Uchwała Nr 105/03

Uchwała Nr 105/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Świecie obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.

Na podstawie art.40 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

Wprowadza się w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Świecie obowiązek prowadzenia rejestracji skupu złomu metali kolorowych i złomu żeliwnego, zawierającego następujące informacje:

  1. dane osobowe ustalone na podstawie dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej lub służbowej osób dostarczających złom,

  2. ilość i rodzaj dostarczonego złomu z wyspecyfikowaniem asortymentu i daty jego dostarczenia do punktu skupu

  3. oświadczenie zbywcy o źródle pochodzenia złomu.

§ 2

Naruszenie przepisów uchwały podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób miejscowo przyjęty i w lokalnej prasie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od jej ogłoszenia w drodze obwieszczeń.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Komendant Powiatowej Policji w Świeciu wystąpił wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały. Zdaniem wnioskodawcy istniej prawdopodobieństwo, że podjęcie uchwały nakładającej na osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie skupu złomu obowiązku ewidencjonowania osób dokonujących umów sprzedaży metali kolorowych zmniejszy przestępczość w zakresie ich kradzieży i nielegalnego obrotu,

Ze względu na to, że problem kradzieży dotyczy również mienia Gminy Świecie, przeto właściwym i zasadnym jest podejmowanie wszelkich inicjatyw służących podjęciu prób przynajmniej ograniczenia bardzo negatywnego zjawiska jakim jest nagminna kradzież urządzeń i przedmiotów wytworzonych z metali kolorowych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:59:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 13:59:32)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2172