Uchwała Nr 116/03

Uchwała Nr 116 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 18/1, 18/2 położonych we wsi Polski Konopat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591ze zmianami ) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr.15 z 1999r. poz.139 ze zmianami).

Rada Miejska

uchwala:

§1

Przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 18/1, 18/2 położonych we wsi Polski Konopat z przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Działki nr 18/1, 18/2 położone we wsi Polski Konopat stanowią własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Gmina Świecie na wniosek mieszkańców zamierza na w/w terenie urządzić place zabaw oraz boisko sportowe.

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa może powyższy grunt przekazać Gminie jeżeli planowane zagospodarowanie będzie zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym uzasadnione jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem działek nr 18/1, 18/2 pod sport i rekreację.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 czerwca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 12:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2003