Uchwała Nr 115/03

Uchwała Nr 115/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1/5 i części działki nr 1/1 położonych we wsi Sulnówko gmina Świecie

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717) oraz uchwał Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 426/02 z dnia 21 lutego 2002 roku i Nr 468/02 z dnia 29 sierpnia 2002 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

R a d a M i e j s k a

uchwala :

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.

 2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

 3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,

 2. granice oraz zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie,

 3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych, dotyczących terenów:

1) objętych uchwałą - jako podstawa prawna,

2) graniczących z terenami objętymi uchwałą - jako materiał pomocniczy.

§ 4

Ilekroć w uchwale lub w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: “Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", “Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", “Ustawa o drogach publicznych", “Ustawa o gospodarce nieruchomościami”, “Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych" i inne regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,

 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały,

 4. funkcji usługowej- należy przez to rozumieć również funkcję handlową.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 6

1. Dla terenu objętego planem ustala się odpowiednio następujące funkcje:

 1. mieszkaniową jednorodzinną – oznaczoną symbolem MN
 2. mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudowaniami gospodarczymi – oznaczoną symbolem MR,
 3. rzemieślniczą – oznaczoną symbolem R,
 4. usług nieuciążliwych – oznaczoną symbolem U,
 5. komunikacyjną – oznaczoną symbolem KDDw
 6. zieleni ochronnej – oznaczoną symbolem ZO
 7. infrastrukturalną z przeznaczeniem na elektrownię wodną - oznaczoną symbolem EW.

 1. Jeżeli symbol oznaczający sposób użytkowania występuje po myślniku “-“ wówczas oznacza on, że funkcja nim określona stanowi wyłącznie dopuszczalne uzupełnienie pierwszej, jest realizowana dopiero w drugiej kolejności.

 2. Jeżeli symbole oznaczające sposoby użytkowania występują po ukośniku “/” wówczas wymienione sposoby użytkowania traktowane są równorzędnie i mogą występować zarówno samodzielnie, jak i łącznie.

 3. Teren objęty planem jest położony w obrębie geodezyjnym Sulnówko.

 4. Wprowadza się linie zabudowy:

  1. minimum 15 m od zewnętrznej krawędzi drogi gminnej,

  2. minimum 4 m od granicy terenu komunikacyjnego w przypadku dróg niepublicznych.

§ 7

 1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez adaptację istniejącej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami infrastrukturalnymi.

 2. W przypadku lokalizacji nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących bezpośrednio obsłudze terenu objętego planem należy zachować następujące zasady:

 1. nakaz korzystania z wodociągu wiejskiego,

 2. w przypadku braku wodociągu ogólnodostępnego dopuszcza się korzystanie z własnego ujęcia,

 3. nakaz podłączenia się do urządzeń elektroenergetycznych,

 4. nakaz podłączenia się do grupowego systemu kanalizacji sanitarnej, za zgodą i na warunkach jej dysponenta.

 5. ścieki roztopowe i deszczowe z terenów rzemiosła, usług, dróg i placów utwardzonych należy odprowadzać do kanalizacji ściekowej, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych.

 6. dopuszcza się budowę urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi, wyłącznie w przypadkach niemożności podłączenia się do grupowego lub komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,

 7. nakaz stosowania ekologicznych systemów grzewczych,

 8. nakaz wywozu odpadów komunalnych i innych na wysypisko śmieci.

 1. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określają dysponenci sieci i przepisy szczególne.

 2. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek lub może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

§ 9

1. Teren objęty planem znajduje się na terenie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Na terenie ww obszaru wprowadza się następujące ograniczenia:

 1. maksymalne ograniczenie przekształcania powierzchni ziemi przez różnego rodzaju prace ziemne,
 2. zachowanie wysokiej estetyki i harmonii z krajobrazem nowopowstających obiektów budowlanych,
 3. prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami i wodno-ściekowej.

§ 10

 1. Teren działki położony jest w strefie B ochrony konserwatorskiej.
 2. Wymagane jest odpowiednio uzgodnienie z właściwym konserwatorem zabytków:
  1. projektu zabudowy terenu,
  2. przebudowy obiektów zabytkowych,
  3. lokalizacji nowych obiektów,
  4. korekty układu przestrzennego,
  5. projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 11

Ustalenia dla terenu 1 MN-U/R

 1. Teren 1 MN-U/R przeznacza się pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem jako uzupełnienia, funkcji usługowej i rzemieślniczej.
 2. Wprowadza się zasadę realizacji jednego budynku mieszkalnego wolnostojącego na jednej działce budowlanej.
 3. Na każdej działce budowlanej dopuszcza się realizację budynku garażowego.
 4. Dla projektowanej zabudowy ustala się następujące warunki
  1. ogranicza się wysokość zabudowy mieszkalnej (usługowej, rzemieślniczej) do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
  2. ogranicza się wysokość zabudowy garażowej do 1 kondygnacji,
  3. zasadę nachylenia połaci dachowych wszystkich budynków 30-450.
 5. Nowa zabudowa winna nawiązywać do elementów tradycyjnej formy architektonicznej charakterystycznej dla okolicznej zabudowy.
 6. Obsługę parkingową obszaru objętego planem zapewnia się poprzez:

1) wyznaczenie w granicach własnych nieruchomości minimum 1 miejsca parkingowego lub garażu na 1 mieszkanie w przypadku występowania funkcji mieszkaniowej,

2) utworzenie w granicach własnych nieruchomości minimum 3 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej w przypadku występowania funkcji usługowej i rzemieślniczej

7. Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimum 700 m2.

§ 12

Ustalenia dla terenu 2 ZO

Teren 2 ZO przeznacza się pod funkcję zieleni ochronnej.

§ 13

Ustalenia dla terenu 3 RP/RO

 1. Teren 3 RP/RO przeznacza się pod równorzędne funkcje upraw polowych, sadowniczych i ogrodniczo-warzywniczych.
 2. Na ww terenie wprowadza się zakaz zabudowy.

§ 14

Ustalenia dla terenu 4 MR

 1. Teren 4 MR przeznacza się pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną wraz z zabudowaniami gospodarczymi.
 2. Adaptuje się istniejące budynki.
 3. W przypadku powstania nowej zabudowy lub wymiany starej ustala się następujące warunki:
   1. ogranicza się wysokość zabudowy mieszkalnej do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
   2. ogranicza się wysokość zabudowy garażowo-gospodarczej do 1 kondygnacji,
   3. zasadę nachylenia połaci dachowych wszystkich budynków 30-450.
 4. Nowa lub wymieniona zabudowa winna nawiązywać do elementów tradycyjnej formy architektonicznej charakterystycznej dla okolicznej zabudowy.

 5. Na działce należy urządzić minimum jedno miejsce postojowe (dopuszcza się garaż).

§ 15

Ustalenia dla terenu 5 EW

  1. Teren 5 EW przeznacza się pod lokalizację małej elektrowni wodnej i innych urządzeń, obiektów i sieci infrastrukturalnych niezbędnych do prawidłowego działania elektrowni oraz zieleń ochronną.
  2. Adaptuje się istniejący budynek z przeznaczeniem pod mieszkanie dla właściciela elektrowni wodnej.
  3. Adaptuje się istniejący przebieg rzeki Wyrwy z możliwością jego zmian w obrębie elektrowni (w szczególności poprzez wykonanie przepławki).
  4. Korzystanie z wody do celów energetycznych nie może powodować szkód na działkach przyległych do rzeki, znajdujących się w zasięgu spiętrzonej wody.
  5. Na działce należy urządzić minimum jedno miejsce postojowe (dopuszcza się garaż).

§ 16

Ustalenia dla terenu 6 KDDw

  1. Teren 6 KDDw przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, drogę dojazdową wewnętrzną.
  2. Nakaz realizacji:
  1. pieszojezdni o szerokości minimum 5 m,
  2. placu nawrotowego o minimalnych parametrach 12m x 10 m.

§ 17

Ustalenia dla terenu 7 MN

 1. Teren 7 MN przeznacza się pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
 2. Na każdej działce budowlanej dopuszcza się realizację budynku garażowego.
 3. Dla projektowanej zabudowy ustala się następujące warunki
  1. ogranicza się wysokość zabudowy mieszkalnej do 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe),
  2. ogranicza się wysokość zabudowy garażowej do 1 kondygnacji,
  3. zasadę nachylenia połaci dachowych wszystkich budynków 30-450.
 4. Nowa zabudowa winna nawiązywać do elementów tradycyjnej formy architektonicznej charakterystycznej dla okolicznej zabudowy.
 5. Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o powierzchni minimum 300 m2.

 6. Na działce należy urządzić minimum jedno miejsce postojowe (dopuszcza się garaż).

 7. Dopuszcza się zabudowę w formie bliźniaczej.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 19

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 20

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18.10.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.).

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1/1 położonej we wsi Sulnówko uzyskał pozytywne opinie a w okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu – nie wniesiono uwag.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 czerwca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 12:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1791