Uchwała Nr 114/03

Uchwała Nr 114/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/7, 64/6 położonych przy ul. Łukasiewicza oraz działki nr 64/9 położonej przy ul. M. Curie- Skłodowskiej w Świeciu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Nr 466/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 sierpnia 2002 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

R a d a M i e j s k a

uchwala:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.

 2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

 3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustalenia planu określają:

 1. przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające teren objęty planem,

 2. zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

 3. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych, dotyczących terenów:

1) objętych uchwałą - jako podstawa prawna,

2) graniczących z terenami objętymi uchwałą - jako materiał pomocniczy.

§ 4

Ilekroć w uchwale lub w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,

 2. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: “Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", “Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", “Ustawa o drogach publicznych", “Ustawa o gospodarce nieruchomościami”, “Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych" i inne regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,

 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 6

 1. Dla terenu objętego planem ustala się funkcję mieszkaniową jednorodzinną – oznaczoną symbolem MN.
 2. Teren objęty planem jest położony w obrębie geodezyjnym Świecie.

§ 7

 1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez adaptację istniejącej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi.

 2. W przypadku lokalizacji nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących bezpośrednio obsłudze terenu objętego planem należy zachować następujące zasady:

 1. nakaz podłączenia się do wodociągu miejskiego,

 2. nakaz podłączenia się do urządzeń elektroenergetycznych,

 3. nakaz podłączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej,

 4. ścieki roztopowe i deszczowe z utwardzonego placu przy obecnie istniejącym budynku usługowym należy odprowadzać do kanalizacji ściekowej, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych,

 5. nakaz stosowania ekologicznych systemów grzewczych,

 6. nakaz wywozu odpadów komunalnych i innych na wysypisko śmieci.

 1. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określają dysponenci sieci i przepisy szczególne.

 2. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1 MN

§ 8

 1. Teren 1 MN przeznacza się pod funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
 2. Adaptuje się istniejący budynek usługowy bez prawa rozbudowy i nadbudowy oraz zwiększania uciążliwości dla otoczenia.
 3. Wprowadza się zasadę realizacji jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej w formie budynku wolnostojącego lub zblokowanego.
 4. Na każdej działce budowlanej dopuszcza się realizację garażu wbudowanego w budynek mieszkalny.
 5. Projektowana zabudowa winna posiadać wysokość i kształt dachu, jak sąsiednia zabudowa mieszkalna.

§ 9

 1. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy utworzyć drogę wewnętrzną lub drogę konieczną przez działki mające taką dostępność.
 2. Obsługę parkingową obszaru objętego planem zapewnia się poprzez wyznaczenie w granicach własnych nieruchomości minimum 1 miejsca postojowego w garażu na 1 mieszkanie.
 3. Linia zabudowy winna być oddalona minimum 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 10

 1. Dopuszcza się podział nieruchomości na działki budowlane nie mniejsze niż 200 m2, z zastrzeżeniem ustępu 2.
 2. W celu powiększenia działek sąsiednich dopuszcza się podział nieruchomości bez ograniczeń
 3. Powyższe podziały są możliwe pod warunkiem uzyskania dostępności nowo powstałych działek do drogi publicznej zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 11

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 12

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 13

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18.10.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.).

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 64/7, 64/6 położonych przy ul. Łukasiewicza oraz działki przy ul. M.C. Skłodowskiej uzyskał pozytywne opinie a w okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu nie wniesiono uwag.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 czerwca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 11:11:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1959