Uchwała Nr 199/04

Uchwała Nr 199/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie nadania nowego Statutu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje się nowy Statut Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu utworzonego na mocy uchwały Nr 37/90 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 września 1990 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej Gminy Świecie – Miejskiej Biblioteki Publicznej, która wchodziła w strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu , zachodzi konieczność dokonania zmian w jego Statucie.

Jednakże skala dokonanych zmian jest tak duża, że należało opracować nowy Statut.

Przedłożony w załączniku do niniejszej uchwały Statut OKSiR został opracowany zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Załącznik do uchwały Nr 199 /04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

STATUT

OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

w Świeciu

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie :

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami),

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Świecie.

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Świecie.

§ 5. Ośrodek jest wpisany do samorządowego rejestru instytucji kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Rozdział II

Cel i zakres działania Ośrodka.

§ 6. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja

kultury i sportu w regionie, kraju i za granicą.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka należy :

 1. edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
 2. tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i sportowego,
 3. rozpowszechnianie i zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku,
 4. organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw, imprez artystycznych , sportowych i rekreacyjnych,
 5. prowadzenie działalności oświatowej i wystawienniczej popularyzującej dzieje Ziemi Świeckiej,
 6. prowadzenie współpracy kulturalnej i sportowej z gminami partnerskimi,
 7. działalność instruktażowo-metodyczna,
 8. współdziałanie, zwłaszcza ze szkołami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców poprzez wypracowywanie systemu twórczych i nowatorskich metod tych działalności.

§ 8. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na :

 1. prowadzeniu usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, ksero, plastycznych,
 2. prowadzeniu działalności wydawniczej,
 3. redystrybucji kopii filmowych,
 4. prowadzeniu wypożyczalni sprzętu technicznego i innego,
 5. organizowaniu aukcji dzieł sztuki,
 6. organizowaniu dyskotek, zabaw, koncertów,
 7. współorganizowaniu imprez kulturalnych i sportowych,
 8. realizowaniu imprez zleconych,
 9. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, sportowe, handlowe oraz na doraźne potrzeby szkół i organizacji społecznych,
 10. prowadzeniu kawiarni,
 11. sprzedaży biletów wstępu na imprezach własnych,
 12. sprzedaży biletów wstępu do Izby regionalnej Ziemi Świeckiej, kina, zamku,
 13. świadczeniu usług reklamowych,
 14. świadczeniu innych usług związanych z działalnością Ośrodka.

2. Przychody uzyskane z działalności, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka.

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze.

§ 9. 1. Na czele Ośrodka stoi kierownik, który kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Świecia, który ustala zakres jego obowiązków i odpowiedzialności.

3. Tworzy się stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka do spraw sportu i rekreacji merytorycznie podległe Burmistrzowi Świecia, który ustala jego zakres obowiązków i odpowiedzialności.

4. Strukturę, podział kompetencji określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka opracowany i zatwierdzony przez kierownika Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza Świecia.

§ 10. Kierownik Ośrodka może powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

§ 11. Kierownik Ośrodka może na okres organizacji festiwali powołać dyrekcję festiwali.

§ 12. Do dokonywania czynności prawnych, z zakresu kultury upoważniony jest kierownik Ośrodka, natomiast z zakresu sportu i rekreacji – zastępca kierownika.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa.

§ 12. 1. Ośrodek samodzielnie gospodaruje przekazaną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez kierownika w granicach dotacji przyznanych przez Radę Miejska w Świeciu.

3. Działalność Ośrodka finansowana jest z dotacji i z dochodów własnych.

4. Źródłami dochodów finansowych mogą być także środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych, darowizny, spadki, zapisy i inne wpływy.

§ 13. Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna i sportowa działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a dochody uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 14. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Świecie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe.

§ 15. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Burmistrza Świecia lub kierownika Ośrodka.

§ 16. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:49:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2101