,-zł.

Środki te przeznacza się na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Jabłonowskiego i Agrestowej w wysokości - 110.000,zł.

Z powodu problemów wykupu gruntów przeznaczonych pod ulicę Jabłonowskiego, zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji w ul. Jabłonowskiego i Agrestowej w 2003r. nie zostało zrealizowane. Przeznaczone na ten cel pieniądze w planie finansowym GFOŚr i GW w 2003r. zostały niewykorzystane. W m-cu grudniu roztrzygnięty został przetarg na realizację tego zadania i można przystąpić do jego realizacji.

Środki GFOŚw i GW w przeciwieństwie do środków budżetowych, nie mogą być przekazywane na wydatki niewygasające. W związku z tym, że plan finansowy GFOŚr i GW jest planem rocznym, zadanie to musi być wprowadzone do planu GFOŚr i GW na 2004r. ze środków pozostałych na rachunku w poprzednim roku.

Pozostała kwota 83.370,-zł nie zostaje rozdysponowana i stanowi planowane środki na koniec roku.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (4 marca 2004, 10:43:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2003