Uchwała Nr 109/03

Uchwała Nr 109/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 maja 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia
27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
GFOŚr i GW na rok 2003 zmieniona:

 • Uchwałą Nr 93/03 Rady Miejskiej z dnia 3 kwietnia 2003r.

 • Zarządzeniem nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.

 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 167.751,-zł, plan po zmianach wynosi
  54.903.080,- zł.

  w złotych

  Dział

  Rozdz.

  §

  Określenie dochodów

  Zwiększenie planu

  Zmniejszenie planu

  Plan po zmianach

  751

     

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

   

  18.798

   

  --------

   

  23.808

   

  75110

  201

  Referenda ogólnokrajowe, konstytucyjne – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

   

  18.798

   

  --------

   

  18.798

  801

     

  Oświata i wychowanie

  6.085

  --------

  423.097

   

  80101

  201

  Szkoły podstawowe – dotacja celowa
  z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

   

  6.085

   

  --------

   

  6.085

  853

     

  Opieka społeczna

  133.116

  --------

  3.414.568

   

  85314

  201

  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

   

   

  127.700

   

   

  --------

   

   

  2.296.800

  Dział

  Rozdz.

  §

  Określenie dochodów

  Zwiększenie planu

  Zmniejszenie planu

  Plan po zmianach

   

  85316

  201

  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
  i wychowawcze – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie

   

   

  9.752

   

   

  --------

   

   

  54.552

   

  85395

   

  Pozostała działalność

  5.416

  --------

  63.816

     

  201

  Dotacja celowa na zadania zlecone
  z budżetu państwa

  5.416

  --------

  5.416

       

  Razem

  167.751

  --------

  54.903.080

   

 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.255.751,-zł, plan po zmianach wynosi
  56.591.080,- zł.

w złotych

Dział

Rozdz.

§

Określenie wydatków

Zwiększenie planu

Zmniejszenie planu

Plan po zmianach

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

338.000

-------

2.940.000

 

70005

 

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

300.000

-------

1.422.000

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

-------

1.209.940

 

70095

6050

Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38.000

-------

253.000

750

   

Administracja publiczna

-------

15.000

5.429.623

 

75095

 

Pozostała działalność

-------

15.000

1.659.543

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-------

15.000

62.930

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

 

18.798

 

--------

 

23.808

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe, konstytucyjne

18.798

--------

18.798

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

2.500

--------

2.500

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

6.000

--------

6.000

   

4300

zakup usług pozostałych

10.298

--------

10.298

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000

-------

852.000

 

75416

 

Straż Miejska

10.000

-------

685.000

   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

-------

15.000

757

   

Obsługa długu publicznego

-------

700.000

2.250.000

             

Dział

Rozdz.

§

Określenie wydatków

Zwiększenie planu

Zmniejszenie planu

Plan po zmianach

 

75704

8020

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych.

 

 

 

-------

 

 

 

700.000

 

 

 

1.000.000

801

   

Oświata i wychowanie

486.385

------

17.230.545

 

80101

 

Szkoły podstawowe

291.485

------

9.861.445

   

3110

świadczenia społeczne

6.085

------

6.085

   

4010

wynagrodzenia osobowe

220.000

------

5.252.460

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

40.000

------

983.900

   

4120

składki na Fundusz Pracy

5.400

------

134.300

   

4440

odpis na z.f.ś.s.

20.000

------

383.800

 

80110

 

Gimnazja

192.900

------

5.638.600

   

4010

wynagrodzenie osobowe

150.000

------

3.138.400

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

27.000

------

605.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

3.700

------

82.600

   

4440

odpis na z.f.ś.s.

12.200

------

240.700

 

80195

 

Pozostała działalność

2.000

------

45.000

   

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.000

------

22.500

851

   

Ochrona zdrowia

115.000

------

628.630

 

85111

6620

Szpitale ogólne – dotacja celowa dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

15.000

 

 

------

 

 

15.000

 

85117

6060

Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze – wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

100.000

 

 

------

 

 

100.000

853

   

Opieka społeczna

162.868

------

7.832.128

 

85314

3110

Zasiłki i pomoc w naturze – świadczenia społeczne

127.700

------

4.096.800

 

85316

4300

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze – zakup usług pozostałych

 

9.752

 

------

 

54.552

 

85395

 

Pozostała działalność

25.416

------

133.816

   

3110

świadczenia społeczne

5.416

------

63.816

   

4300

zakup usług pozostałych

20.000

------

48.600

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

334.700

15.000

6.129.400

Dział

Rozdz.

§

Określenie wydatków

Zwiększenie planu

Zmniejszenie planu

Plan po zmianach

 

85401

 

Świetlice szkolne

25.100

------

838.700

   

4010

wynagrodzenia osobowe

20.000

------

607.000

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

3.000

------

115.900

   

4120

składki na Fundusz Pracy

500

------

16.000

   

4440

odpis na z.f.ś.s.

1.600

------

34.600

 

85404

 

Przedszkola

299.600

15.000

5.184.400

   

4010

wynagrodzenia osobowe

230.000

------

2.730.800

   

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

40.000

------

527.400

   

4120

składki na Fundusz Pracy

5.600

------

72.000

   

4220

środki żywności

------

15.000

353.700

   

4300

zakup usług pozostałych

5.000

------

143.200

   

4440

odpis na z.f.ś.s.

19.000

------

191.300

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

10.000

------

68.000

   

4300

zakup usług pozostałych

10.000

------

10.000

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100.000

300.000

2.980.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

-------

300.000

700.000

   

6010

wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

 

100.000

 

-------

 

100.000

   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

-------

300.000

600.000

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

500.000

-------

3.763.200

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

500.000

-------

2.860.200

   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

500.000

-------

1.500.000

926

   

Kultura fizyczna i sport

220.000

-------

1.174.000

 

92601

6050

Obiekty sportowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200.000

-------

200.000

 

92605

2550

Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu – dotacja podm.dla instyt.kultury

20.000

-------

949.000

     

Razem

2.285.751

1.030.000

56.591.080

§ 2

Zwiększa się plan wolnych środków o kwotę 1.088.000,-zł dokonując zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej – wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej – plan finansowy zadań zleconych na 2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały oraz w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej – plan finansowy GFOŚr i GW zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Główne zmiany przedstawione w tej uchwale dotyczą zwiększenia planu dochodów
i wydatków z tytułu dotacji celowych oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, które sfinansowane są z wolnych środków uzyskanych na koniec 2002 roku. Obniżony jest również plan wydatków na udzielone poręczenia, które przeznacza się na zgodnie
z wcześniejszymi zapowiedziami na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na przygotowanie
i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego przez Sejm RP w wysokości 18.438,-zł
(rozdz. 75110).

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększone zostały środki z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej o kwotę 127.700,-zł (rozdz. 85314) oraz na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 9.752,-zł (rozdz. 85316).

Otrzymaliśmy decyzję na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych na kwotę 5.416,-zł (rozdz. 85395) oraz na wyprawkę szkolną przyznaną jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne - 6.085,-zł
(rozdz. 80101).

Dotacje celowe wprowadzone zostały do planu na wydatki określone w decyzjach.

Zaplanowane w Budżecie na rok 2003 środki na potencjalną spłatę z tytułu udzielonych poręczeń, po 5 – miesiącach realizacji wydatków zostają pomniejszone o kwotę 700.000,-zł (rozdz. 75704). Od początku roku nie wystąpiły żadne spłaty, a kwota poręczeń wymagana do końca roku została ponownie przeliczona i obniżona do realnych potrzeb.

W miesiącu kwietniu przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002r. i dobry wynik finansowy jaki osiągnęliśmy w postaci “wolnych środków” sklasyfikowanych
w przychodach budżetowych pozwala rozdysponować kwotę 1.088.000,-zł na realizację poniżej zaproponowanych zadań. Pozostała kwota przeznaczona zostaje jak co roku na spłatę rat pożyczek i kredytów obciążających bieżący rok.

Środki jakie uzyskaliśmy do dyspozycji ze zmniejszenia wydatków na poręczenia oraz zwiększenia planu przychodów dają łączną kwotę 1.788.000,-zł.

Ponadto obniża się o kwotę 300.000,-zł (rozdz. 90001) plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Czaplach, Dworzysku i Ernestowie. Zadanie to planujemy realizować z udziałem środków programu SAPARD z lat 2002 i 2003, który nie został jeszcze uruchomiony. Korzystając z doświadczeń roku poprzedniego spodziewamy się uzyskać promessę na to zadanie nie wcześniej niż w miesiącu październiku i dopiero wtedy możemy rozpocząć procedurę przetargową, bo taki jest wymóg korzystania ze środków pomocowych. Biorąc pod uwagę terminy pewne jest, że z tegorocznego budżetu nie wykorzystamy pełnej zaplanowanej na budowę kanalizacji kwoty, a środki te częściowo mogą zostać przeznaczone na realizację innych zadań.

Łączna kwota 2.088.000,-zł jaką uzyskaliśmy do dyspozycji przeznaczona zostaje na niżej wymienione zadania.

 1. Wykupy gruntów – 300.000,-zł (rozdz. 70005)

  Przygotowany został wniosek o finansowanie ze środków strukturalnych
  UNI EUROPEJSKIEJ utworzenia strefy rozwoju gospodarczego Vistula Park II
  w Sulnowie.

  Zadanie to obejmuje uzbrojenie terenów przemysłowych o powierzchni około
  20 hektarów, na których mają powstać nowe zakłady pracy i co za tym idzie zwiększenie miejsc pracy.

  Warunkiem uzyskania pomocy z UE jest posiadanie przez Gminę prawa własności gruntów, na których realizowana będzie inwestycja.

 2. Dokończenie budowy budynku we Wiągu – 38.000,-zł (rozdz. 70095).

  Jest to brakująca kwota do zakończenia finansowania tego zadania.

 3. Zakup alkomatu dla Straży Miejskiej – 10.000,-zł (rozdz. 75416).

  Alkomat ma służyć do kontroli pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu i będzie wykorzystywany na potrzeby Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji.

 4. Podwyżka płac wynikająca z Karty Nauczyciela – 800.000,-zł (dział 801,
  dział 854).

  Przyjęta w uchwale budżetowej na 2002r. kwota na wynagrodzenia dla Oświaty nie uwzględniała ustawowych podwyżek plac. Na ten cel przeznaczone miały zostać środki odblokowane w trakcie roku z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń.

 5. Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny w “Starym Szpitalu” – 100.000,-zł
  (rozdz 85117).

  W związku z likwidacją oddziałów Dla Przewlekle Chorych w “Starym Szpitalu”, zmniejszyła się ilość łóżek dla osób wymagających opieki w takim zakresie. Na majątku “Starego Szpitala” będącego własnością Powiatu Świeckiego, zamierza prowadzić działalność w podobnym charakterze spółka cywilna utworzona przez pielęgniarki zatrudnione w SP ZOZ. Tworzona spółka cywilna zamierza prowadzić działalność w formie Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, na majątku wynajmowanym od Powiatu Świeckiego na korzystnych, preferencyjnych warunkach. Zatrudnienie w zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym wynosić będzie 27 - 29 osób.

  Z powodu złego stanu technicznego budynku “Starego Szpitala”, wyposażenia oraz braku własnego kapitału na rozpoczęcie działalności uzasadnione jest udzielenie pomocy finansowej z budżetu Gminy. Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny opieką obejmować będzie w dużej części mieszkańców naszej Gminy. Proponowane 100.000,-zł przeznaczone zostanie na zakup wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do remontu budynku, które umożliwią poprawne prowadzenie działalności. Zakupy zrealizowane w ramach tej kwoty będą naszą własnością użyczoną Spółce, a w przyszłości mogą zostać zamienione na udziały w spółce kapitałowej.

 6. Budowa kanalizacji – ul. Wodnej i Witosa – wniesienie wkładu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu – 100.000,-zł (rozdz. 90001)

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z tego terenu odprowadzane są układem kanalizacji lokalnej do rzeki Wdy lub gromadzone w osadnikach gnilnych. Ścieki deszczowe zrzucane są odrębnym układem kanalizacji deszczowej bez podczyszczenia do Wdy. Rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków
z rozpatrywanego rejonu miasta stanowi pilne zadanie do uregulowania.

W ramach tych środków planuje się budowę:

  • kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1160m,

  • kanalizacji deszczowej o łącznej długości 227 m,

  • osadnika szlamowego i separatora lamelowego,

  • przepompowni ścieków z przewodem tłocznym włączonym do magistrali tłocznej w ulicy Wodnej.

Ścieki wtłoczone zostaną do istniejącego magistralnego rurociągu odprowadzającego ścieki
z rejonu Śródmieścia i Starego Miasta, natomiast wody deszczowe sprowadzone będą do urządzeń podczyszczenia ścieków deszczowych, a następnie do zakola rzeki Wdy.

Powyższy zakres sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi stanowi istotny element systemu kanalizacyjnego Świecia, umożliwiając likwidację obecnych podłączeń z wylotami do Wdy.

 

 1. Modernizacja Domu Kultury – 500.000,-zł (rozdz. 92109).

Przygotowana w pełni dokumentacja techniczna wraz z projektem oraz przeprowadzona procedura zamówień publicznych na II etap modernizacji Ośrodka pozwala przyśpieszyć realizację tego zadania, a kwota 500.000,-zł zabezpiecza finansowanie wykonanych prac z II etapu.

 1. Klub Sportowy “Wda” – 20.000,-zł (rozdz. 92605)

  Zwiększa się wydatki na sport o 20.000,- zł, z przeznaczeniem na awaryjny remont kabla energetycznego zasilającego stadion “WDA”.

 2. Budowa Hali Sportowej – wykonanie projektu – 200.000,-zł. (rozdz. 92601)

  Zgodnie z przyjętą Strategią rozwoju gminy Świecie “Przygotowanie do przyszłości”, w roku 2004 zaplanowane jest rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej.

  Przygotowanie do realizacji tego projektu wymaga opracowania dużej ilości dokumentów, dlatego w pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej.

  Będąc w posiadaniu dokumentacji technicznej i prawomocnego pozwolenia na budowę, Gmina może ubiegać się o dofinansowanie realizacji tego projektu ze źródeł zewnętrznych.

  Przeznaczenie na opracowanie dokumentacji technicznej kwoty 200.000,-zł pozwoli więc nam na uzyskanie podstawowego argumentu w uzyskaniu dofinansowania budowy hali z funduszy zewnętrznych.

  Po przeanalizowaniu wszystkich elementów w tym również ekonomicznych związanych z przyszłym funkcjonowaniem hali proponuje się lokalizację hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1, na działce niewykorzystywanej przez Szkołę. Na tej wolnej działce przy ul. Sienkiewicza może zostać zlokalizowana hala o wymiarach 60 x 40 mb, natomiast pod planowane parkingi można przeznaczyć część Parku 1000-lecia. Zlokalizowanie w tym właśnie miejscu hali pozwala na jej wykorzystanie w godzinach dopołudniowych przez szkoły funkcjonujące w tej części miasta np. Szkoła Podstawowa nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

  Uzyskane odpłatności za korzystanie z hali w godzinach przedpołudniowych, będą dodatkowymi dochodami pozwalającymi na pokrycie części niezbędnych kosztów jej bieżącego utrzymania.

   

   

 3. Wyjazd dla dzieci z OPS – 20.000,-zł.

Z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowana zostanie wycieczka o charakterze turystyczno – poznawczym do Aqua – Parku w Chojnicach.

Ponadto na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przeznacza się kwotę 15.000,-zł (rozdz. 75095) ze środków zaplanowanych na różną działalność (rozdz. 75095), która ma zostać przekazana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. W ubiegłym roku zakupione zostały przez szpital kardiomonitory przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i Gminy. Finansowanie zakupu rozłożone zostało na 2 lata i miało zostać częściowo sfinansowane z przychodów szpitala w 2003r., co przy obniżonych środkach z Kasy Chorych jest niemożliwe.

W budżecie na 2003 rok zaplanowane zostały przychody w § 952 jako planowane zaoszczędzone środki w wysokości 2.400.000,-zł. W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przychody te zostają zakwalifikowane w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Niniejszą uchwałą zwiększa się przychody § 955 o kwotę 1.088.000,-zł. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 4.088.000,-zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

Zgodnie z przyjętym sprawozdaniem za rok 2002 na koniec roku na rachunku GFOŚr i GW pozostały środki w wysokości 115.691,-zł.

Do planu przychodów GFOŚr i GW wprowadza się planowane środki na początek roku w wysokości wynikającej z zamknięcia roku i jest to B.O. w wysokości 115.691,-zł.

Z kwoty tej rozdysponowuje się 24.000,-zł na poniżej wymienione zadania, natomiast pozostała kwota 91.691,-zł będzie stanowiła planowane środki na koniec roku.

 1. Edukacja ekologiczna - 10.000,-zł

  W przedstawionym zapotrzebowaniu do projektu uchwały budżetowej na edukację ekologiczną planowana była kwota 30.000,-zł.

  Jednak obniżony w stosunku do roku poprzedniego plan przychodów spowodował weryfikację wysokości wydatków. Dodatkowe środki uzyskane na koniec roku pozwalają zwiększyć plan wydatków na to zadanie i zabezpieczyć jego pełne finansowanie.

 2. Likwidacja “dzikich wysypisk” – 10.000,-zł

  Z lustracji przeprowadzonej na terenie naszej Gminy wynika, ze znajduje się wiele zanieczyszczonych przez mieszkańców obszarów, które wymagają oczyszczenia
  i wywozu nagromadzonych odpadów tzw. “dzikich wysypisk”.

 3. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami w Gminie – 4.000,-zł

Starostwo Powiatowe przygotowuje program ochrony środowiska oraz plan gospodarki odpadami, który obejmuje cały Powiat z poszczególnymi Gminami. Udział Gminy Świecie w opracowaniu tych dokumentów został ustalony na kwotę 4.000,-zl.

Obowiązek posiadania tych opracowań do dnia 30.06.2004r. nałożyła na nas ustawa prawo ochrony środowiska.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 maja 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 13:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1624