Uchwały Nr 117/03

Uchwała Nr 117 / 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przejęcie na wniosek od Skarbu Państwa 268/1401 części zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa 268/1401 części nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 5 oznaczonej jako działka nr 1148/3, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 13759, zabudowanej budynkiem biurowo-mieszkalnym na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie w związku z tym, że przedmiotowa część nieruchomości ma służyć Gminie Świecie dla zaspokajania jej statutowych potrzeb.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość położona w Świeciu przy ul. Sądowej 5 stanowi współwłasność Gminy Świecie w 527/1401 częściach i w 874/1401 częściach Skarbu Państwa.

Starosta Świecki w dniu 8 maja 2002r. decyzją znak GN-III-7012/8/02 wygasił w 425/1401 częściach nieruchomości trwały zarząd dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu.

Natomiast pismem z dnia 9 lipca 2002r. znak GN-III-7012/8/2002 wyraził zgodę na przekazanie Gminie Świecie 268/1401 części przedmiotowej nieruchomości. Udział ten składa się z 6 pomieszczeń biurowych położonych na II piętrze oraz strychu.

Pomieszczenia te będą służyły Gminie na zaspokojenie jej statutowych potrzeb.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 czerwca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 12:12:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2316