Uchwała Nr 125/03

Uchwała Nr 125/ 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r.

w sprawie przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grucznie na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Grucznie oznaczonej jako działka nr 393/1o pow. 7290m2 stanowiąca część drogi łączącej wsie Gruczno i Chrystkowo na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Starosta Świecki wystąpił z pismem do Urzędu Miejskiego w Świeciu z propozycją przejęcia nieodpłatnie na rzecz Gminy Świecie drogi powiatowej nr 05261 położonej w Grucznie prowadzącej do chaty zabytkowej w Chrystkowie. Droga ta począwszy od 1960r. do lat 80-tych była kwalifikowana jako droga gminna, później jako droga wojewódzka, następnie powiatowa. Drogi tej nie można zaliczyć do powiatowej gdyż, zgodnie z art.6a ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. “o drogach publicznych” (jednolity tekst Dz.U.Nr 71 poz. 838 z 2000r.) do dróg powiatowych zalicza się drogi nie będące drogą wojewódzką lub krajową, a stanowiącą połączenie miast będących siedzibami powiatów z sąsiednimi gminami i sąsiednimi gminami między sobą . Zgodnie z obowiązującym prawem jest to droga, którą należy zaliczyć do kategorii dróg gminnych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 12:42:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2216