Uchwała Nr 120/03

Uchwała Nr 120/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003roku

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu obejmującego działki nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69 położonego przy ul. Bydgoskiej w Świeciu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym ( jedn. tekst Dz. U. z 1999r Nr 15, poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Odrzucić wniesiony protest do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działek Nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69 położonych w Świeciu przy ul. Bydgoskiej.

§ 2

Wobec odrzucenia protestu przystąpić do procedury pozwalającej na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego na działkach Nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69 położonego w Świeciu przy ul. Bydgoskiej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

na wniesiony protest do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki Nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69 położone w Świeciu przy ul.Bydgoskiej.

W okresie wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69 położonych w Świeciu przy ul. Bydgoskiej Burmistrz Miasta Chełmna wniósł protest dotyczący określenia ilości odpadów poprodukcyjnych na poziomie nie przekraczającym 20% oraz dopuszczenie możliwości składowania odpadów pochodzących ze spalenia, gdyż odpady paleniskowe powstające podczas pracy nowego kotła fluidalnego ze względu na zawartość metali ciężkich i innych związków stanowią odpady niebezpieczne.

Nowo budowana na terenie Frantschach Świecie instalacja współspalania odpadów nie niebezpiecznych wyposażona w kocioł fluidalny CFB spełniać będzie ostre wymagania ochrony środowiska, nałożone projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska “ w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i sposobów postępowania w razie zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach dotyczących eksploatacji instalacji i urządzeń”.

Zgodnie z tym rozporządzeniem instalacja współspalania odpadów są to takie instalacje, w których głównym celem jest wytworzenie energii, a ciepło wytwarzane z odpadów nie przekracza w skali roku 50% nominalnej mocy cieplnej instalacji. Ze względu na konieczność dotrzymania bardzo ostrych wymagań ochrony środowiska nie ma zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Z związku z powyższym nie ma podstaw ograniczania udziału cieplnego dodatkowych nie niebezpiecznych odpadów z Zakładu Frantschach Świecie do poziomu 20 %.

Zgodnie z właściwościami i klasyfikacją odpadów, odpady paleniskowe ze współspalania nie niebezpiecznych odpadów w kotle energetycznym zaliczane są do grup: 100115, 100117 lub 100182 i nie maja cech odpadów niebezpiecznych. Całość odpadów paleniskowych z nowego kotła CFB składowana będzie w postaci suchej / lekko nawilżonej dla uniknięcia pylenia/ na specjalnie przystosowanej kwaterze istniejącego składowiska Frantschach Świecie wyposażonej między innymi w geowłókninę eliminując oddziaływanie na wody podziemne.

W związku z powyższym złożony protest Burmistrza Chełmna nie ma uzasadnienia merytorycznego i w całości winien być odrzucony.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 11:29:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2319