Uchwała Nr 198/04

Uchwała Nr 198/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z późn. zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami),

uchwala się co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Załącznik do uchwały Nr 198 /04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ŚWIECIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zwana dalej “Biblioteką” działa na podstawie :

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539) z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 123 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 4. niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest jednostka organizacyjną Gminy Świecie.

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Świecie.

§ 4. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Świecie.

§ 5. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do samorządowego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Świecie.

§ 6. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Świecia.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

§ 7. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miejscowości, a w otoku nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.

Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki.

§ 8.1. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

2. Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Świecie.

§ 9. Do zakresu działania Biblioteki, w szczególności należy :

 1. gromadzenie , opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 4. popularyzowanie książek i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy Świecie,
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych : katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. udostępnianie (w miarę możliwości ) komputerowych programów i własnych opracowań oraz informacji za pośrednictwem internetu,
 7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 9. podejmowanie innych działań dla zaspakajania czytelniczych i informacyjnych potrzeb środowiska.

Rozdział III

Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10.1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

 1. Kierownika Biblioteki zatrudnia i zwalnia Burmistrz Świecia.
 2. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika Biblioteki ustala Burmistrz.

  § 11. 1 W Bibliotece są zatrudnieni :

  • pracownicy służby bibliotecznej,
  • pracownicy obsługi.
   1. Pracowników, o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia kierownik Biblioteki.

   § 12. Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien posiadać kierownik Biblioteki i pracownicy Biblioteki określają odrębne przepisy.

   § 13. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

   § 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin Organizacyjny nadany przez kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Świecia.

   § 15. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki oraz stowarzyszenia o charakterze doradczym i opiniodawczym.

   Rozdział IV

   Gospodarka finansowa Biblioteki

   § 16 Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Świecie, z dochodów własnych, darowizn i innych źródeł.

   § 17. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

   § 18. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi roczny plan finansowy zatwierdzony przez kierownika Biblioteki, w granicach przyznanych dotacji przez Radę Miejską.

   § 19. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji i dochodów własnych.

   § 20. Źródłami dochodów mogą być także środki z funduszy pomocowych krajowych i zagranicznych, darowizny, spadki, zapisy i inne wpływy.

   § 21. Majątek Biblioteki stanowi własność Gminy Świecie.

   Rozdział V

   Postanowienia końcowe

   § 21. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

   U z a s a d n i e n i e

   Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego wydają akt o utworzeniu instytucji kultury. Instytucje kultury działają na podstawie statutu. Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej został opracowany na podstawie przepisów wyżej wymienionej ustawy oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

  metryczka


  Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
  Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:46:32)

  Ostatnia zmiana: brak zmian
  Liczba odsłon: 2435