Uchwała Nr 106/03

Uchwała Nr 106/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003r,

o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz

§ 63 Statutu Gminy Świecie ( Dz.U. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003r Nr 3, poz.47 )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wybrać p. Jana Grudzińskiego na przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 50/03 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2003r. o wyborze przewodniczącego doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego , Statutu Gminy Gminy - Rada dokonała zmiany powołując przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 13:02:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2079