Uchwała Nr 112/03

Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 133 z 2003r,poz. 1860

Uchwała Nr 112 / 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 maja 2003r.

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i określenia warunków sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Ustalić dla terenu Gminy Świecie maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w ilości 90.

§ 2

Określa się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych :

 1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się dla punktów zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 100 mb od placówek oświatowo – wychowawczych i budynków kultu religijnego.

 2. Odległość o której mowa w pkt 1 liczona jest od wyjścia z lokalu, którego wniosek dotyczy po najbliższej drodze bitej do wejścia na teren nieruchomości placówek o których mowa w pkt 1.

 3. Całkowity zakaz wydawania zezwoleń na sprzedaż wszelkich napojów alkoholowych dotyczy targowisk, przyczep campingowych, straganów.

 4. Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) na terenie plaż.

§ 3

Określa się następujące zasady i warunki sprzedaży napojów alkoholowych :

 1. Wprowadza się następujący podział lokali gastronomicznych, w których prowadzi się sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do spożycia wyłącznie w lokalu :

 1. pijalnie piwa i punkty małej gastronomii – dopuszcza się tylko sprzedaż piwa,

 2. cukiernie – dopuszcza się sprzedaż napojów alkoholowych do 18 %,

 3. kawiarnie, kluby, restauracje, bary – to lokale z obsługą kelnerską, w których konsumpcja odbywa się przy stolikach – dopuszcza się sprzedaż wszystkich alkoholi.

 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się wyłącznie w lokalu, którego dotyczy zezwolenie na sprzedaż, z wyjątkiem lokali z obsługą kelnerską.

 2. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na wolnym powietrzu w tzw. letnich ogródkach może odbywać się z zachowaniem następujących zasad :

 1. ogródek piwny, letnią kawiarenkę może prowadzić przedsiębiorca posiadający stałe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

 2. sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa może być prowadzona w wydzielonym i ogrodzonym miejscu na wolnym powietrzu (letnia kawiarenka, ogródek piwny) po spełnieniu wymogów dot. punktów gastronomicznych,

 3. miejsce, w którym sprzedaje się i spożywa napoje alkoholowe musi być wyraźnie oddzielone od pozostałego terenu i posiadać zapewnione warunki sanitarne,

 4. sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w letnich kawiarenkach i ogródkach piwnych tylko wówczas, gdy kawiarenka lub ogródek usytuowane są bezpośrednio przed lokalem, na jego tarasie lub innym miejscu z nim związanym,

 5. sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i piwa podczas imprez na wolnym powietrzu dodatkowo wymaga zgody organizatora imprezy.

 1. Jeżeli punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży nie spełnia wymogu odległości nie mniejszej niż 100 mb od placówek, o których mowa w § 2 ust. 1 to sprzedaż i podawanie tych napojów może odbywać się wyłącznie w czasie zamknięcia tych placówek. Sprzedaż w innym czasie jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii osób reprezentujących te placówki.

 2. Wszystkie lokale, w których sprzedaje się napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży muszą posiadać czynną toaletę.

 3. Właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży alkoholu :

 1. informacji o zakazie sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości i osobom do lat 18,

 2. wywieszki, na której powinien być umieszczony numer, warunki i data ważności zezwolenia.

§ 4

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu oraz powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się w pierwszej kolejności dla sklepów branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz dla placówek handlowych z wydzielonymi stoiskami o największej powierzchni sprzedaży.

§ 5

Nie wydaje się zezwoleń dla jednego przedsiębiorcy na dwa rodzaje punktów sprzedaży (sprzedaż detaliczna i gastronomia) znajdujące się w pomieszczeniach połączonych ze sobą wspólnym przejściem, korytarzem, zapleczem.

§ 6

Niewykonanie obowiązków określonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 251/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 17 sierpnia 2000r w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Świecie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz uchwała Nr 362/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 sierpnia 2001r w sprawie zmiany w uchwale Nr 251/2000 Rady Miejskiej w Świeciu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Nr 251/2000 z dnia 17 sierpnia 2000r.

Uregulowania dotyczą przede wszystkim liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyj. piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, których maksymalną liczbę ustalono na 90.

Wprowadzenie takiego zapisu nie spowoduje zwiększenia dostępności do alkoholu wysokoprocentowego, ponieważ zostanie zachowany taki sam limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych jaki obowiązywał obecnie.

Na dzień dzisiejszy liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu ( z wyj. piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 30, z czego wykorzystanych jest 30, natomiast liczba punktów sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 60, z czego wykorzystanych jest 39.

Dokonanie łącznego zapisu liczby punktów sprzedaży zaspokoi potrzeby przedsiębiorców w nowo powstających placówkach detalicznych oraz tych, które od dłuższego czasu ubiegają się o takie zezwolenie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 11:05:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3474