Uchwała Nr 126/03

Uchwała Nr 126 / 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r Nr 91, poz. 408 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Zatwierdzić zmiany w Statucie Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjąć jednolity tekst Statutu Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu wraz z przyjętymi zmianami zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Przypisanie na mocy art. 39 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Radzie Miejskiej w Świeciu uprawnień organu założycielskiego w stosunku do Miejsko – Gminnej Przychodni powoduje, że do jej kompetencji należy zatwierdzenie zmiany zapisów Statutu Przychodni.

Podstawą dokonywanych zmian jest uchwała Rady Społecznej, która uchwala przygotowane przez Przychodnię konieczne zmiany zapisów. Wynika z niej. że zmiany dotyczą konsekwencji wynikających z wejścia w życie nowych zasad funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także zmian w ustawodawstwie samorządowym.

W świetle przedstawionych powyżej okoliczności koniecznym jest przedłożenie powyższego projektu uchwały.

Załącznik nr 2 do uchwały

Nr 126/03 Rady Miejskiej

w Świeciu z dnia 17 lipca 2003

S T A T U T

Miejsko - Gminnej Przychodni w Świeciu

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko – Gminna Przychodnia w Świeciu zwana dalej “Przychodnią” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2

Przychodnia działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U Nr 91, poz. 408 z póź. zm.);

 2. zarządzenia nr 144/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 27.11.1996 r w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu;

 3. zarządzenia nr 217/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 listopada 1998 r w sprawie przekształcenia Miejsko – Gminnej Przychodni w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

 4. niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Świeciu;

 5. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3

Organem założycielskim Przychodni jest Gmina Świecie.

§ 4

Przychodnia podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i uzyskuje osobowość prawną po wpisaniu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

§ 5

Siedzibą Przychodni jest Świecie.

II. Cele, zadania, obszar działania, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń.

§ 6

Przychodnia swoim działaniem obejmuje obszar Gminy Świecie.

§ 7

 1. Przychodnia udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stomatologicznej i specjalistycznej mieszczącej się w możliwościach przychodni a obejmujących w szczególności :

a) badania i porady lekarskie

b) leczenie,

c) opiekę na kobietą ciężarną i jej płodem,

d) opiekę na zdrowym dzieckiem,

 1. badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną,

 2. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i opiniowanie o stanie zdrowia,

 3. pielęgnację chorych,

 4. prowadzenie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego w zakresie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, szczepienia ochronne i szerzenie oświaty zdrowotnej,

 5. udzielanie innych świadczeń zdrowotnych mieszczących się w możliwościach Przychodni,

§ 8

 1. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w umowie z dysponentami środków.

 2. Przychodnia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

 3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń, ustala Dyrektor Przychodni.

 4. Przychodnia zobowiązana jest do udzielania pomocy każdej osobie potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, ze względu na zagrożenie życia.

 1. Organizacja wewnętrzna Przychodni.

§ 9

 1. Struktura organizacyjna Zakładu obejmuje komórki organizacyjne : poradnie dla dorosłych i dzieci w zakresie medycyny ogólnej, poradnie stomatologiczne dla dorosłych i dzieci, komórki organizacyjne obejmujące poradnie specjalistyczne, a także samodzielne stanowiska pracy. Szczegółowy schemat organizacji wraz z wymienieniem poszczególnych jego składników zawiera załącznik Nr 1 Statutu .

 2. Szczegółową strukturę organizacyjną Przychodni i jej placówek, zakres jej działania, stanowiska kierownicze, zakres kompetencji i pełnomocnictw określa Regulamin porządkowy Przychodni ustalany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Społeczną.

 3. Przychodnia może ustalić własne godło i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Zarządzanie Przychodnią

§ 10

 1. Działalnością Przychodni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Przychodni, ponosząc odpowiedzialność za zarządzanie zakładem.

 2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni oraz osób odbywających w niej szkolenie.

 3. Dyrektor Przychodni ustala organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9.

 4. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Przychodnią, nie zastrzeżonych niniejszym statutem i innymi przepisami dla organu założycielskiego i Rady Społecznej.

§ 11

Zatrudnienie Dyrektora Przychodni następuje na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 12

Dyrektor powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych oraz kieruje Przychodnią przy ich pomocy.

V. Rada Społeczna Przychodni

§ 13

 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym, opiniodawczym, organem doradczym Dyrektora Przychodni.

 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie Burmistrz Świecia.

 3. W skład Rady Społecznej wchodzi nie więcej niż 7 osób.

 4. Przewodniczącym Rady Społecznej jest przedstawiciel wyznaczony przez Burmistrza Świecia.

 5. Członkami Rady Społecznej są:

 1. przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie nie przekraczającej 6 osób,

 2. przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

6. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Przychodni.

§ 14

Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

§ 15

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej oraz tryb pracy i podejmowania uchwał określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 16

Do kompetencji i zadań Rady Społecznej należy:

 1. Uchwalanie statutu Przychodni i zmian w statucie.

 2. Wnioskowanie lub opiniowanie:

 1. zmian lub rozwiązywania umowy o korzystaniu ze środków budżetowych;

 2. planu inwestycyjnego, finansowego lub projektu budżetu;

 3. rocznego sprawozdania z realizacji planu lub budżetu;

 4. zakupu lub przyjęcia darowizny nowego sprzętu;

 5. wniosku o kredyty bankowe lub dotacje;

 6. podziału nadwyżki finansowej;

 7. przyznania Dyrektorowi nagród;

 8. odwołanie Dyrektora Przychodni;

 9. spraw związanych z przekształceniem lub likwidacją Przychodni, jej przebudowy, rozszerzenia lub ograniczenia działania;

 10. zmian lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenie zdrowotne.

 1. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia organowi tworzącemu.

 2. Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Przychodni.

 3. Dokonywanie określonych analiz, skarg i wniosków zgłaszanych przez pacjentów Przychodni z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

 4. Przedstawianie wniosków organowi tworzącemu w zakresie działalności Przychodni.

 5. Wykonywanie innych zadań określonym w ustawie i statucie Przychodni.

§ 17

 1. Posiedzenie Rady Społecznej odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Przewodniczący Rady Społecznej zwołuje posiedzenie Rady i jej przewodniczy.

 3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Przychodni.

 4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

 5. Rada Społeczna może zapraszać na posiedzenie inne osoby niż wymienione w ust 4. Osoby te uczestniczą w posiedzeniu Rady wyłącznie z głosem doradczym.

§ 18

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady.

 1. Rozstrzyganie sporów.

  § 19

  Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Przychodni przysługuje odwołanie do organu założycielskiego.

 2. Gospodarka finansowa Przychodni.

§ 20

 1. Przychodnia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w cytowanej wyżej ustawie.

 2. Podstawą gospodarki Przychodni jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora Przychodni.

 3. Przychodnia prowadzi rachunkowość oraz sporządza roczny bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 21

Przychodnia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem Skarbu Państwa i komunalnym Gminy Świecie oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

§ 22

 1. Działalność Przychodni finansowana jest ze środków pozyskiwanych na podstawie umów zawartych z dysponentami środków finansowych oraz z innych przychodów.

 2. Przychodnia może prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem, przy zawieraniu umów, kompetencji organu założycielskiego i Rady Społecznej, wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego statutu.

§ 23

Przychodnia zobowiązana jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością przychodni oraz ubezpieczenia mienia pozostającego w jej dyspozycji.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

§ 25

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Społecznej i zatwierdzenia przez organ założycielski.

§ 26

Wszelkie zmiany ,w wyniku których nastąpiłaby likwidacja ,przekształcanie lub ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności przychodni i udzielanych świadczeń zdrowotnych wymagają opinii organu założycielskiego i Rady Społecznej.

§ 27

Statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Świeciu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 126/03

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003 .r

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni.

W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wprowadza się zmiany w treści i brzmieniu wskazanym poniżej.

 1. Zapis § 6 w brzmieniu “obszar działania przychodni obejmuje teren gminy Świecie oraz inne gminy w przypadku zawarcia odrębnego porozumienia z tymi gminami , otrzymuje brzmienie “Przychodnia swoim działaniem obejmuje obszar Gminy Świecie.”

 1. Zapis § 7 pkt 1 zdanie pierwsze w brzmieniu “ Podstawowym zadaniem Przychodni jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania podstawowej opieki zdrowotnej polegającej na”, otrzymuje nową treść w brzmieniu “Przychodnia udziela świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stomatologicznej i specjalistycznej mieszczącej się w możliwościach przychodni ,a obejmujących w szczególności : “

 2. Zapis § 9 ust.1 w brzmieniu “W Przychodni działają następujące jednostki organizacyjne: komórki organizacyjne specjalistyczne i ogólne oraz samodzielne stanowiska pracy

otrzymuje nową treść w brzmieniu:

“Struktura organizacyjna Zakładu obejmuje komórki organizacyjne –poradnie dla dorosłych i dzieci w zakresie medycyny ogólnej ,poradnie stomatologiczne dla dorosłych i dzieci , komórki organizacyjne –obejmujące poradnie specjalistyczne, a także samodzielne stanowiska pracy. Szczegółowy schemat organizacji wraz z wymienieniem poszczególnych jego składników zawiera załącznik Nr 1 Statutu.” .

4. W zapisie § 9 ust.2 sformułowanie w brzmieniu “organizacyjny “ zastępuje się sformułowaniem “ porządkowy

5. Dotychczasowy § 12 otrzymuje nowe brzmienie : “ Dyrektor powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych oraz kieruje Przychodnią przy ich pomocy”.

6. W zapisie § 13 ust.2 sformułowanie “Zarząd Miejski” zastępuje się sformułowaniem “Burmistrz Świecia”.

7. Skreśla się zapis § 16.

8. Według skorygowanej numeracji Statut zawiera 27 paragrafów.

Załącznik Nr 1

do Statutu MGP –

W skład Miejsko – Gminnej Przychodni wchodzą następujące komórki organizacyjne :

 1. Poradnia Ogólna

 2. Poradnia Dziecięca

 3. Poradnia dla Kobiet

 4. Poradnia Stomatologiczna

 5. Poradnia Medycyny Szkolnej Szkoła Nr 8 –ul. Jana Pawła II/8

 6. Gminny Ośrodek Zdrowia w Grucznie ul. Ogrodowa 3

 7. Gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia

 8. Gabinet stomatologiczna przy Szkole Podst. Nr 8 –ul. Jana Pawła II/8

 9. Poradnia Logopedyczna

 10. Poradnia Neurologiczna

 11. Poradnia Ortodontyczna

 12. Administracja : składa się z samodzielnych stanowisk

 • stanowisko ds. księgowości

 • stanowisko ds. kadrowych i organizacyjnych

 • stanowisko ds. zaopatrzenia i spraw technicznych

 • stanowisko st. pielęgniarki koordynującej

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 12:44:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2430