Uchwała Nr 195/04

Uchwała Nr 195 /04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego sposobu obliczania “wagi P5” dotyczącej dodatku na finansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami )

uchwala się co następuje:

§ 1 Złożyć zdecydowany protest wobec sposobu obliczania wagi P5 dotyczącej dodatku na finansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004.

§ 2 Treść protestu będącego załącznikiem do niniejszej uchwały przesłać do wymienionych poniżej podmiotów.

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 2. Związek Miast Polskich.
 3. Związek Powiatów Polskich.
 4. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
 5. Prezesa Rady Ministrów.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 195/04

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004 r.

Rada Miejska w Świeciu protestuje przeciwko przyjętemu sposobowi obliczania wagi P5 dotyczącej dodatku na finansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004. Przyjęte rozwiązanie daje możliwość sfinansowania zaledwie około 5% przyrostu kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Jest w związku z tym rażąco sprzeczne z art.5a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami ).

Procedura awansu zawodowego nauczycieli określona w ustawie Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 744 z późn. zmianami), a dotycząca w szczególności zdobycia stopnia nauczyciela dyplomowanego jest tak określona, że w chwili obecnej prawie 100% wniosków jest przez komisje kwalifikowanych pozytywnie. W naszej Gminie wszyscy nauczyciele mianowani, którzy do 2006 roku nie przejdą na emeryturę odbywają staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż ten dla części z nich zakończy się za rok, a dla pozostałych za dwa lata. Z ogółu zatrudnionych 77% to nauczyciele mianowani i dyplomowani. Za dwa lata w naszych szkołach będzie więc pracowało około 70% nauczycieli dyplomowanych (pozostali przejdą na emeryturę). Tymczasem wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego jest o 20% wyższe od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego. Na skutek tej sytuacji przyrost kosztów na wynagrodzenia nauczycieli w naszej Gminie wzrośnie o około 13% - wyliczony wzrost kosztów wynosi w Gminie Świecie 1 356 000 zł. Tymczasem wzrost subwencji oświatowej z tego tytułu obliczony przy założeniu, że wszyscy obecni nauczyciele mianowani staną się dyplomowanymi wyniesie zaledwie 68 000 zł. W chwili obecnej skutki awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego nie są odczuwalne ze względu na wynoszącą trzy lata długość stażu. Sytuacja ta radykalnie zmieni się za dwa lata , a częściowo już za rok. Zapowiedzi Ministerstwa dotyczące wydłużenia procedury awansu spowodowały, że nauczyciele mianowani powszechnie rozpoczęli tę procedurę. Zmiana ustawy nie może więc ich już objąć. Oznacza to, że przy obecnym sposobie obliczenia wagi P5 w algorytmie sytuacja powyżej przedstawiona jest nieuchronna i spowoduje załamanie finansowania zadań oświatowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004 tylko pozornie uwzględniło postulaty samorządów aby naliczana część oświatowa subwencji ogólnej obejmowała wzrost kosztów z tytułu awansu zawodowego nauczycieli. Odbieramy tę sytuację jako swoistą manipulację i domagamy się jej szybkiej zmiany oraz przestrzegania prawa gwarantującego jednostkom samorządu terytorialnego pełne finansowanie zadań oświatowych.

U z a s a d n i e n i e

W Dz. U. nr 225, poz. 2231 z 2003 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004. W załączniku do tego rozporządzenia jest umieszczony algorytm służący do obliczenia części oświatowej subwencji ogólnej. Elementem tego algorytmu jest sposób obliczenia wagi P5 służącej do obliczenia wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli. Jest to jednocześnie jedyny element algorytmu mający bezpośrednie odniesienie do części wydatków związanych z wynagrodzeniami co pozwala na odniesienie się do wprowadzonej przez MENiS zasady obliczenia tych wydatków. Jest to o tyle istotne, że ustawa o systemie oświaty w art. 5a ust. 3 gwarantuje finansowanie kosztów wynagrodzeń przez Państwo. Poniżej przedstawione są wyliczenia kosztów jako skutków awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycieli mianowanych zatrudnionych w Gminie Świecie. Symulacja wykonana jest przy założeniu, że wszyscy nauczyciele mianowani uzyskają taki awans co w zasadzie gwarantuje im obecna procedura, natomiast liczba nauczycieli stażystów i kontraktowych nie zmieni się.

Porównanie skutków wynikających z algorytmu oraz z rzeczywistego wzrostu kosztów po awansie zawodowym nauczycieli mianowanych.

1. Sytuacja bieżąca

struktura

wykształc.

Liczba uczniów

waga

liczba ucz

przeliczen

Standard

A

Kwota

subwencji

Nr wagi

3995

0,0316949

126,62132

2658,45

336 616 zł

P5

2. Nauczyciele mianowani awansują na stopień nauczyciela dyplomowanego

struktura

wykształc.

Liczba uczniów

waga

liczba ucz

przeliczen

Standard

A

Kwota

subwencji

Nr wagi

3995

0,038117

152,27742

2658,45

404 822 zł

P5

 1. Przyrost środków wynikający z algorytmu

  Ka = 404822 zł. – 336616 zł. = 68206 zł.

 2. Kalkulacja rzeczywistego wzrostu kosztów

   

  Koszty

  Stażyści

  Kontraktowi

  Mianowani

  Dyplomowani

  Razem

  Plan 2004

  765 700

  1 331 500

  6 783 000

  1 124 100

  10 004 300

  Po awansie

  765 700

  1 331 500

  0

  9 263 700

  11 360 900

 3. Różnica wydatków

Krz. = 11 360 900 zł. – 10 004 300 zł. = 1 356 600 zł.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:35:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2100