Uchwała Nr 200/04

Uchwała Nr 200/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Świeciu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, 7, 9, 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

uchwala się co następuje:

§1. Przyjąć program Rewitalizacji Obszaru Powojskowego w Świeciu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Program rewitalizacji obszarów powojskowych w Świeciu jest podstawowym
i niezbędnym dokumentem przy składaniu przez Gminę wniosku aplikującego projekt pod tytułem “Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym
w Świeciu” o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce.

Program realizowany jest zgodnie z Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. “Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”. W działaniu tym wspierane będą zintegrowane projekty związane z tworzeniem oddolnych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej, przestrzennej i funkcjonalnej zdegradowanych terenów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami przez zmiany dotychczasowych funkcji i ich adaptację na cele usługowo-handlowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne
z uzupełnieniem o funkcję mieszkaniową.

Przedłożony program obejmuje wykonanie modernizacji i odbudowę infrastruktury technicznej oraz wykorzystanie istniejących budynków poprzez ich adaptację do prowadzenia działalności gospodarczej i na mieszkania.

W źródłach finansowania oprócz środków strukturalnych UE wskazano udział krajowy, na który składają się środki Gminy oraz prywatnych przedsiębiorców.

załącznik (1450kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:51:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (29 lipca 2005, 13:04:57)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2203