Uchwała Nr 113/03

Uchwała Nr 113/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 26 czerwca 2003r

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej kontroli kompleksowej dot. działalności Ś w i e t l i c y Profilaktyczno - Wychowawczej “ Gniazdo “.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

  1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej kontroli kompleksowej dot. działalności Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej “ Gniazdo “ stanowiący załącznik do uchwały wraz z wnioskiem Nr 2 o treści:

  1. Podjąć działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania Świetlicy na osiedlu Miasteczko poprzez pozyskanie sąsiednich pomieszczeń niewykorzystanych i zaniedbanych ( wybite szyby ).

Właściciel obiektu ( ZEC sp. z o.o. ) mógłby do momentu zagospodarowania na inne cele udostępnić pomieszczenia nieodpłatnie ".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniach 24 – 28 marca br przeprowadził kontrolę dot. działalności Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej “ Gniazdo “.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu wraz z przyjętym przez Komisję wnioskiem nr 2.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (26 czerwca 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 11:08:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1895