Uchwała Nr 101/03

Uchwała Nr 101/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej .

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 16 ust. 1 pkt 5 Statutu Gminy Świecie

R a d a M i e j s k a

uchwała:

§ 1

Powołać Komisję Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Świeciu, w składzie:

  1. Radna p. Gabriela Chmiel

  2. Radna p. Helena Ratka – Fejtko

  3. Radny p. Jerzy Kapuściński

  4. Radny p. Paweł Knapik

  5. Radny p. Janusz Rogala

§ 2

Przedmiotem działania Komisji jest:

  1. merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem oświaty i kultury w Gminie Świecie,

  2. kontrola Burmistrza oraz Ośrodka Oświaty i Wychowania , Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Miejskiej,

  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę Miejską i Burmistrza oraz członków Komisji,

  4. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,

  5. współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 22/02 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej – Komisji Oświaty i Kultury.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Powołanie stałej Komisji Oświaty i Kultury mogło nastapić po ogłoszeniu Statutu Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego Statutu Gminy Świecie.

Do czasu wejścia w życie Statutu Gminy – Komisja Oświaty i Kultury funkcjonowała jako komisja doraźna.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:17:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2057