Uchwała Nr 119/03

Uchwała Nr 119/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 17 lipca 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02
z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2003 zmienionej:

- Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.,

- Uchwałą Nr 109/03 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2003r.

- Zarządzeniem Nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.,

- Zarządzeniem Nr 266/03 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2003 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 149.334,-zł, plan po zmianach wynosi 54.846.699,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 149.334, plan po zmianach wynosi 56.534.699,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 119/03

Rady Miejskiej w Świeciu

PLAN DOCHODÓW

Dział

Rozdz.

Parag.

Treść

Stan na

dzień:

09-06-03

ogółem

Stan na

dzień:

17-07-03

ogółem

Zmiana

ogółem

600

Transport i łączność

381 722,00

309 302,00

-72 420,00

60016

Drogi publiczne gminne

381 722,00

309 302,00

-72 420,00

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

346 722,00

 

 

274 302,00

 

 

-72 420,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

33 576 000,00

 

33 636 000,00

 

60 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

970 000,00

 

1 020 000,00

 

50 000,00

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

300 000,00

350 000,00

50 000,00

75624

Dywidendy

0,00

10 000,00

10 000,00

074

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw

majątkowych

0,00

10 000,00

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

423 097,00

73 097,00

-350 000,00

80101

Szkoły podstawowe

356 085,00

6 085,00

-350 000,00

633

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

 

350 000,00

 

 

0,00

 

 

-350 000,00

853

Opieka społeczna

3 462 718,00

3 468 328,00

5 610,00

85395

Pozostała działalność

111 966,00

117 576,00

5 610,00

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

5 416,00

 

 

7 526,00

 

 

2 110,00

246

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

0,00

 

 

3 500,00

 

 

3 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

307 000,00

514 476,00

207 476,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

307 000,00

514 476,00

207 476,00

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

280 000,00

 

 

487 476,00

 

 

207 476,00

Ogółem

54 996 033,00

54 846 699,00

-149 334,00

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW

Dział

Rozdz.

Parag.

Treść

Stan na

dzień:

09-06-03

Ogółem

Stan na

dzień:

17-07-03

Ogółem

Zmiana

 

Ogółem

600

Transport i łączność

3 861 700,00

3 794 280,00

-67 420,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 653 500,00

3 586 080,00

-67 420,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 367 500,00

3 300 080,00

-67 420,00

801

Oświata i wychowanie

17 230 545,00

16 880 545,00

-350 000,00

80101

Szkoły podstawowe

9 855 645,00

9 505 645,00

-350 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

150 000,00

-350 000,00

851

Ochrona zdrowia

628 630,00

678 630,00

50 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

300 000,00

350 000,00

50 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7 600,00

12 600,00

5 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

171 400,00

161 400,00

-10 000,00

4220

Zakup środków żywności

25 000,00

32 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 650,00

79 650,00

45 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

5 000,00

3 000,00

853

Opieka społeczna

7 880 278,00

7 885 888,00

5 610,00

85395

Pozostała działalność

181 966,00

187 576,00

5 610,00

3110

Świadczenia społeczne

111 966,00

117 576,00

5 610,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 129 400,00

6 129 400,00

0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

68 000,00

68 000,00

0,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

 

 

44 070,00

 

 

38.570,00

 

 

-5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

16 270,00

21 770,00

5 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 980 000,00

3 192 476,00

212 476,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

5 000,00

5 000,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

0,00

 

5 000,00

 

5 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

877 000,00

1 084 476,00

207 476,00

4260

Zakup energii

500 000,00

707 476,00

207 476,00

Ogółem

56 684 033,00

56 534 699,00

-149 334,00

 

Załącznik Nr3

do Uchwały Nr 119/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 lipca 2003r. zmieniający Załącznik Nr 3

Do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

 

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2003 ROKU

stan na 17 lipca 2003r.

 1. Budowa dróg gminnych (rozdz. 60016) - 2.200.457,-

 2. Modernizacja dróg gminnych (rozdz. 60016) - 652.845,-

 3. Budowa chodników i parkingów (rozdz. 60016) - 442.778,-

 4. Zakup wiaty autobusowej do Ernestowa (rozdz. 60016) - 4.000,-

 5. Wykup gruntów (rozdz. 70005) - 872.940,-

 6. Zakup nieruchomości od AMW po byłej Jednostce (rozdz. 70005) - 337.000,-

 7. Współfinansowanie TBS (rozdz. 70021) - 500.000,-

 8. Dokończenie budowy budynku we Wiągu (rozdz. 70095) - 203.000,-

 9. Projekt budynku mieszkalnego (rozdz. 70095) - 50.000,-

 10. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim (rozdz. 75023) - 50.000,-

 11. Zakupy inwestycyjne w OSP (rozdz.75412) - 20.000,-

 12. Zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej (rozdz. 75416) - 5.000,-

 13. Zakup alkomatu dla Straży Miejskiej (rozdz. 75416) - 10.000,-

 14. Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) - 69.000,-

 15. Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej

  i Gimnazjum w Grucznie (rozdz. 80101) - 150.000,-

 16. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjach (rozdz. 80110) - 59.000,-

 17. Projekt sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 (rozdz. 80110) - 55.000,-

 18. Zakład Opiekuńczo – Pielęgnacyjny – zakup wyposażenia

  (rozdz. 85177) - 100.000,-

 19. Dofinansowanie zakupu kardiomonitorów dla szpitala (rozdz. 85111) - 15.000,-

 20. Zakup sprzętu specjalistycznego dla Przychodni Miejsko – Gminnej

  (rozdz. 85121) - 60.000,-

 21. Wymiana okien w OPS (rozdz. 85319) - 42.000,-

 22. Zakupy inwestycyjne w OPS (rozdz. 85319) - 5.000,-

 23. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolach (rozdz. 85404) - 14.000,-

 24. Budowa kanalizacji w ul. Wodnej i Witosa – wniesienie wkładu

  do ZWiK (rozdz. 90001) - 100.000,-

 25. Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Dworzysku, Czaplach

  i Ernestowie (rozdz. 90001) - 600.000,-

 26. Budowa oświetlenia: 800-lecia, Górne Marianki, Dworzysko

  (rozdz. 90015) - 127.000,-

 27. Udział Gminy w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjne

  “EKOLAND” (rozdz. 90002) - 5.000,-

 28. Projekt na budowę infrastruktury w Sulnowie na Podmiejski

  Obszar Inwestycyjny (rozdz. 90095) - 23.000,-

 29. Modernizacja świetlicy we Wiągu (rozdz. 90095) - 20.000,-

 30. Strefa Rozwoju Gospodarczego “Vistula Park” (rozdz. 90095) - 100.000,-

 31. Modernizacja Domu Kultury (rozdz. 92109) - 1.500.000,-

 32. Budowa Hali Sportowej – wykonanie projektu (rozdz. 92601) - 200.000,-

 33. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowej

  na 800-lecia (GFOŚr i GW) - 140.000,-

 34. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Terespolu (GFOŚr i GW) - 29.000,-

 35. Zadania inwestycyjne w zieleni (GFOŚr i GW) - 173.000,-

 36. Gazyfikacja - dopłata do wewnętrznych instalacji grzewczych

(GFOŚr i GW) - 300.000,-

Razem - 9.234.020,-

Budżet - 8.592.020,-

GFOŚr i GW - 642.000,-

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 119/03 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 17 lipca 2003
zmieniający Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002 roku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2003

na dzień 17 lipca 2003 r.

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

204.700

204.700

 

75011

 

Urząd Wojewódzki

204.700

204.700

   

201

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

204.700

--------

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

--------

156.000

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

11.000

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

--------

28.000

   

4120

składka na Fundusz Pracy

--------

3.700

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

6.000

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 

 

68.611

 

 

 

68.611

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

5.010

 

5.010

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

5.010

--------

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

2.010

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

3.000

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe, konstytucyjne

63.601

63.601

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

63.601

--------

   

3020

nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

--------

44.803

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

--------

2.500

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

6.000

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

10.298

801

   

Oświata i wychowanie

6.085

6.085

 

80101

 

Szkoły podstawowe

6.085

6.085

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

6.085

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

6.085

853

   

OPIEKA SPOŁECZNA

2.943.278

2.943.278

 

85313

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

 

104.800

 

104.800

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

104.800

--------

   

4130

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

104.800

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze

2.296.800

2.296.800

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

2.296.800

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

2.296.800

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

54.552

54.552

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

54.552

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

54.552

 

85319

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

469.300

469.300

   

201

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

469.300

--------

   

4010

wynagrodzenia osobowe

--------

310.000

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

25.000

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

--------

59.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

--------

8.100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

20.000

   

4260

energia

--------

10.200

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

25.000

   

4410

podróże służbowe krajowe

--------

1.000

   

4430

różne opłaty i składki

--------

1.000

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

10.000

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.300

10.300

   

201

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

10.300

--------

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

10.300

 

85395

 

Pozostała działalność

7.526

7.526

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

201

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

7.526

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

7.526

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

514.476

514.476

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

514.476

514.476

   

201

dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

487.476

-------

   

631

dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej

 

27.000

 

-------

   

4260

energia

-------

407.476

   

4300

zakup usług pozostałych

-------

80.000

   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-------

27.000

RAZEM

3.737.150

3.737.150

UZASADNIENIE

Zmiany przedstawione w tej uchwale wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz środków zewnętrznych, korekty planu dochodów oraz planu wydatków wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Otrzymaliśmy informacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, że zwiększone zostały dotacje celowe na:

 • sfinansowanie części wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wysokości 2.110,- zł (rozdz. 85395);

 • refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego
  – 207.476,- zł (rozdz. 90015).

Po przeprowadzonym przetargu, podpisana została ostateczna umowa na dofinansowanie budowy drogi Dziki – Ernestowo ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD na kwotę 274.302,- zł. Planowana na podstawie promesy kwota w budżecie wynosiła 346.722,- zł w związku z czym obniżony został plan po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 72.420,- zł (rozdz. 60016).

Walne Zgromadzenie Wspólników w ZUK zdecydowało o podziale wypracowanego zysku na udziałowców i nasza Gmina otrzymała dywidendę w wysokości 10.000,-zł
(rozdz. 75624), którą wprowadza się do dochodów.

Z Terenowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy otrzymaliśmy bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 3.500,- zł (rozdz. 85395) przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin popegeerowskich w szkołach podstawowych
i gimnazjach.

Po przeanalizowaniu wpływów za okres 6 miesięcy z tytułu opłat za zezwolenia alkoholowe, proponuje się zwiększyć plan dochodów z tego tytułu o 50.000,- zł (rozdz. 75618).

Z Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego otrzymaliśmy informację, że w roku 2003 nie otrzymamy zaplanowanej w budżecie na 2003 rok dotacji celowej na budowę sali gimnastycznej w Grucznie, w wysokości 350.000,- zł (rozdz. 80101). W związku z tym obniża się plan dochodów i wydatków o tę kwotę. Dotację tą zgodnie z promesą otrzymamy w roku 2004.

Wszystkie otrzymane dotacje celowe oraz środki zewnętrzne na finansowanie wskazanych zadań zostały wprowadzone do planu wydatków zgodnie z umową lub porozumieniem.
W planie wydatków poza wprowadzonymi dotacjami dokonuje się poniżej opisane zmiany.

Zmniejsza się o kwotę 72.420,- zł (rozdz. 60016) środki na budowę drogi Dziki
- Ernestowo w związku z niższym od planowanego kosztem zadania. W wyniku tego dofinansowanie ze środków SAPARDU zmniejsza się zarówno po stronie dochodów jak
i wydatków. Dochody z tytułu dywidendy planuje się przeznaczyć na:

 • 5.000,-zł (rozdz. 60016) na zadanie: budowa dróg gminnych, gdyż istnieje potrzeba opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi Gruczno – Chrystkowo;

 • 5.000,-zł (rozdz. 90002) jako udział Gminy w spółce, której celem jest realizacja na
  terenie Gminy projektu Wytwórni Materiałów Budowlanych z wykorzystaniem
  technologii HYDROMEX. Udział Gminy ma wynosić 10% kapitału zakładowego.
  Udział kapitałowy Gminy w tym projekcie jest potrzebny do sfinansowania tego przedsięwzięcia przez Fundację Komunalną. Uruchomienie wytwórni pozwoli stworzyć około 100 nowych miejsc pracy.

W związku z przesunięciem terminu przekazania dotacji z 2003 roku na rok 2004 konieczne
jest również przesunięcie o rok realizacji budowy sali gimnastycznej w Grucznie i wykonania boisk oraz zagospodarowania placu szkolnego w Grucznie. Wniosek na dotację złożony
w Urzędzie Marszałkowskim na budowę sali gimnastycznej został rozszerzony o wykonanie boiska sportowego. W związku z tym zadania te łączy się i nadaje nową nazwę zadania: budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie.

Kompleksowe ujęcie zadań pozwala na zakończenie budowy sali gimnastycznej zgodnie z umownym terminem i oddanie do użytku we wrześniu bieżącego roku. Natomiast w roku
2004 z uzyskanej dotacji 300.000,- zł zrealizowana zostanie budowa boisk sportowych,
wykon
ana elewacja sali i zakupione wyposażenie sportowe do sali gimnastycznej.

Na kolonie i obozy dla dzieci w ramach budżetu Ośrodka Oświaty i Wychowania
przewidziane były środki w formie dotacji dla podmiotów organizujących wypoczynek. Po zakwalifikowaniu wniosków dofinansowany został obóz w Drogomyślu organizowany przez świetlicę “Gniazdo”, która nie może otrzymać dotacji ponieważ finansowana jest z tego
samego budżetu. Z tego powodu wydatki w wysokości 5.500,- zł (rozdz. 85154) kwalifikuje się w wymagane paragrafy.

W związku z wyższymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż i podawanie alkoholu na terenie gminy o kwotę 50.000,- zł w 2003r., zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozdysponowanie tej kwoty następuje na zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • dofinansowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych oddziału odwykowego (prowadzenie terapii pogłębionej z osobami

uzależnionymi, utrzymujących abstynencję, prowadzenie spotkań z rodzinami uzależnionych, zorganizowanie XI spotkań trzeźwości “Dzień trzeźwości) – 5.600,- zł;

 • dofinansowanie dyżurów specjalistycznych w Poradni Odwykowej (trening konstruktywnych zachowań, terapia dla osób współuzależnionych) – 11.000,- zł;

 • dofinansowanie szkoleń realizatorów gminnego programu PRPA – 5.300,- zł;

 • sfinansowanie kosztów pielgrzymki grup AA do Częstochowy – 1.800,- zł;

 • zorganizowanie kolonii letnich dzieci ze świetlicy profilaktyczno – wychowawczej “Gniazdo” – 10.000,- zł;

 • zadania zlecone dla organizacji pozarządowych, organizacja kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 16.300,- zł;

Dyrektor Miejsko – Gminnej Przychodni w ramach kwoty dotacji zwraca się z prośbą o rozszerzenie zakresu zadań o zakup kserokopiarki. Kserokopiarka, którą posiadają ulega ciągłym awariom i ze względu na koszty jej eksploatacji koniecznym jest zakup nowej kserokopiarki, na który przychodnia nie posiada własnych środków.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (17 lipca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 11:19:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1661