Uchwała Nr 108/03

Uchwała Nr 108/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

o wyborze przewodniczącej stałej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 63 Statutu Gminy ( Dz.U. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003r Nr 3, poz. 47 )

R a d a M i e j s k a

uchwała:

§ 1

Wybrać radną p. Halinę Szolginia na przewodniczącą stałej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 17/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. o wyborze przewodniczącej doraźnej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Przewodniczącego

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W związku z obowiązującym Statutem Gminy Świecie ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Rada dokonała zmiany powołując przewodniczącą stałej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 13:11:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974