Uchwała nr 110/04

Uchwała Nr 110/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Przyjąć zmiany w Statucie Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy określone w uchwale

Nr XIX/2/2003 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy z dnia 24 kwietnia

2003 r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i ej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Zlewni “WDY” proponuje wszystkim gminom tworzącym Związek przyjęcie uchwały wprowadzającej zmiany do Statutu uchwalonego przez Zgromadzenie, a dotyczących spraw proceduralnych związanych z głosowaniem, powołaniem stałej Komisji (Rewizyjnej) oraz spraw administracyjnych związanych z obsługą Związku.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 lutego 2004, 10:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1942