Uchwała nr 121/03

Uchwała Nr 121 /03

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki: nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68 i 105/69 w mieście Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

Rada Miejska

uchwala :

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmujący działki nr: 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69 oraz obszar związany z komunikacją
do ulicy Bydgoskiej (droga powiatowa Nr 05277) w mieście Świeciu obręb Przechowo, zwany dalej planem, w zakresie określonym w dalszych przepisach uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu jest teren przeznaczony pod budowę kotła fluidalnego z możliwością spalania w nim, oprócz naturalnych biopaliw (kora i trociny) oraz węgla, także dodatkowych nie niebezpiecznych odpadów produkcyjnych z Zakładu Frantschach w Świeciu,
w ilości do 40 % całkowitej ilości spalonego paliwa.

§ 3

1. Uchwała niniejsza ustanawia na terenach objętych planem, przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami składającymi się z cyfr i liter oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów nakazy, zakazy i warunki.

 1. Oprócz przepisów niniejszej uchwały na terenie objętym planem mają zastosowanie przepisy ustaw szczególnych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 4

Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:

 1. granice opracowania planu;

 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania - obowiązujące.

§ 5

Ustala się następujące zasady zagospodarowania:

 1. zakaz lokalizacji funkcji o uciążliwości wychodzącej poza granice własne działki Zakładu Frantschach Świecie. Oddziaływanie na terenie objętym opracowaniem oraz poza tym terenem musi być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska.

 2. lokalizowane obiekty nowe lub o zmienionym przeznaczeniu, winny być realizowane
  w oparciu o obowiązujące przepisy ustaw szczególnych wraz z ich aktami wykonawczymi obowiązującymi w czasie realizacji;

 3. w zależności od potrzeb wymaga się aby na terenie działki zabezpieczyć:

 1. odpowiednią ilość miejsc postojowych,

 2. dodatkowe oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z wymaganiami obrony
  cywilnej,

 3. dodatkowe zaopatrzenie w energię elektryczną,

 4. odpowiednie wyposażenie dla potrzeb ochrony pożarowej określone przepisami szczególnymi,

§ 6

Na terenie objętym planem, w wypadku natrafienia w trakcie realizacji na obiekty zabytkowe, należy prace przerwać i o fakcie znaleziska powiadomić Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Toruniu - Delegatura w Bydgoszczy.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe.

§ 7

Ustanawia się ustalenia szczegółowe dla planu wymienionego w § 1, obejmujące poszczególne tereny, wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, które należy stosować łącznie z przepisami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 1.

 1. 1 EC - Teren istniejących instalacji elektrociepłowni rozbudowanej o kocioł fluidalny,
  w którym dopuszcza się spalanie oprócz naturalnych odpadów drewnianych (kora, trociny) i węgla, także pozostałe nie niebezpieczne (wg obowiązujących norm) odpady poprodukcyjne z zakładu papierniczego, takie jak:

 • mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury,

 • odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzących z mechanicznej separacji,

 • szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,

 1. 2 NU - Teren przeznaczony na składowanie biopaliw (naturalne odpady drewniane - kora
  i trociny) oraz pozostałych nie niebezpiecznych odpadów produkcyjnych z Zakładu Frantschach. Wymagane zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w tym zakresie;

 2. w związku ze zmianą funkcji kotła fluidalnego (dodatkowe spalanie nie niebezpiecznych odpadów produkcyjnych z Zakładu Frantschach) nie przewiduje się zmian w sposobie komunikacji miedzy terenami objętymi planem (1 EC i 2 NU) a ulicą Bydgoską (droga powiatowa Nr 05277) wykorzystana będzie istniejąca komunikacja wewnątrz zakładowa.

 3. uciążliwość wynikająca z działalności kotła fluidalnego, elektrociepłowni wraz ze składowiskiem odpadów paleniskowych nie może przekraczać wielkości określonych w odpowiednich przepisach ochrony środowiska, a w procesach technologicznych obowiązuje zastosowanie środków technicznych, skutecznie chroniących środowisko i zdrowie ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem;

 4. w związku ze zmianą funkcji kotła fluidalnego (dodatkowe spalanie nie niebezpiecznych odpadów produkcyjnych z Zakładu Frantschach) nie jest wymagana zmiana w sposobie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków przemysłowych i bytowych, odprowadzania wód opadowych i zasilania w energię elektryczną. Wykorzystane będą istniejące i rozbudowane instalacje w ramach dotychczasowych pozwoleń na budowę.

§ 8

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

Rozdział 3

Przepisy końcowe.

§ 9

1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, na obszarze objętym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świecia uchwalonego uchwałą Nr 421/93 Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. opublikowaną
w Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 11, poz. 150 z dnia 9.08.1993 r., Nr 9, poz. 121
z dnia 25.06.1993 r., Nr 15, poz. 203 z dnia 10.12.1993 r., Nr 15, poz. 182 z dnia
7.11.1994 r., Nr 18, poz. 283 z dnia 9.12.1994 r. Nr 17, poz. 236 z dnia 5.12.1994 r., Nr 11, poz. 57 z dnia 3.06.1996 r., Nr 17, poz. 76 z dnia 29.07.1996 r., Dz. Urz. Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 8, poz. 59 z dnia 21.03.2001 r., Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 12, poz. 55 z dnia 7.04.1997 r., Nr 31, poz. 164 z dnia 31.07.1997 r., Nr 27, poz. 105 z dnia 18.05.1998 r., Nr 34, poz. 138 z dnia 3.07.1998 r., Nr 66, poz. 427 z dnia 22.12.1998 r., Dz. Ur. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 59, poz. 1121 z dnia 13.06.2002 r., Nr 68, poz. 1449 z dnia 21.06.2002 r., Nr 80, poz. 1667 z dnia 28.06.2002 r., Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 2, poz. 109 z dnia 11.02.1985 r., Nr 4, poz. 45 z dnia 9.04.1987 r., Nr 21, poz. 245 z dnia 18.11.1988 r., Nr 19, poz. 257 z dnia 10.11.1989 r.,
Nr 11, poz. 450 z dnia 13.12.1985 r., Nr 5, poz. 60 z dnia 21.02.1990 r., Nr 6, poz. 60 z dnia 30.04.1987 r., Nr 9, poz. 120 z dnia 25.06.1993 r., Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7, poz. 29 z dnia 1.02.1999 r., Nr 47, poz. 404 z dnia 30.07.1999 r., Nr 66, poz. 740 z dnia 25.10.1999 r., Nr 87, poz. 1002 z dnia 8.12.1999 r., Nr 15, poz. 96 z dnia 24.03.2000 r., Nr 17, poz. 120 z dnia 4.04.2000 r., Nr 27, poz. 463 z dnia 25.05.2001 r.,
Nr 35, poz. 564 z dnia 21.06.2001 r., Nr 60, poz. 1182 z dnia 11.09.2001 r., Nr 48, poz. 934
z dnia 3.06.2002 r., Nr 48, poz. 935 z dnia 3.06.2002 r., Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego Nr 10, poz. 110 z dnia 17.06.1988 r., Nr 46, poz. 256 z dnia 8.12.1997 r., Nr 21, poz. 247
z dnia 18.11.1988 r., Nr 19, poz. 297 z dnia 12.12.1994 r., Nr 7, poz. 40 z dnia 3.04.1996 r., Nr 6, poz. 25 z dnia 11.03.1997 r., Nr 46, poz. 256 z dnia 8.12.1997 r.).

 1. W wymienionym w ust. 1 planie wprowadza się zmiany porządkowe polegające na:

 1. wkreśleniu na rysunek planu miasta, granic terenu objętego niniejszą uchwałą oraz wpisaniu nowego symbolu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

 2. wprowadzeniu do tekstu planu miasta symbolu terenu określonego w załączniku
  Nr 2 objętego niniejszą uchwałą oraz wprowadzeniu następującego zapisu: Realizacja zgodnie z uchwałą Nr 121/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki Nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68 i 105/69 położonego w Świeciu przy ul. Bydgoskiej.

W związku z przeprowadzeniem procedury planistycznej i uzyskania pozytywnych opinii instytucji wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i spełnieniu oczekiwań wnioskodawcy planu wnoszę o jego zatwierdzenie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 11:31:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1783