Uchwała Nr 118/03

Uchwała Nr 118/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przyjęcia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2003r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami) oraz art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz. 48 z późn. zmianami).

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2003r. Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w terminie do 31 sierpnia 2003r.

§ 2

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku powinna zawierać

następujące elementy.

1.Dochody ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w ujęciu

tabelarycznym z podaniem:

a) dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2003r. oraz przyjętych

zmian do 30 czerwca 2003r.

b) wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2003r.

c) procentowego wykonania dochodów z pkt 1b w stosunku do aktualnego planu

dochodów z pkt 1a.

2. Wydatki ogółem w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

przedstawić w następujący sposób:

a) w formie tabelarycznej w szczegółowości takiej jak określona została dla dochodów w punktach od 1a do 1c.

3. W części opisowej zawrzeć ogólne informacje o wykonaniu dochodów i zadań bieżących.

4. Informacja z wykonania planu finansowego wydatków bieżących jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

§ 3

W informacji za I półrocze podać ogólną kwotę przychodów budżetowych i rozchodów budżetowych.

§ 4

Zadania inwestycyjne przedstawić następująco:

- kwoty zaplanowane w budżecie na 2003r.

- kwoty ze źródeł pozabudżetowych,

- kwoty wydatków niewygasających,

- zaawansowanie finansowe na 30 czerwca 2003r.,

- zastosowana procedura udzielenia zamówienia publicznego i firma wykonująca

zadania.

§ 5

Informacja z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna zawierać:

- planowaną kwotę przychodów Funduszu oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2003r,

- zaawansowanie poszczególnych wydatków z Funduszu za I półrocze 2003r.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Burmistrz Świecia, w terminie do dnia 31 sierpnia 2003r, zgodnie z zapisem ustawowym, przedstawia Radzie Miejskiej w Świeciu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za pierwsze półrocze 2003r.

Art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych nakłada na Radę Miejską obowiązek określenia zakresu i formy sporządzenia takiej informacji.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 czerwca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 12:16:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2264