Uchwała Nr 194/04

UCHWAŁA NR 194/04

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarowania na gruntach w strefie ochronnej “Frantschach” Świecie S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z 1995r. z późn. zmianami),

uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan gospodarowania na gruntach w strefie ochronnej “Frantschach” Świecie S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Opracowanie “Aktualizacji planu gospodarowania gruntami w strefie ochronnej Fratschach Świecie S.A.” to podjęcie działań zmierzających do wygaśnięcia decyzji w sprawie utworzenia strefy ochronnej. W powyższym planie zostały uwzględnione aktualne ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego zawartych w Uchwałach Rady Miejskiej w Świeciu.

W okresie wyłożenia powyższego planu do wglądu publicznego w dniach od 3 listopada do 8 grudnia 2003r. nie wniesiono żadnych uwag i uzyskane wcześniej pozytywne opinie w tym także Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Wobec powyższego przedkładam projekt uchwały Radzie Miejskiej w Świeciu w celu zatwierdzenia planu gospodarowania gruntami w strefie ochronnej “Frantschach” Świecie S.A.

Załącznik dostępny jest w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego w Świeciu. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:32:35)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:43:12)
Zmieniono: informacja o załączniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2045