Uchwała Nr 103/03

Uchwała Nr 103/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz.1014 )

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2002.

§ 2

Udzielić absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2002r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W 2002r Gmina Swiecie uzyskała dochody w wysokości 54.401.924,-zł. natomiast wydatki wyniosły 55.793.572,-zł..

W stosunku do wielkości przyjętych do planu oznacza to wykonanie dochodów 102% oraz wydatków w 96,5%.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świeciu oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenili stopień realizacji budżetu jako prawidłowy.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, Rada Miejska zapoznała się z treścią uchwały Nr 46 Składu Orzekającego Nr 2 RIO z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Świecia sprawozdaniu za 2002r z wykonania budżetu i planów finansowych:

  • zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywanych ustawowo,

  • zadań publicznych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

  • zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Świecia.

Rada zapoznała się z treścią uchwały Nr 46A Składu Orzekającego Nr 2 RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2002 – do wniosku uwag nie wniesiono.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:50:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2003