Uchwała Nr 193/04

Uchwała Nr 193/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 lutego 2004r

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu
na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz
§ 61 ust. 1 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 3, poz. 47),

uchwala się co następuje:

§1 Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2004 rok, stanowiące załączniki do uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi Świecia.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania .

Przedłożone plany pracy Komisji na 2004 – Rada – w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 lutego 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (3 marca 2004, 10:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832