Uchwała Nr 140/03

UCHWAŁA NR 140/03

R A D Y M I E J S K I E J w ŚWIECIU

z dnia 18 września 2003r

w sprawie: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 736, 733 położonych we wsi Sulnowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717)

Rada Miejska

uchwala co następuje:

§ 1 Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 736, 733 położonych we wsi Sulnowo z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr 76/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 r.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Z dniem 11 lipca 2003r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ).

Zgodnie z art. 85 opracowywane plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, które przed wejściem w życie nowej ustawy zostały wyłożone do wglądu publicznego stosuje się przepisy według starej ustawy, natomiast do planów nie zakończonych i nie wyłożonych do wglądu publicznego stosuje się procedurę wg nowej ustawy.

W związku z tym do planów nie zakończonych, Rada podjęła nową uchwałę o przystąpieniu do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego przywołując podstawę prawną nowej ustawy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (18 września 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 11:53:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1917