Uchwała Nr 197/04

Uchwała Nr 197/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świecie – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 tej ustawy oraz art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539

z późn. zmianami), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Świecie o nazwie: Miejska Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Świeciu.

§ 2. Terenem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu jest obszar Gminy Świecie.

§ 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zorganizowana zostaje w formie instytucji kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Gminy Świecie spowoduje wyodrębnienie z Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji biblioteki.

Jako oddzielna instytucja kultury, Miejska Biblioteka Publiczna uzyska osobowość prawną

z chwilą wpisania jej do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez gminę.

Biblioteka będzie mogła samodzielnie wykonywać zadania statutowe, pozyskiwać fundusze pozabudżetowe na prowadzenie swojej działalności oraz uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, dla których warunkiem jest samodzielność w procesie tworzenia, upowszechniania i ochronie kultury.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2119